Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (novembar, 2016.)

Naslov: Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave (novembar, 2016.)
Datum izdanja: 24.11.2016
Strana: 54
Format: A5
Cena: 0,00 RSD
Pogledajte novo izdanje knjige
Srodne knjige iz oblasti: Državni organi i uprava
Tiraž je rasprodat

ZAKON O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE 

("Sl. glasnik RS", br. 21/16)

 

UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 7.)  

POLOŽAJ FUNKCIONERA (čl. 8. do čl. 15.)  

NAČELA DELOVANJA SLUŽBENIKA (čl. 16. do čl. 19.)  

PRAVA I DUŽNOSTI SLUŽBENIKA (čl. 20. do čl. 46.)  

  I.   Prava službenika (čl. 20. do čl. 29.)  

  II.   Dužnosti službenika (čl. 30. do čl. 38.)  

  III.   Sprečavanje sukoba interesa (čl. 39. do čl. 46.)  

VRSTE RADNIH MESTA SLUŽBENIKA (čl. 47. do čl. 68.)  

  I.   Položaji (čl. 48. do čl. 56.)  

  II.   Izvršilačka radna mesta (čl. 57. do čl. 68.)  

TRAJANJE RADNOG ODNOSA (čl. 69. do čl. 75.)  

POPUNJAVANJE RADNIH MESTA (čl. 76. do čl. 111.)  

  I.   Kadrovski plan (čl. 76. do čl. 78.)  

  II.   Postupak popune radnih mesta (čl. 79. do čl. 82.)  

  III.   Interni konkurs za popunu radnih mesta (čl. 83. do čl. 90.)  

  IV.   Preuzimanje (čl. 91. do čl. 93.)   

  V.   Javni konkurs za popunu radnih mesta (čl. 94. do čl. 111.)  

PREMEŠTAJ SLUŽBENIKA (čl. 112. do čl. 115.)  

STRUČNO USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE (čl. 116. do čl. 132.)  

  I.   Stručno usavršavanje (čl. 116. do čl. 122.)  

  II.   Dodatno obrazovanje (čl. 123. i 124.)  

  III.   Pripravnici (čl. 125. do čl. 129.)  

  IV.   Stručno osposobljavanje (član 130.)  

  V.   Stručni ispit (čl. 131. i 132.)  

OCENJIVANJE SLUŽBENIKA I KRETANJE U SLUŽBI (čl. 133. i 134.)  

DISCIPLINSKA ODGOVORNOST SLUŽBENIKA (čl. 135. do čl. 151.)  

  I.   Vrste povreda dužnosti iz radnog odnosa (čl. 136. do čl. 138.)  

  II.   Disciplinski postupak (čl. 139. do čl. 144.)  

  III.   Vrste disciplinskih mera (čl. 145. do čl. 151.)  

ODGOVORNOST SLUŽBENIKA ZA ŠTETU (čl. 152. do čl. 157.)  

  I.   Odgovornost službenika za štetu prouzrokovanu poslodavcu (čl. 152. do čl. 154.)  

  II.   Odgovornost službenika za štetu prouzrokovanu trećem licu (član 155.)   

  III.   Odgovornost poslodavca za štetu prouzrokovanu službeniku (član 156.)   

  IV.   Odgovornost nameštenika za štetu (član 157.)  

PRESTANAK RADNOG ODNOSA (čl. 158. do čl. 164.)  

PRESTANAK POTREBE ZA RADOM SLUŽBENIKA (čl. 165. do čl. 169.)  

ZAŠTITA PRAVA SLUŽBENIKA (čl. 170. do čl. 184.)  

  I.   Postupak pred prvostepenim organom (čl. 170. i 171.)  

  II.   Žalbena komisija (čl. 172. do čl. 183.)  

  III.   Postupak pred inspekcijskim organom (član 184.)  

POSEBNE ODREDBE O NAMEŠTENICIMA (čl. 185. do čl. 187.)  

UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA U LOKALNOJ SAMOUPRAVI (čl. 188. do čl. 191.)  

POSEBNE NADLEŽNOSTI I OVLAŠĆENJA ORGANA, SLUŽBI I ORGANIZACIJA AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (član 192.)  

NADZOR NAD PRIMENOM OVOG ZAKONA (član 193.)  

KAZNENE ODREDBE (član 194.)  

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 195. do čl. 203.)  

Share/Save