Informator broj 25/2020 od 5.11.2020.Iz novog broja časopisa "Informator" izdvajamo:


 • Pokloni povodom Nove godine i Božića i poreski tretman ovih darivanja

 • Način utvrđivanja visine penzije u 2020. i u 2021. godini (usklađivanje opšteg boda i penzije po "švajcarskoj formuli")

 • Izuzeci od primene Zakona o javnim nabavkama /opšti izuzeci i ugovori između povezanih subjekata/

 • Zatezna kamata

Datum izdanja: 5. novembar 2020.

Obim: 133 strane, Format: A5

  Poruči


   Elektronsko izdanje časopisa


 


SADRŽAJ:

I. AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE


 • Industrijska proizvodnja u RS u septembru 2020. godine (po područjima)

 • Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u oktobru 2020. godine

 • Godišnji lični koeficijent za kalendarsku godinu u kojoj se ostvaruje pravo na penziju

 • Od 1.10.2020. godine u primeni su nova osnovica i novi nominalni iznosi novčane socijalne pomoći za korisnike koji ostvaruju pravo na socijalnu pomoć

 • Objavljeni su Usklađeni najviši iznosi lokalne komunalne takse za držanje motornih drumskih i priključnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i mašina - u primeni od 1.11.2020. godine

 • Izmenjena je Odluka o obliku, sadržini i načinu korišćenja obrazaca platnih naloga za izvršenje platnih transakcija u dinarima

 • Zaključkom Vlade od 1.10.2020. godine stavljen je van snage Zaključak Vlade od 25.03.2016. godine /odnosi se na tzv. "Opciju 5" Odluke o utvrđivanju Programa za rešavanje viška zaposlenih u procesu racionalizacije, restrukturiranja i pripreme za privatizaciju/

 • Povećani su iznosi naknada za objavljivanje oglasa o javnoj nabavci (na portalu službenih glasila RS i baza propisa) i nekih akata pravnih i fizičkih lica u "Sl. glasniku RS", u 2021. godini

 • Vlada RS je utvrdila predloge za izmenu nekih poreskih zakona

II. ZAKON KOJI JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA PRVOJ SEDNICI DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA U 2020. GODINI

III. POKLONI POVODOM NOVE GODINE I BOŽIĆA I PORESKI TRETMAN OVIH DARIVANJA


 • Pokloni deci zaposlenih za Novu godinu i Božić iz sredstava poslodavca u novcu i/ili robi

 • Pokloni zaposlenima iz sredstava poslodavca

 • Pokloni fizičkim licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

 • Davanje poklona u robi i/ili novcu iz sredstava formiranih od sindikalne članarine je u potpunosti oslobođeno plaćanja poreza na dohodak građana i doprinosa za socijalno osiguranje

 • Isplate iz sredstava humanitarnih, socijalnih i drugih organizacija pravnih i fizičkih lica deci bez roditelja, deci ratnih vojnih invalida i sl.

 • Poreski aspekt plaćanja propratnih događaja povodom Nove godine i Božića

 • Prilog 1: Tabelarni pregled odredbi posebnih kolektivnih ugovora, a kojima je regulisano pravo dece zaposlenih na poklon povodom Nove godina i/ili Božića

IV. NAČIN UTVRĐIVANJA VISINE PENZIJE U 2020. I U 2021. GODINI (usklađivanje opšteg boda i penzije po "švajcarskoj formuli")

V. USLOVI ZA ODLAZAK U STAROSNU I PREVREMENU STAROSNU PENZIJU ZA SVE OSIGURANIKE I POSEBNE KATEGORIJE OSIGURANIKA U 2020. I 2021. GODINI - TABELARNI PREGLED

VI. IZUZECI OD PRIMENE ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA /opšti izuzeci i ugovori između povezanih subjekata/

VII. BOLOVANJE NA TERET POSLODAVCA I NA TERET RFZO - TABELARNI PREGLED visine prava, perioda isplate, osnova za obračun naknade i dokumentacije potrebne za ostvarivanje prava na naknadu za vreme bolovanja na teret RFZO

VIII. SPISAK KOLEKTIVNIH UGOVORA KOD KOJIH JE PROPISANA OBAVEZA ISPLATE NAKNADE ZARADE U VISINI OD 100% OSNOVA ZA NAKNADU ZA VREME BOLOVANJA ILI ODSUSTVA SA RADA U VEZI SA BOLEŠĆU COVID-19

IX. ZATEZNA KAMATA


 • Uvodne napomene i zakonska uređenost

 • Obračun zatezne kamate za iznos duga u dinarima

  • Način obračuna zatezne kamate

  • Redosled namirenja prilikom uplate dužnika

  • Obračun kamate po prostom interesnom računu (za obračune gde je početak docnje od 3.03.2001. godine)

  • Obračun kamate po konformnom metodu (koristi se samo za obračune gde je početak docnje do 3.03.2001. godine)

  • Primer obračuna zatezne kamate za dugovanje u dinarima (primer je urađen na sajtu www.kamata.rs)

 • Obračun zatezne kamate za iznos duga u stranoj valuti

  • Primer obračuna zatezne kamate za dugovanje u stranoj valuti (primer je urađen na sajtu www.kamata.rs)

 • Računovodstveno obuhvatanje i poreski tretman zatezne kamate

 • Prilog: Pregled stopa zateznih kamata za dug koji glasi na dinare (od 1.01.1995.)

X. POPIS IMOVINE I OBAVEZA NA KRAJU 2020. GODINE


 • Propisi, rokovi, predmet, organizacija i priprema popisa

 • Način popisa pojedinih vrsta imovine i obaveza kod privrednih društava, zadruga i preduzetnika koji vode poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva

 • Izveštaj o izvršenom popisu i postupak po izveštaju

 • Obaveza obračuna i uplate akcize i PDV-a na manjkove i rashode

 • Utvrđivanje i knjiženje manjkova, rashoda i viškova, sa praktičnim primerima

 • Specifičnosti popisa kod preduzetnika koji poslovne knjige vode po sistemu prostog knjigovodstva

 • Popis kod budžetskih korisnika