Uredba o merama za vreme vanrednog stanja (prečišćen tekst)

Vlada RS, uz supotpis predsednika Republike, donela je  Uredbu o merama za vreme vanrednog stanja ("Sl. glasnik RS", br. 31/20, 36/20, 38/20, 39/20). Osnovni tekst Uredbe je stupio na snagu 16.03.2020. godine,  dopuna Uredbe, koja je objavljenja u "Sl. glasniku RS", br. 36/20 (kojom je dodat član 4a)  je stupila na snagu 19.03.2020. godine, dopuna Uredbe, koja je objavljenja u "Sl. glasniku RS", br. 38/20 (kojom je dodat član 4b)  je stupila na snagu 20.03.2020. godine, izmena i dopune Uredbe, koje su objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 39/20 (izmenjen član 4b, dodati članovi 4g i 4v) je stupila na snagu 21.03.2020. godine,  izmena i dopuna Uredbe, koje su objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 43/20 (dopuna i izmena u članu 4v) je stupila na snagu 27.03.2020. godine, izmena i dopune Uredbe, koje su objavljene u "Sl. glasniku RS", br. 47/20 (dopuna i izmena u čl. 4b i 4g) su stupile na snagu 28.03.2020. godine, a  dopuna Uredbe, koja je objavljena u "Sl. glasniku RS", br. 49/20 (dodat stav 4 u članu 4.) je stupila na snagu 1.04.2020. godine

Prečišćen tekst Uredbe glasi:

"Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,

Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi

UREDBU
o merama za vreme vanrednog stanja

Član 1.

Ovom uredbom propisuju se mere kojima se odstupa od Ustavom zajemčenih ljudskih i manjinskih prava za vreme vanrednog stanja.

Član 2.

Ministarstvo unutrašnjih poslova, u saglasnosti sa Ministarstvom zdravlja, može privremeno da ograniči ili zabrani kretanje licima na javnim mestima, kao i da naredi pojedinim licima ili grupama lica koja su zaražena ili se sumnja da su zaražena zaraznom bolesti COVID-19 da borave na adresi svog prebivališta, odnosno boravišta, sa obavezom javljanja nadležnoj zdravstvenoj ustanovi.

Član 3.

Ministarstvo unutrašnjih poslova može da naredi da se izvrši zatvaranje svih prilaza otvorenom prostoru ili objektu i onemogući napuštanje tog prostora ili objekta bez posebnog odobrenja, kao i da naredi obavezan boravak određenim licima ili grupama lica na određenom prostoru i određenim objektima (prihvatni centri za migrante i sl.).

Član 4.

Zabranjuje se sazivanje i održavanje zborova i svih drugih okupljanja građana na otvorenom prostoru.

U zatvorenom prostoru zabranjuju se sva okupljanja (sportske, kulturne i druge manifestacije) osim okupljanja koja su od posebnog interesa za rad i funkcionisanje državnih organa i službi, za čije održavanje posebno odobrenje u skladu sa ovom odlukom izdaje ministar unutrašnjih poslova.

Odlukom Vlade, u zavisnosti od epidemiološke situacije, mogu se predvideti izuzeci od pravila iz st. 1. i 2. ove uredbe.

Zabranjuje se privrednom društvu, drugom pravnom licu i preduzetniku da na teritoriji Republike Srbije, dok traje vanredno stanje, obavlja delatnost pružanja frizerskih i kozmetičkih usluga, pedikira, manikira, usluga fitnes klubova i teretana, aktivnosti turskih kupatila, sauna i parnih kupatila, solarijuma, salona za mršavljenje, salona za masažu i drugih usluga nege, održavanja i ulepšavanje lica i tela kod kojih je priroda delatnosti pružanja usluge takva da zahteva blizak kontakt između pružaoca i korisnika usluge, kao i korisnika usluge međusobno, čime se povećava opasnost od prenošenja zarazne bolesti COVID-19.

Član 4a

Zabranjuje se sletanje na aerodrome i poletanje sa aerodroma u Republici Srbiji svim vazduhoplovima koji vrše prevoz putnika u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, radi zaštite od unošenja i širenja zaraznih bolesti na teritoriji Republike Srbije.

Zabrana iz stava 1. ovog člana ne primenjuje se na letove za:   

1) prevoz robe i pošte;

2) traganje i spasavanje;

3) letove koji se obavljaju u humanitarne svrhe;

4) hitan medicinski prevoz;

5) tehničko sletanje i pozicioniranje vazduhoplova upisanih u Registar vazduhoplova Republike Srbije;

6) sletanje vazduhoplova u slučaju nužde;

7) državne vazduhoplove i letove posebne namene.

Odlukom ministra nadležnog za poslove saobraćaja, u zavisnosti od epidemiološke situacije, mogu se predvideti izuzeci od pravila iz st. 1. i 2. ovog člana.

Član 4b

Radi zaštite od širenja zaraznih bolesti, na teritoriji Republike Srbije zabranjuje se obavljanje:

1) javnog prevoza putnika u drumskom saobraćaju autobusima, osim posebnog linijskog prevoza, koje će privredni subjekti obavljati isključivo radi realizacije radnih zadataka zaposlenih;

2) međunarodnog i unutrašnjeg železničkog saobraćaja za prevoz putnika,

3) međunarodnog i domaćeg vodnog saobraćaja za prevoz putnika. 

Zabrana iz stava 1. tačka 1) ovog člana ne odnosi se na međumesni prevoz i vanlinijski prevoz u drumskom saobraćaju, kao i na prevoz iz stava 1. tač. 2) i 3) ovog člana za koji je, u skladu sa epidemiološkom situacijom, dobijena dozvola ministra nadležnog za poslove saobraćaja.

Zabrana iz stava 1. tačka 1) ovog člana, koja se odnosi na gradski i prigradski prevoz, ne odnosi se na prevoz za koji je, u skladu sa epidemiološkom situacijom, uz prethodnu saglasnost ministra nadležnog za poslove saobraćaja, dobijena dozvola jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se prevoz obavlja.

Zahtev za prevoz iz stava 3. ovog člana podnosi se jedinici lokalne samouprave na čijoj teritoriji se prevoz obavlja.

Svi zahtevi, dozvole i prethodne saglasnosti se podnose, odnosno izdaju u elektronskoj formi, preko zvanične mejl adrese nadležnih organa.  

Zahtev jedinice lokalne samouprave za dobijanje prethodne saglasnosti iz stava 3. ovog člana podnosi se ministarstvu nadležnom za poslove saobraćaja odmah po dobijanju zahteva, a najkasnije u roku od jednog sata od momenta prijema elektronskog zahteva.

Član 4v

Novčanom kaznom od 1.500.000,00 do 2.000.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) dozvoli ili izvrši sletanje na aerodrome i poletanje sa aerodroma u Republici Srbiji vazduhoplova koji vrše prevoz putnika u međunarodnom vazdušnom saobraćaju, suprotno odredbi člana 4a ove uredbe.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka iz stava 1. ovog člana, podnosi inspektor nadležan za vazdušni saobraćaj.

U slučaju da inspektor iz stava 3. ovog člana ne podnese zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, a da ministarstvo nadležno za poslove saobraćaja sazna da je izvršen prekršaj iz stava 1. ovog člana, zahtev za pokretanje prekršajnog postupka podneće to ministarstvo.

Kazna izrečena za učinjeni prekršaj iz stava 1. ovog člana ne utiče na visinu odštetnog zahteva koji Republika Srbija, preko nadležnih organa u oblasti vazdušnog saobraćaja, može zahtevati od pravnog lica koje je prekršilo zabranu iz člana 4a ove uredbe zbog pričinjene štete ili neizvršene obaveze ili drugih troškova nastalih usled izvršenog prekršaja.

Član 4g

Novčanom kaznom od 1.500.000,00 do 2.000.000,00 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice ako:

1) obavlja javni prevoz putnika autobusima, suprotno članu 4b ove uredbe;

2) obavlja međunarodni i unutrašnji železnički saobraćaj za prevoz putnika, suprotno članu 4b ove uredbe;

3) obavlja međunarodni i domaći vodni saobraćaj za prevoz putnika, suprotno članu 4b ove uredbe.

Za prekršaj iz stava 1. ovog člana kazniće se i odgovorno lice u pravnom licu novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara.

Novčanom kaznom od 300.000,00 do 1.000.000,00 dinara kazniće se preduzetnik ako obavlja javni prevoz putnika autobusima, suprotno članu 4b ove uredbe.

Novčanom kaznom od 50.000,00 do 150.000,00 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako obavlja međunarodni i domaći vodni saobraćaj za prevoz putnika, suprotno članu 4b ove uredbe.

Zahtev za pokretanje prekršajnog postupka iz stava 1. ovog člana, podnosi inspektor nadležan za drumski, odnosno železnički ili vodni saobraćaj.

Član 5.

Stupanjem na snagu ove uredbe prekidaju se sve izborne radnje u sprovođenju izbora za narodne poslanike, poslanike Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine i odbornike skupština opština i gradova, koji su raspisani za 26. april 2020. godine.

Zadužuju se nadležne izborne komisije da obezbede i čuvaju postojeću izbornu dokumentaciju do nastavka sprovođenja izbornih radnji i izbora.

Sprovođenje izbornih radnji nastaviće se od dana prestanka vanrednog stanja.

Član 6.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srbije"."

 

Odredbe koje Uredbe o dopuni Uredbe o merama vanrednog stanja
("Sl. glasnik RS", br. 36/20) koje nisu ušle u prečišćen tekst:

"Član 2.

Operateru koji je započeo let pre stupanja na snagu ove uredbe, a sleteo pre ili posle stupanja na snagu ove uredbe na odredišni aerodrom, omogućiće se povratak na matični, odnosno polazni aerodrom."

Odredbe koje Uredbe o dopuni Uredbe o merama vanrednog stanja
("Sl. glasnik RS", br. 38/20) koje nisu ušle u prečišćen tekst:

"Član 2.

Prevozniku koji je započeo prevoz, iz člana 4b stav 1. ove uredbe, pre stupanja na snagu ove uredbe, omogućiće se da obavi započeti prevoz i da se vrati u sedište prevoznika."

Odredbe koje Uredbe o dopuni Uredbe o merama vanrednog stanja
("Sl. glasnik RS", br. 43/20) koje nisu ušle u prečišćen tekst:

"Član 2.

Postupci započeti do dana stupanja na snagu ove uredbe, okončaće se po odredbama ove uredbe."


 U "Ekspert"-u (digitalna baza propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazacamožete naći sve tekstove (osnovne i prečišćene) koji su doneti za vreme vanrednog stanja.