Obrazac CbC - godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica

 
Na osnovu člana 61a Zakona o porezu na dobit pravnih lica ("Službeni glasnik RS", br. 25/01, 80/02, 80/02 - dr. zakon, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - dr. zakon, 142/14, 91/15 - autentično tumačenje, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 118/21) ministar finansija doneo je Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu "van dohvata ruke" primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima  ("Sl. glasnik RS" br. 61/13, 8/14, 94/19, 95/21), kojim je u članu 33. propisan obrazac:
Obrazac CbC - Godišnji izveštaj o kontrolisanim transakcijama međunarodne grupe povezanih pravnih lica za period od _____ 20_. do _____ 20_. godine
[08.12.2021]
Poreska prijava za akontaciono - konačno utvrđivanje poreza na prihode od samostalne delatnosti

Obrasce za popunjavanje možete koristiti u većini browser-a. Ukoliko obrazac za popunjavanje u browser-u koji trenutno koristite nema odgovarajući prikaz - pokušajte sa drugim browser-om. Za korišćenje obrasca za popunjavanje preporučljivo je da imate instaliran Adobe Acrobat Reader.

 Preuzmite Adobe Acrobat Reader aplikaciju (besplatno)

NAPOMENARokovi za podnošenje su propisani članom 61v Zakona o porezu na dobit pravnih lica.
 
    Obrasci u PDF formatu
 Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")

 

Tekstove navedenog zakona i Pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj digitalnoj bazi propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca "EKSPERT".