Zakon o radu (prečišćen tekst, decembar 2017.)

Naslov: Zakon o radu (prečišćen tekst, decembar 2017.)
Datum izdanja: 18.12.2017
Strana: 83
Format: A5
Cena: 550,00 RSD
Srodne knjige iz oblasti: Rad, zapošljavanje i socijalna politika

NAPOMENA: knjiga je uključena u pretplatu na stručni časopis "Informator".

SADRŽAJ:

ZAKON O RADU
("Sl. glasnik RS", br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-US, 113/17)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 23.)

1. Predmet (čl. 1. do čl. 4.)

2. Značenje pojedinih pojmova (čl. 5. do čl. 7.)

3. Međusobni odnos zakona, kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu (čl. 8. do čl. 11.)

4. Osnovna prava i obaveze (čl. 12. do čl. 14.)

 • Prava zaposlenih (čl. 12. do čl. 14.)
 • Obaveze zaposlenih (član 15.)
 • Obaveze poslodavca (član 16.)
 • Obaveze poslodavca i zaposlenog (član 17.)

5. Zabrana diskriminacije (čl. 18. do čl. 23.)

II. ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA (čl. 24. do čl. 47.)

1. Uslovi za zasnivanje radnog odnosa (čl. 24. do čl. 29.)

2. Ugovor o radu (čl. 30. do čl. 33.)

3. Stupanje na rad (čl. 34. i čl. 35.)

4. Probni rad (član 36.)

5. Radni odnos na određeno vreme (član 37.)

6. Radni odnos za obavljanje poslova sa povećanim rizikom (član 38.)

7. Radni odnos sa nepunim radnim vremenom (čl. 39. do čl. 41.)

8. Radni odnos za obavljanje poslova van prostorija poslodavca (čl. 42. do čl. 44.)

9. Radni odnos sa kućnim pomoćnim osobljem (čl. 45. i čl. 46.)

10. Pripravnici (član 47.)

III. UGOVOR O PRAVIMA I OBAVEZAMA DIREKTORA (član 48.)

IV. OBRAZOVANJE, STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE I USAVRŠAVANJE (član 49.)

V. RADNO VREME (čl. 50. do čl. 63.)

1. Pojam radnog vremena (član 50.)

2. Puno i nepuno radno vreme (član 51.)

3. Skraćeno radno vreme (član 52.)

4. Prekovremeni rad (čl. 53. i čl. 54.)

5. Raspored radnog vremena (čl. 55. i čl. 56.)

6. Preraspodela radnog vremena (čl. 57. do čl. 61.)

7. Noćni rad i rad u smenama (čl. 62. i čl. 63.)

VI. ODMORI I ODSUSTVA (čl. 64. do čl. 79.)

1. Odmor u toku dnevnog rada (čl. 64. i čl. 65.)

2. Dnevni odmor (član 66.)

3. Nedeljni odmor (član 67.)

4. Godišnji odmor (čl. 68. do čl. 76.)

 • Sticanje prava na godišnji odmor (član 68.)
 • Dužina godišnjeg odmora (čl. 69. i čl. 70.)
 • Godišnji odmor u slučaju prestanka radnog odnosa (član 71. - brisan)
 • Srazmerni deo godišnjeg odmora (član 72.)
 • Korišćenje godišnjeg odmora u delovima (član 73.)
 • Godišnji odmor nastavnog i vaspitnog osoblja (član 74. - brisan)
 • Raspored korišćenja godišnjeg odmora (član 75.)
 • Naknada štete za neiskorišćeni godišnji odmor (član 76.)

5. Odsustvo uz naknadu zarade (plaćeno odsustvo) (član 77.)

6. Neplaćeno odsustvo (član 78.)

7. Mirovanje radnog odnosa (član 79.)

VII. ZAŠTITA ZAPOSLENIH (čl. 80. do čl. 103.)

1. Opšta zaštita (čl. 80. do čl. 82.)

2. Zaštita ličnih podataka (član 83.)

3. Zaštita omladine (čl. 84. do čl. 88.)

4. Zaštita materinstva (čl. 89. do čl. 93a)

5. Porodiljsko odsustvo i odsustvo sa rada radi nege deteta (čl. 94. do čl. 95.)

6. Odsustvo sa rada radi posebne nege deteta ili druge osobe (čl. 96. do čl. 100.)

7. Zaštita osoba sa invaliditetom i zaposlenog sa zdravstvenim smetnjama (čl. 101. i čl. 102.)

8. Obaveštenje o privremenoj sprečenosti za rad (član 103.)

VIII. ZARADA, NAKNADA ZARADE I DRUGA PRIMANJA (čl. 104. do čl. 123.)

1. Zarada (čl. 104. i čl. 105.)

2. Zarada za obavljeni rad i vreme provedeno na radu (čl. 106. do čl. 110.)

3. Minimalna zarada (čl. 111. do čl. 113.)

4. Naknada zarade (čl. 114. do čl. 117.)

5. Naknada troškova (član 118.)

6. Druga primanja (čl. 119. i čl. 120.)

7. Obračun zarade i naknade zarade (član 121.)

8. Evidencija zarade i naknade zarade (član 122.)

9. Zaštita zarade i naknade zarade (član 123.)

IX. POTRAŽIVANJA ZAPOSLENIH U SLUČAJU STEČAJNOG POSTUPKA (čl. 124. do čl. 146.)

 • Osnivanje Fonda solidarnosti (čl. 127. i čl. 128.)
 • Organi Fonda (čl. 129. do čl. 136.)
 • Finansiranje Fonda (čl. 137. i čl. 138.)
 • Postupak za ostvarivanje prava zaposlenih (čl. 139. do čl. 144.)
 • Povraćaj neopravdano dobijenih sredstava (član 145.)
 • Nadzor nad zakonitošću rada (član 146.)

X. PRAVA ZAPOSLENIH KOD PROMENE POSLODAVCA (čl. 147. do čl. 152.)

XI. VIŠAK ZAPOSLENIH (čl. 153. do čl. 160.)

XII. KLAUZULA ZABRANE KONKURENCIJE (čl. 161. i čl. 162.)

XIII. NAKNADA ŠTETE (čl. 163. i čl. 164.)

XIV. UDALJENJE ZAPOSLENOG SA RADA (čl. 165. do čl. 170.)

XV. IZMENA UGOVORA O RADU (čl. 171. do čl. 174.)

1. Izmena ugovorenih uslova rada (čl. 171. do čl. 172a)

2. Premeštaj u drugo mesto rada (član 173.)

3. Upućivanje na rad kod drugog poslodavca (član 174.)

XVI. PRESTANAK RADNOG ODNOSA (čl. 175. do čl. 191.)

1. Razlozi za prestanak radnog odnosa (čl. 175. i čl. 176.)

2. Sporazumni prestanak radnog odnosa (član 177.)

3. Otkaz od strane zaposlenog (član 178.)

4. Otkaz od strane poslodavca (čl. 179. do čl. 183.)

 • Razlozi za otkaz (član 179.)
 • Mere za nepoštovanje radne discipline, odnosno povredu radnih obaveza (član 179a)
 • Postupak pre prestanka radnog odnosa ili izricanja druge mere (čl. 180. do čl. 183.)

5. Postupak u slučaju otkaza (čl. 184. do čl. 186.)

 • Rok zastarelosti (član 184.)
 • Dostavljanje akta o otkazu ugovora o radu (član 185.)
 • Obaveza isplate zarade i naknade zarade (član 186.)

6. Posebna zaštita od otkaza ugovora o radu (čl. 187. i čl. 188.)

7. Otkazni rok i novčana naknada (čl. 189. do čl. 190.)

8. Pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa (član 191.)

XVII. OSTVARIVANJE I ZAŠTITA PRAVA ZAPOSLENIH (čl. 192. do čl. 196.)

 • Zaštita pojedinačnih prava (čl. 194. i čl. 195.)
 • Rokovi zastarelosti potraživanja iz radnog odnosa (član 196.)

XVIII. POSEBNE ODREDBE (čl. 197. do čl. 204.)

1. Rad van radnog odnosa (čl. 197. do čl. 202.)

 • Privremeni i povremeni poslovi (čl. 197. i čl. 198.)
 • Ugovor o delu (član 199.)
 • Ugovor o zastupanju ili posredovanju (član 200. - brisan)
 • Ugovor o stručnom osposobljavanju i usavršavanju (član 201.)
 • Dopunski rad (član 202.)

2. Samozapošljavanje (član 203. - brisan)

3. Radna knjižica (član 204.)

XIX. ORGANIZACIJE ZAPOSLENIH I POSLODAVACA (čl. 205. do čl. 239.)

1. Savet zaposlenih (član 205.)

2. Sindikat zaposlenih (čl. 206. do čl. 214.)

3. Osnivanje sindikata i udruženja poslodavaca (čl. 215. do čl. 217.)

4. Reprezentativnost sindikata (čl. 218. do čl. 220.)

5. Reprezentativnost udruženja poslodavaca (čl. 221. i čl. 222.)

6. Utvrđivanje reprezentativnosti sindikata i udruženja poslodavaca (čl. 223. do čl. 237.)

 • Organ nadležan za utvrđivanje reprezentativnosti (čl. 223. do čl. 225.)
 • Zahtev za utvrđivanje reprezentativnosti (čl. 226. i čl. 227.)
 • Postupak po zahtevu (čl. 228. do čl. 232.)
 • Preispitivanje utvrđene reprezentativnosti (čl. 233. do čl. 237.)

7. Pravna i poslovna sposobnost sindikata i udruženja poslodavaca (čl. 238. i čl. 239.)

XX. KOLEKTIVNI UGOVORI (čl. 240. do čl. 267.)

1. Predmet i oblik kolektivnog ugovora (član 240.)

2. Vrste kolektivnih ugovora (čl. 241. do čl. 243.)

3. Učesnici u zaključivanju kolektivnog ugovora (čl. 244. do čl. 250.)

4. Pregovaranje i zaključivanje kolektivnog ugovora (čl. 251. do čl. 255.)

5. Primena kolektivnih ugovora (čl. 256. do čl. 262.)

6. Važenje i otkaz kolektivnog ugovora (čl. 263. i čl. 264.)

7. Rešavanje sporova (član 265.)

8. Registracija kolektivnih ugovora (član 266.)

9. Objavljivanje kolektivnog ugovora (član 267.)

XXI. NADZOR (čl. 268. do čl. 272.)

XXIa SARADNJA SA CENTRALNIM REGISTROM OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA (član 272a)

XXII. KAZNENE ODREDBE (čl. 273. do čl. 276a)

XXIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 277. do čl. 287.)

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 61/05) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu ("Sl. glasnik RS", br. 75/14) koje nisu ušle u prečišćen tekst

Share/Save