Časopis PDV

  Poslednji broj

 Arhiva ranijih brojeva

 

PORUČI

Obim i kompleksnost tema i nedoumica u praktičnoj primeni:

  • Zakona o porezu na dodatu vrednost, 
  • Zakona o akcizama, 
  • Zakona o fiskalizaciji,
  • Zakona o elektronskom fakturisanju,
  • Zakona o duvanu, 
  • Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja,
osnovni su razlog što ovu tematiku obrađuje specijalizovani časopis "PDV", jedinstven na našem tržištu. Tekstovi u ovom časopisu omogućavaju lakšu praktičnu primenu navedenih zakona, a svaka izmena iz ove oblasti je pravovremeno obrađena i prezentovana čitaocima na razumljiv način, uz brojne primere iz prakse.
Za sve napred navedene oblasti savetnici CEKOS IN-a pretplatnicima telefonski pružaju kompletan konsalting odgovorima na konkretna pitanja, pojašnjenjima pravnih normi i savetima za što racionalniju primenu pravne regulative u praksi. Broj telefonskih konsultacija i njihovo trajanje je neograničeno (svakog radnog dana u vremenu od 8h do 15:30h).
Stalne rubrike u okviru ovog časopisa su: Službena mišljenja nadležnih ministarstava, koja su od posebnog značaja za primenu ove pravne regulative u praksi; Prilozi, gde korisnik može pronaći poslednje podatke o: dobrima i uslugama koji se oporezuju po posebnoj stopi PDV od 10%; poreskim oslobođenjima od PDV za promet dobara i usluga sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza; iznosima i stopama akciza; uplatnim računima; proizvođačima fiskalnih kasa; Pitanja i odgovori; Podsetnik na rokove plaćanja.
Format časopisa: A5;
Periodika izlaženja: jednom mesečno, tj. 12 brojeva godišnje, a u slučaju vanrednih okolnosti - i više.

 

Pretplata na stručni časopis "PDV" obuhvata:

PRIJEM ŠTAMPANOG I KORIŠĆENJE ELEKTRONSKOG IZDANJA ČASOPISA "PDV" (na godišnjem nivou - najmanje 12 brojeva) kao i priloga koji su sastavni deo časopisa, a koji se izdaju periodično i u vezi sa temom koja je obrađena u časopisu.

Elektronska izdanja časopisa se mogu koristiti na Cekos in - ovom sajtu: www.strucnaliteratura.rs.

NEOGRANIČENI BROJ STRUČNIH TELEFONSKIH KONSULTACIJA IZ OBLASTI KOJE OBRAĐUJE ČASOPIS NA KOJI STE PRETPLAĆENI. Konsultacije sa našim savetnicima se dobijaju pozivom na broj 011/30 35 435 svakog radnog dana u vremenu od 8h do 15:30h. Pored telefonskih konsultacija CEKOS IN daje odgovore na koncizna i jasna pitanja postavljena  putem e-mail-a office@cekos.rs.

Stručne konsultacije podeljene su u dve kategorije:

  • kraće konsultacije i odgovori na pitanja na koje je moguće odgovoriti trenutno ili u kratkom vremenskom roku - ova kategorija usluga je uključena u cenu pretplate,
  • konsultantske usluge i odgovori na složena i širokoobuhvatna pitanja koja zahtevaju angažovanje  spoljnih stručnih saradnika i dodatno angažovanje CEKOS IN - ovih savetnika van radnog vremena. Ova kategorija usluga nije uključena u cenu pretplate i pokrenuta je na zahtev pretplatnika koji imaju potrebu za ovakvim vidom konsultacija. Ove usluge su predmet posebnog ugovaranja, a cena zavisi od utrošenog vremena i cene po satu koju određuje spoljni saradnik ili CEKOS IN. Ukoliko imate potrebe za ovakvim vidom konsultacija, molimo Vas da nas kontaktirate pozivom na broj 011/30 35 435.

Prijem određenih knjiga iz edicije "Propisi". Ove knjige su A5 formata i sadrže prečišćene tekstove aktuelnih zakona i podzakonskih akata. Tekstovi su dati na pregledan i pristupačan način (izmene propisa su evidentirane i hronološki navedene, sa korisnim napomenama o stupanju na snagu i/ili početku primene);

Korišćenje servisa za obračune kamata na sajtu www.kamata.rs: obračun zatezne kamate, kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, kamate za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza, kamate za neblagovremeno plaćeni carinski dug, kamate po stopama za koje se smatra da su u skladu sa principom "van dohvata ruke", kamate po eskontnoj/referentnoj stopi NBS, kamate po referentnim stopama ECB i SAD, obračun kamate po presudama Evropskog suda za ljudska prava, obračun kamate prema zadatoj stopi po konformnom ili proporcionalnom metodu). Na ovom sajtu moguće je izračunavati i Sadašnju vrednost budućih novčanih tokova, kao i Sadašnju vrednost svih plaćanja u vezi sa zakupom u skladu sa zahtevima iz MSFI 16 - Zakup;

Korišćenje servisa "Obrasci za popunjavanje" na sajtu www.cekos.rs, koji omogućava popunjavanje, štampu i arhiviranje velikog broja obrazaca (za korišćenje ovog servisa neophodno je da kreirate vaš nalog na sajtu www.cekos.rs i da nas potom kontaktirate kako bismo vam aktivirali ovu uslugu);

Korišćenje servisa za obračune drugih prihoda na sajtu www.prihodi.rs (Prihodi od autorskih prava, Prihodi "freilenser"-a, Prihodi po osnovu privremenih i povremenih poslova, Prihodi od ugovora o delu, Prihodi od zakupa ili podzakupa nepokretnosti);

Korišćenje rubrike "Pitanja i odgovori" na sajtu www.strucnaliteratura.rs iz oblasti koje obrađuje ćasopis (preko 900 pitanja i odgovora koji se najčešće javljaju u svakodnevnom poslovanju i njihov broj se konstantno uvećava).

 

 

 |  Poslednji broj  |  Arhiva ranijih brojeva  |    Poruči - pretplata na časopis  |