Obrazac ONSZ

Na osnovu člana 45. stav 7. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje ("Službeni glasnik RS", broj 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11, 101/11, 47/13, 108/13), ministar finansija i ministar rada, zapošljavanja i socijalne politike sporazumno su doneli Pravilnik o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za novozaposlene starije od 45, odnosno 50 godina ("Sl. glasnik RS", br. 99/04, 33/05, 72/06), kojim je, u članu 3. stav 1., propisan sledeći obrazac:
 
Obrazac: ONSZ
Obaveštenje o zasnivanju/prestanku radnog odnosa lica iz člana 45. st. 1. i 2. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
[1.09.2006]
Obaveštenje o zasnivanju...
 
    Obrasci u PDF formatu
Obrasci u PDF formatu sa mogućnošću popunjavanja ("Obrasci za popunjavanje")
 
Prečišćene tekstove navedenog zakona i pravilnika (sa pripadajućim obrascima) možete pronaći u našoj elektronskoj zbirci propisa, službenih mišljenja, sudske prakse i modela akata "EKSPERT".