Stručni časopis “PDV”

Obim i kompleksnost tema i nedoumica u praktičnoj primeni:

 • Zakona o porezu na dodatu vrednost,
 • Zakona o akcizama,
 • Zakona o fiskalizaciji,
 • Zakona o elektronskom fakturisanju,
 • Zakona o duvanu,
 • Zakona o porezu na premije neživotnih osiguranja,

osnovni su razlog što ovu tematiku obrađuje specijalizovani časopis “PDV”. Tekstovi u ovom časopisu omogućavaju lakšu praktičnu primenu navedenih zakona, a svaka izmena iz ove oblasti je pravovremeno obrađena i prezentovana čitaocima na razumljiv način, uz brojne primere iz prakse.

Za sve napred navedene oblasti savetnici CEKOS IN-a pretplatnicima na časopis “PDV” putem telefona pružaju kompletan konsalting odgovorima na konkretna pitanja, pojašnjenjima pravnih normi i savetima za što racionalniju primenu pravne regulative u praksi. Broj telefonskih konsultacija i njihovo trajanje je NEOGRANIČENO (svakog radnog dana u vremenu od 8h do 15:30h).

Stalne rubrike u okviru ovog časopisa, pored Teme broja i poglavlja o primeni propisa u vezi sa napred navedenim zakonima, su i: Službena mišljenja nadležnih ministarstava, koja su od posebnog značaja za primenu ove pravne regulative u praksi; Prilozi, gde korisnik može pronaći poslednje podatke o: dobrima i uslugama koji se oporezuju po posebnoj stopi PDV od 10%; poreskim oslobođenjima od PDV za promet dobara i usluga sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza; iznosima i stopama akciza; uplatnim računima; Pitanja i odgovori; Podsetnik na rokove plaćanja.

Format časopisa: A5; 

Periodika izlaženja: jednom mesečno, tj. 12 brojeva godišnje, a u slučaju vanrednih okolnosti – i više.

Šta je uključeno u cenu pretplate?

 • PRIJEM ŠTAMPANOG I KORIŠĆENJE ELEKTRONSKOG IZDANJA  (na godišnjem nivou – najmanje 12 brojeva časopisa “PDV”);
  ELEKTRONSKA IZDANJA se koriste preko sajta www.strucnaliteratura.rs i uključena su u cenu pretplate na štampana izdanja časopisa. Pretplatnici mogu koristiti i Online zbirku pitanja i odgovora objavljenih u stručnom časopisu “PDV”;
 • NEOGRANIČENI BROJ STRUČNIH TELEFONSKIH KONSULTACIJA IZ OBLASTI KOJE OBRAĐUJE ČASOPIS NA KOJI STE PRETPLAĆENI. Konsultacije sa našim savetnicima se dobijaju pozivom na broj 011/30 35 435 svakog radnog dana u vremenu od 8h do 15:30h. Pored telefonskih konsultacija, CEKOS IN daje odgovore na koncizna i jasna pitanja postavljena  putem e-mail-a .
  Stručne konsultacije su podeljene u dve kategorije:
  – kraće konsultacije i odgovori na pitanja na koje je moguće odgovoriti trenutno ili u kratkom vremenskom roku – ova kategorija usluga je uključena u cenu pretplate,
  – konsultantske usluge i odgovori na složena i širokoobuhvatna pitanja koja zahtevaju angažovanje  spoljnih stručnih saradnika i dodatno angažovanje CEKOS IN – ovih savetnika van radnog vremena. Ova kategorija usluga nije uključena u cenu pretplate i pokrenuta je na zahtev pretplatnika koji imaju potrebu za ovakvim vidom konsultacija. Ove usluge su predmet posebnog ugovaranja, a cena zavisi od utrošenog vremena i cene po satu koju određuje spoljni saradnik ili CEKOS IN. Ukoliko imate potrebe za ovakvim vidom konsultacija, molimo Vas da nas kontaktirate pozivom na broj 011/30 35 435.
 • Prijem određenih knjiga iz edicije “Propisi”. Ove knjige su A5 formata i sadrže prečišćene tekstove aktuelnih zakona i/ili podzakonskih akata. Tekstovi su dati na pregledan i pristupačan način (sa korisnim napomenama o datumu stupanja na snagu i/ili početka primene).
 • Korišćenje 11 servisa za obračune kamata na sajtu www.kamata.rs: obračun zatezne kamate (dinari i strane valute), kamate za neblagovremeno plaćene javne prihode, kamate za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza,  kamate po eskontnoj/referentnoj stopi NBS, kamate po referentnim stopama ECB i SAD,…. 
 • Korišćenje servisa za obračune drugih prihoda na sajtu www.prihodi.rs (prihodi od autorskih i srodnih prava i prihodi frilensera; prihodi po osnovu privremenih i povremenih poslova; prihodi od ugovora o delu; prihodi od zakupa i podzakupa nepokretnosti);
 • Korišćenje servisa “Obrasci za popunjavanje” na ovom sajtu, koji omogućava popunjavanje, štampu i arhiviranje velikog broja obrazaca.