Časopis PDV

  Poslednji broj

 Arhiva ranijih brojeva

 

PORUČI

Obim i kompleksnost tema i nedoumica u praktičnoj primeni:

 • Zakona o porezu na dodatu vrednost, 
 • Zakona o akcizama, 
 • Zakona o fiskalnim kasama,
 • Zakona o duvanu, 
 • Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja,
osnovni su razlog što ovu tematiku obrađuje specijalizovani časopis "PDV", jedinstven na našem tržištu. Tekstovi u ovom časopisu omogućavaju lakšu praktičnu primenu navedenih zakona, a svaka izmena iz ove oblasti je pravovremeno obrađena i prezentovana čitaocima na razumljiv način, uz brojne primere iz prakse.
Za sve napred navedene oblasti savetnici CEKOS IN-a pretplatnicima telefonski pružaju kompletan konsalting odgovorima na konkretna pitanja, pojašnjenjima pravnih normi i savetima za što racionalniju primenu pravne regulative u praksi. Broj telefonskih konsultacija i njihovo trajanje je neograničeno (svakog radnog dana u vremenu od 8h do 15:30h).
Stalne rubrike u okviru ovog časopisa su: Službena mišljenja nadležnih ministarstava, koja su od posebnog značaja za primenu ove pravne regulative u praksi; Prilozi, gde korisnik može pronaći poslednje podatke o: dobrima i uslugama koji se oporezuju po posebnoj stopi PDV od 10%; poreskim oslobođenjima od PDV za promet dobara i usluga sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza; iznosima i stopama akciza; uplatnim računima; proizvođačima fiskalnih kasa; Pitanja i odgovori; Podsetnik na rokove plaćanja.
Format časopisa: A5;
Periodika izlaženja: jednom mesečno, tj. 12 brojeva godišnje, a u slučaju vanrednih okolnosti - i više.

 

Pretplata na stručni časopis "PDV" obuhvata:

 • PRIJEM ŠTAMPANOG I KORIŠĆENJE ELEKTRONSKOG IZDANJA ČASOPISA "PDV" (na godišnjem nivou - najmanje 12 brojeva) kao i priloga koji su sastavni deo časopisa, a koji se izdaju periodično i u vezi sa temom koja je obrađena u časopisu;
 • NEOGRANIČEN BROJ I NEOGRANIČENO VREME TRAJANJA TELEFONSKIH KONSULTACIJA (direktnim pozivom na broj 011/30 35 435) sa našim savetnicima svakog radnog dana u vremenu od 8h do 15:30h iz oblasti koje obrađuje časopis na koji ste pretplaćeni;
 • POSTAVLJANJE PITANJA I DOBIJANJE ODGOVORA PREKO E-MAIL-a. Odgovori na pitanja putem e-mail-a će se davati u najkraćem roku, s tim što je neophodno da pitanja poslata na adresu office@cekos.rs budu jasna i konkretna. Za pitanja koja zahtevaju dodatne informacije i šira objašnjenja, preko e-mail-a ćemo vas uputiti da nas telefonski kontaktirate;   
 • Prijem određenih knjiga iz edicije "Propisi". Ove knjige su A5 formata i sadrže prečišćene tekstove aktuelnih zakona i podzakonskih akata. Tekstovi su dati na pregledan i pristupačan način (izmene propisa su evidentirane i hronološki navedene, sa korisnim napomenama o stupanju na snagu i/ili početku primene);
 • Korišćenje servisa za obračune kamata na sajtu www.kamata.rs: obračun zatezne kamate, kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, kamate za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza, kamate za neblagovremeno plaćeni carinski dug, kamate po stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke", kamate po eskontnoj/referentnoj stopi NBS, kamate po referentnim stopama ECB i SAD, obračun kamate po presudama Evropskog suda za ljudska prava, obračun kamate prema zadatoj stopi po konformnom ili proporcionalnom metodu). Na ovom sajtu moguće je izračunavati i Sadašnju vrednost budućih novčanih tokova, kao i Sadašnju vrednost svih plaćanja u vezi sa zakupom u skladu sa zahtevima iz MSFI 16 - Zakup;
 • Korišćenje servisa "Obrasci za popunjavanje" na sajtu www.cekos.rs, koji omogućava popunjavanje, štampu i arhiviranje velikog broja obrazaca (za korišćenje ovog servisa neophodno je da kreirate vaš nalog na sajtu www.cekos.rs i da nas potom kontaktirate kako bismo vam aktivirali ovu uslugu).

 |  Poslednji broj  |  Arhiva ranijih brojeva  |    Poruči - pretplata na časopis  |