Časopis PDV

Pretplata na stručni časopis "PDV" korisnicima obezbeđuje:

 • Prijem časopisa (minimum 12 brojeva godišnje)
 • Neograničeni broj i trajanje telefonskih kosultacija sa našim savetnicima svakog radnog dana u vremenu od 8h do 15,30h iz oblasti koje časopis obrađuje
 • Prijem knjiga iz edicije "Propisi" (prečišćeni tekstovi zakona i podzakonskih akata)
 • Prijem određenih knjiga iz edicije "Priručnik"
 • Korišćenje programskog paketa "Cekos kamata" (programi za obračun zatezne kamate, kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, za izračunavanje stope i kamate prema zadatim vrednostima, za obračun kamate po Carinskom zakonu, za izračunavanje stope i kamate konformnom metodom, za izračunavanje stope i kamate prostim interesnim računom)
 • Korišćenje paketa "Obrasci za popunjavanje"
 • Korišćenje svih usluga sajta www.cekos.rs

 

 |  Poslednji broj  |  Arhiva ranijih brojeva  |    Poruči - pretplata na časopis  |  

 

 

 

O časopisu...

Obim i kompleksnost tema i nedoumica u praktičnoj primeni:
 • Zakona o porezu na dodatu vrednost, 
 • Zakona o akcizama, 
 • Zakona o fiskalnim kasama i 
 • Zakona o duvanu, 
osnovni su razlog što ovu tematiku obrađuje specijalizovani stručni časopis "PDV".
 
Tekstovi u ovom časopisu omogućavaju lakšu praktičnu primenu napred navedenih zakona i podzakonskih akata, a svaka izmena iz ove oblasti je pravovremeno obrađena i prezentovana čitaocima na razumljiv način. 
U svakom broju ovog časopisa poseban deo predstavljaju Prilozi, gde možete naći podatke o: 
 • posebnoj stopi PDV-a od 10%; 
 • poreskim oslobođenjima od PDV za promet dobara i usluga sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza; 
 • iznosima i stopama akciza; 
 • uplatnim računima; 
 • proizvođačima fiskalnih kasa i
 • drugim aktuelnim informacijama.
Pretplatnici na ovaj časopis u mogućnosti su da telefonski dobiju objašnjenja i odgovore na određena pitanja iz oblasti koju ovaj časopis pokriva.
Pretplatnici na ovaj časopis kroz ediciju “Propisi” dobijaju knjige - zbirke propisa, tj. prečišćene tekstove zakona i podzakonskih akata koji su aktuelni u određenom trenutku.
 
Periodika izlaženja časopisa: jednom mesečno, a po potrebi i češće (minimum 12 brojeva godišnje)
Format časopisa: A5