Carinski zakon (2019.)

0.00  RSD

Nema na zalihama

Carinski zakon (maj 2019.)

SADRŽAJ:

CARINSKI ZAKON
(„Sl. glasnik RS“, br. 95/18)

DEO PRVI
UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 40.)

GLAVA I – OBLAST PRIMENE CARINSKIH PROPISA, MISIJA CARINE I DEFINICIJE (čl. 1. do čl. 4.)

 • Sadržaj i primena zakona (član 1.)
 • Cilj zakona (član 2.)
 • Carinsko područje Republike Srbije (član 3.)
 • Definicije (član 4.)

GLAVA II – PRAVA I OBAVEZE LICA U VEZI SA CARINSKIM PROPISIMA (čl. 5. do čl. 38.)

ODELJAK 1: PRUŽANJE INFORMACIJA (čl. 5. do čl. 12.)

 • Sredstva za razmenu i čuvanje informacija i zahtevi koji se odnose na podatke (član 5.)
 • Ovlašćenja Vlade i ministra (član 6.)
 • Registracija (član 7.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 8.)
 • Saopštavanje informacija i zaštita podataka (član 9.)
 • Razmena dodatnih informacija između carinskog organa i privrednih subjekata (član 10.)
 • Pružanje informacija od strane carinskih organa (član 11.)
 • Pružanje informacija carinskom organu (član 12.)

ODELJAK 2: CARINSKO ZASTUPANJE (čl. 13. do čl. 16.)

 • Carinski zastupnik (član 13.)
 • Davanje ovlašćenja carinskom zastupniku (član 14.)
 • Posredno zastupanje (član 15.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 16.)

ODELJAK 3: ODLUKE KOJE SE ODNOSE NA PRIMENU CARINSKIH PROPISA (čl. 17. do čl. 26.)

 • Odluke koje se donose na osnovu zahteva (član 17.)
 • Postupanje po odlukama koje se donose na osnovu zahteva (član 18.)
 • Poništavanje povoljnih odluka (član 19.)
 • Ukidanje i izmena povoljnih odluka (član 20.)
 • Donošenje odluka po službenoj dužnosti (član 21.)
 • Ograničenja koja se primenjuju na odluke o robi koja se stavlja u carinski postupak ili privremeni smeštaj (član 22.)
 • Odluke koje se odnose na obavezujuća obaveštenja (član 23.)
 • Upravljanje odlukama koje se odnose na obavezujuća obaveštenja (član 24.)
 • Odluke koje se odnose na obavezujuća obaveštenja u vezi sa elementima na osnovu kojih se primenjuju uvozne ili izvozne dažbine i druge mere u vezi sa trgovinom robom (član 25.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 26.)

ODELJAK 4: OVLAŠĆENI PRIVREDNI SUBJEKAT (čl. 27. do čl. 29.)

 • Zahtev i odobrenje (član 27.)
 • Odobravanje statusa (član 28.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 29.)

ODELJAK 5: PRAVNI LEK (čl. 30. do čl. 32.)

 • Pravo na žalbu (član 30.)
 • Odlaganje izvršenja (član 31.)
 • Upravni spor (član 32.)

ODELJAK 6: CARINSKA KONTROLA (čl. 33. do čl. 36.)

 • Upravljanje rizikom i carinska kontrola (član 33.)
 • Saradnja nadležnih organa (član 34.)
 • Naknadna kontrola (član 35.)
 • Ovlašćenje Vlade (član 36.)

ODELJAK 7: ČUVANJE ISPRAVA I DRUGIH PODATAKA, TAKSE I TROŠKOVI (čl. 37. i 38.)

 • Čuvanje isprava i drugih informacija (član 37.)
 • Takse i troškovi (član 38.)

GLAVA III – PRERAČUNAVANJE STRANE VALUTE I ROKOVI (čl. 39. i 40.)

 • Preračunavanje strane valute (član 39.)
 • Periodi, datumi i rokovi (član 40.)

DEO DRUGI
ELEMENTI NA OSNOVU KOJIH SE PRIMENJUJU UVOZNE ILI IZVOZNE DAŽBINE I DRUGE MERE U VEZI SA TRGOVINOM ROBOM (čl. 41. do čl. 64.)

 

GLAVA I – CARINSKA TARIFA I TARIFNO SVRSTAVANJE ROBE (čl. 41. do čl. 43.)

 • Carinska tarifa i nadzor (član 41.)
 • Tarifno svrstavanje robe (član 42.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 43.)

GLAVA II – POREKLO ROBE (čl. 44. do čl. 50.)

ODELJAK 1: NEPREFERENCIJALNO POREKLO (čl. 44. do čl. 47.)

 • Oblast primene (član 44.)
 • Sticanje porekla (član 45.)
 • Dokaz o poreklu (član 46.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 47.)

ODELJAK 2: PREFERENCIJALNO POREKLO (čl. 48. i 49.)

 • Preferencijalno poreklo robe (član 48.)
 • Ovlašćenje Vlade (član 49.)

ODELJAK 3: ODREĐIVANJE POREKLA ZA POJEDINU ROBU (član 50.)

 • Ovlašćenje Vlade (član 50.)

GLAVA III – CARINSKA VREDNOST ROBE (čl. 51. do čl. 64.)

 • Oblast primene (član 51.)
 • Metod carinskog vrednovanja na osnovu transakcijske vrednosti (član 52.)
 • Elementi transakcijske vrednosti (član 53.)
 • Troškovi koji se ne uračunavaju u carinsku vrednost (član 54.)
 • Pojednostavljenje (član 55.)
 • Sekundarne metode carinskog vrednovanja (član 56.)
 • Utvrđivanje carinske vrednosti nosača podataka (član 57.)
 • Sniženja i gotovinski popusti (član 58.)
 • Roba uvezena bez plaćanja protivvrednosti, privremeno uvezena roba, roba uvezena po osnovu zakupa ili lizinga, oštećena roba, puštanje robe pre konačnog utvrđivanja carinske vrednosti (član 59.)
 • Obaveštenje uvoznika (član 60.)
 • Obaveze deklaranta, odnosno uvoznika (član 61.)
 • Isporuka više vrsta robe koje podležu različitim stopama carine (član 62.)
 • Prava i obaveze carinskog organa koji utvrđuje carinsku vrednost (član 63.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 64.)

DEO TREĆI
CARINSKI DUG I OBEZBEĐENJE ZA PLAĆANJE CARINSKOG DUGA (čl. 65. do čl. 111.)

 

GLAVA I – NASTANAK CARINSKOG DUGA (čl. 65. do čl. 76.)

ODELJAK 1: CARINSKI DUG PRI UVOZU (čl. 65. do čl. 68.)

 • Stavljanje robe u slobodan promet i privremeni uvoz (član 65.)
 • Carinski dug za robu bez porekla (član 66.)
 • Carinski dug nastao zbog neispunjavanja obaveza (član 67.)
 • Odbitak iznosa uvoznih dažbina koji je već plaćen (član 68.)

ODELJAK 2: CARINSKI DUG PRI IZVOZU (čl. 69. i 70.)

 • Izvoz i pasivno oplemenjivanje (član 69.)
 • Carinski dug nastao zbog neispunjavanja obaveza (član 70.)

ODELJAK 3: ZAJEDNIČKE ODREDBE ZA CARINSKI DUG KOJI NASTAJE PRI UVOZU I IZVOZU (čl. 71. do čl. 76.)

 • Zabrane i ograničenja (član 71.)
 • Više dužnika (član 72.)
 • Opšta pravila za obračun iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina (član 73.)
 • Posebna pravila za obračun iznosa uvoznih dažbina (član 74.)
 • Mesto nastanka carinskog duga (član 75.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 76.)

GLAVA II – OBEZBEĐENJE ZA PLAĆANJE CARINSKOG DUGA KOJI JE NASTAO ILI BI MOGAO NASTATI (čl. 77. do čl. 87.)

 • Opšte odredbe (član 77.)
 • Obavezno obezbeđenje (član 78.)
 • Neobavezno obezbeđenje (član 79.)
 • Oblici obezbeđenja (član 80.)
 • Izbor obezbeđenja (član 81.)
 • Garant (član 82.)
 • Zajedničko obezbeđenje (član 83.)
 • Privremene zabrane koje se odnose na upotrebu zajedničkog obezbeđenja (član 84.)
 • Dodatno ili novo obezbeđenje (član 85.)
 • Razduživanje obezbeđenja (član 86.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 87.)

GLAVA III – NAPLATA, PLAĆANJE, POVRAĆAJ I OTPUST IZNOSA UVOZNIH ILI IZVOZNIH DAŽBINA (čl. 88. do čl. 108.)

ODELJAK 1: ODREĐIVANJE IZNOSA UVOZNIH ILI IZVOZNIH DAŽBINA,  OBAVEŠTAVANJE O CARINSKOM DUGU I KNJIŽENJE (čl. 88. do čl. 93.)

 • Određivanje iznosa uvoznih ili izvoznih dažbina (član 88.)
 • Obaveštavanje o carinskom dugu (član 89.)
 • Ograničenja u vezi sa carinskim dugom (član 90.)
 • Knjiženje (član 91.)
 • Vreme knjiženja (član 92.)
 • Ovlašćenje Vlade (član 93.)

ODELJAK 2: PLAĆANJE IZNOSA UVOZNIH ILI IZVOZNIH DAŽBINA (čl. 94. do čl. 101.)

 • Opšti rokovi za plaćanje i prekid roka za plaćanje (član 94.)
 • Plaćanje (član 95.)
 • Odloženo plaćanje (član 96.)
 • Rok na koje se plaćanje odlaže (član 97.)
 • Olakšice u vezi sa plaćanjem (član 98.)
 • Prinudna naplata (član 99.)
 • Zatezna kamata (član 100.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 101.)

ODELJAK 3: POVRAĆAJ I OTPUST CARINSKOG DUGA (čl. 102. do čl. 108.)

 • Opšte odredbe (član 102.)
 • Prekomerno obračunati iznosi uvoznih ili izvoznih dažbina (član 103.)
 • Roba sa nedostacima ili roba koja nije u skladu sa uslovima ugovora (član 104.)
 • Greška nadležnih organa (član 105.)
 • Pravičnost (član 106.)
 • Postupak povraćaja i otpusta (član 107.)
 • Ovlašćenje Vlade (član 108.)

GLAVA IV – GAŠENJE CARINSKOG DUGA (čl. 109. do čl. 111.)

 • Gašenje (član 109.)
 • Primena kazni (član 110.)
 • Ovlašćenje Vlade (član 111.)

DEO ČETVRTI
UNOŠENJE ROBE U CARINSKO PODRUČJE (čl. 112. do čl. 134.)

 

GLAVA I – ULAZNA SAŽETA DEKLARACIJA (čl. 112. do čl. 116.)

 • Podnošenje ulazne sažete deklaracije (član 112.)
 • Analiza rizika (član 113.)
 • Izmena i poništavanje ulazne sažete deklaracije (član 114.)
 • Deklaracija podneta umesto ulazne sažete deklaracije (član 115.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 116.)

GLAVA II – DOLAZAK ROBE (čl. 117. do čl. 134.)

ODELJAK 1: ULAZAK ROBE NA CARINSKO PODRUČJE REPUBLIKE SRBIJE (čl. 117. do čl. 122.)

 • Obaveštenje o dolasku vazduhoplova (član 117.)
 • Carinski nadzor (član 118.)
 • Prevoz robe na odgovarajuće mesto (član 119.)
 • Roba koja je privremeno napustila carinsko područje Republike Srbije vazdušnim ili vodnim putem (član 120.)
 • Prevoz pod posebnim okolnostima (član 121.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 122.)

ODELJAK 2: DOPREMANJE, ISTOVAR I PREGLED ROBE (čl. 123. do čl. 126.)

 • Dopremanje robe carinarnici (član 123.)
 • Istovar i pregled robe (član 124.)
 • Roba koja se kreće u postupku tranzita (član 125.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 126.)

ODELJAK 3: PRIVREMENI SMEŠTAJ ROBE (čl. 127. do čl. 134.)

 • Roba u privremenom smeštaju (član 127.)
 • Deklaracija za privremeni smeštaj (član 128.)
 • Izmena i poništavanje deklaracije za privremeni smeštaj (član 129.)
 • Uslovi i odgovornost za privremeni smeštaj robe (član 130.)
 • Odobrenje za upravljanje prostorima za privremeni smeštaj (član 131.)
 • Trajanje privremenog smeštaja (član 132.)
 • Izbor carinskog postupka (član 133.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 134.)

DEO PETI
OPŠTA PRAVILA O CARINSKOM STATUSU, STAVLJANJU ROBE U CARINSKI POSTUPAK, PROVERI, PUŠTANJU I RASPOLAGANJU ROBOM (čl. 135. do čl. 174.)

 

GLAVA I – CARINSKI STATUS ROBE (čl. 135. do čl. 138.)

 • Carinski status domaće robe (član 135.)
 • Gubitak carinskog statusa domaće robe (član 136.)
 • Domaća roba koja privremeno napušta carinsko područje Republike Srbije (član 137.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 138.)

GLAVA II – STAVLJANJE ROBE U CARINSKI POSTUPAK (čl. 139. do čl. 161.)

ODELJAK 1: OPŠTE ODREDBE (čl. 139. do čl. 141.)

 • Deklaracija za robu i carinski nadzor domaće robe (član 139.)
 • Nadležne carinarnice (član 140.)
 • Ovlašćenja Vlade i ministra (član 141.)

ODELJAK 2: REDOVNE DEKLARACIJE (čl. 142. do čl. 144.)

 • Sadržaj redovne deklaracije (član 142.)
 • Prateće isprave (član 143.)
 • Propisivanje oblika i sadržine deklaracije i drugih obrazaca (član 144.)

ODELJAK 3: POJEDNOSTAVLJENJA (čl. 145. do čl. 147.)

 • Pojednostavljena deklaracija (član 145.)
 • Dopunska deklaracija (član 146.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 147.)

ODELJAK 4: ODREDBE KOJE SE PRIMENJUJU NA SVE DEKLARACIJE (čl. 148. do čl. 153.)

 • Podnošenje deklaracije (član 148.)
 • Podnošenje deklaracije pre dopremanja robe (član 149.)
 • Prihvatanje deklaracije (član 150.)
 • Izmena deklaracije (član 151.)
 • Poništavanje deklaracije (član 152.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 153.)

ODELJAK 5: OSTALA POJEDNOSTAVLJENJA (čl. 154. do čl. 161.)

 • Pojednostavljenje deklaracije za robu iz različitih tarifnih oznaka (član 154.)
 • Ovlašćenje Vlade (član 155.)
 • Centralizovano carinjenje (član 156.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 157.)
 • Evidentiranje u poslovnim knjigama deklaranta (član 158.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 159.)
 • Samoprocena (član 160.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 161.)

GLAVA III – PROVERA I PUŠTANJE ROBE (čl. 162. do čl. 170.)

ODELJAK 1: PROVERA (čl. 162. do čl. 167.)

 • Provera deklaracije (član 162.)
 • Pregled i uzorkovanje robe (član 163.)
 • Delimičan pregled i uzorkovanje robe (član 164.)
 • Rezultati provere (član 165.)
 • Mere za identifikaciju (član 166.)
 • Ovlašćenje ministra (član 167.)

ODELJAK 2: PUŠTANJE (čl. 168. do čl. 170.)

 • Puštanje robe (član 168.)
 • Puštanje robe koje zavisi od plaćanja iznosa uvozne ili izvozne dažbine koji odgovara carinskom dugu ili polaganje obezbeđenja (član 169.)
 • Ovlašćenje Vlade (član 170.)

GLAVA IV – RASPOLAGANJE ROBOM (čl. 171. do čl. 174.)

 • Uništavanje robe (član 171.)
 • Mere koje preduzimaju carinski organi (član 172.)
 • Ustupanje (član 173.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 174.)

DEO ŠESTI
STAVLJANJE ROBE U SLOBODAN PROMET I OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA (čl. 175. do čl. 182.)

 

GLAVA I – STAVLJANJE ROBE U SLOBODAN PROMET (čl. 175. i 176.)

 • Oblast primene i dejstvo (član 175.)
 • Mere trgovinske politike (član 176.)

GLAVA II – OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA UVOZNIH DAŽBINA (čl. 177. do čl. 182.)

ODELJAK 1: VRAĆENA ROBA (čl. 177. do čl. 180.)

 • Oblast primene i dejstvo (član 177.)
 • Roba za koju su iskorišćene mere utvrđene poljoprivrednom politikom (član 178.)
 • Roba koja je prethodno bila stavljena u postupak aktivnog oplemenjivanja (član 179.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 180.)

ODELJAK 2: MORSKI RIBOLOV I PROIZVODI IZVAĐENI IZ MORA (čl. 181. i 182.)

 • Proizvodi morskog ribolova i drugi proizvodi izvađeni iz mora (član 181.)
 • Ovlašćenje Vlade (član 182.)

DEO SEDMI
POSEBNI POSTUPCI (čl. 183. do čl. 226.)

 

GLAVA I – OPŠTE ODREDBE (čl. 183. do čl. 194.)

 • Oblast primene (član 183.)
 • Odobrenje (član 184.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 185.)
 • Evidencija (član 186.)
 • Okončanje posebnog postupka (član 187.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 188.)
 • Prenos prava i obaveza (član 189.)
 • Kretanje robe (član 190.)
 • Uobičajeni oblici postupanja (član 191.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 192.)
 • Ekvivalentna roba (član 193.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 194.)

GLAVA II – TRANZIT (čl. 195. do čl. 201.)

ODELJAK 1: SPOLJNI I UNUTRAŠNJI TRANZIT (čl. 195. do čl. 198.)

 • Spoljni tranzit (član 195.)
 • Unutrašnji tranzit (član 196.)
 • Ovlašćeni primalac za potrebe TIR (član 197.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 198.)

ODELJAK 2: NACIONALNI POSTUPAK TRANZITA (čl. 199. do čl. 201.)

 • Obaveze nosioca nacionalnog postupka tranzita, prevoznika i primaoca robe (član 199.)
 • Roba koja prolazi kroz teritoriju zemlje ili teritoriju van carinskog područja Republike Srbije u spoljnom nacionalnom postupku tranzita (član 200.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 201.)

GLAVA III – SMEŠTAJ ROBE (čl. 202. do čl. 214.)

ODELJAK 1: ZAJEDNIČKE ODREDBE (čl. 202. do čl. 204.)

 • Oblast primene (član 202.)
 • Trajanje postupka smeštaja (član 203.)
 • Ovlašćenje Vlade (član 204.)

ODELJAK 2: CARINSKO SKLADIŠTENJE (čl. 205. do čl. 207.)

 • Smeštaj robe u carinsko skladište (član 205.)
 • Oplemenjivanje (član 206.)
 • Odgovornost nosioca odobrenja ili postupka (član 207.)

ODELJAK 3: SLOBODNE ZONE (čl. 208. do čl. 214.)

 • Određivanje slobodnih zona (član 208.)
 • Građevinski objekti i delatnosti u slobodnim zonama (član 209.)
 • Dopremanje robe u slobodnu zonu i stavljanje u postupak (član 210.)
 • Domaća roba u slobodnim zonama (član 211.)
 • Strana roba u slobodnim zonama (član 212.)
 • Iznošenje robe iz slobodne zone (član 213.)
 • Carinski status robe (član 214.)

GLAVA IV – POSEBNA UPOTREBA (čl. 215. do čl. 218.)

ODELJAK 1: PRIVREMENI UVOZ (čl. 215. do čl. 217.)

 • Oblast primene (član 215.)
 • Rok u kom roba može ostati u postupku privremenog uvoza (član 216.)
 • Iznos uvoznih dažbina u slučaju privremenog uvoza sa delimičnim oslobođenjem od plaćanja uvoznih dažbina (član 217.)

ODELJAK 2: UPOTREBA U POSEBNE SVRHE (član 218.)

 • Postupak upotrebe robe u posebne svrhe (član 218.)

GLAVA V – OPLEMENJIVANJE (čl. 219. do čl. 226.)

ODELJAK 1: OPŠTE ODREDBE (član 219.)

 • Normativ (član 219.)

ODELJAK 2: AKTIVNO OPLEMENJIVANJE (čl. 220. do čl. 222.)

 • Oblast primene (član 220.)
 • Rok za okončanje postupka aktivnog oplemenjivanja (član 221.)
 • Privremeni ponovni izvoz robe radi daljeg oplemenjivanja (član 222.)

ODELJAK 3: PASIVNO OPLEMENJIVANJE (čl. 223. do čl. 226.)

 • Oblast primene (član 223.)
 • Roba popravljena bez plaćanja (član 224.)
 • Sistem standardne zamene (član 225.)
 • Prethodni uvoz proizvoda za zamenu (član 226.)

DEO OSMI
IZNOŠENJE ROBE IZ CARINSKOG PODRUČJA REPUBLIKE SRBIJE (čl. 227. do čl. 240.)

 

GLAVA I – FORMALNOSTI PRE IZNOŠENJA ROBE (čl. 227. do čl. 229.)

 • Podnošenje deklaracije pre otpreme (član 227.)
 • Analiza rizika (član 228.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 229.)

GLAVA II – FORMALNOSTI PRI IZLASKU ROBE (čl. 230. i 231.)

 • Carinski nadzor i formalnosti pri izlasku (član 230.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 231.)

GLAVA III – IZVOZ I PONOVNI IZVOZ (čl. 232. i 233.)

 • Izvoz robe (član 232.)
 • Ponovni izvoz strane robe (član 233.)

GLAVA IV – IZLAZNA SAŽETA DEKLARACIJA (čl. 234. do čl. 236.)

 • Podnošenje izlazne sažete deklaracije (član 234.)
 • Izmena i poništavanje izlazne sažete deklaracije (član 235.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 236.)

GLAVA V – OBAVEŠTENJE O PONOVNOM IZVOZU (čl. 237. do čl. 239.)

 • Podnošenje obaveštenja o ponovnom izvozu (član 237.)
 • Izmena i poništavanje obaveštenja o ponovnom izvozu (član 238.)
 • Ovlašćenja Vlade (član 239.)

GLAVA VI – OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJA IZVOZNIH DAŽBINA (član 240.)

 • Oslobođenje od plaćanja izvoznih dažbina za domaću robu koja je privremeno izvezena (član 240.)

DEO DEVETI
ELEKTRONSKI SISTEMI (čl. 241. do čl. 243.)

 

GLAVA I – RAZVOJ ELEKTRONSKIH SISTEMA (čl. 241. do čl. 243.)

 • Prelazne mere (član 241.)
 • Ovlašćenje Vlade (član 242.)
 • Program rada (član 243.)

DEO DESETI
(čl. 244. do čl. 264.)

 

GLAVA I – CARINSKE POVLASTICE (čl. 244. do čl. 249.)

 • Oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina za strana lica (član 244.)
 • Oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina za fizička lica (član 245.)
 • Oslobođenja od plaćanja uvoznih dažbina za pravna i druga lica (član 246.)
 • Roba na koju se ne plaćaju uvozne dažbine (član 247.)
 • Ovlašćenje Vlade (član 248.)
 • Raspolaganje sa robom koja je oslobođena plaćanja ili na koju se ne plaćaju uvozne dažbine (član 249.)

GLAVA II – MERE ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA GRANICI (čl. 250. do čl. 258.)

 • Unošenje i iznošenje robe kojim se povređuju prava intelektualne svojine (član 250.)
 • Postupanje carinskog organa na zahtev nosioca prava intelektualne svojine (član 251.)
 • Postupanje carinskog organa po službenoj dužnosti (član 252.)
 • Naknada štete (član 253.)
 • Obaveštenje o obustavljanju puštanja ili o zadržavanju robe (član 254.)
 • Pregled robe (član 255.)
 • Kada se mere za zaštitu prava intelektualne svojine ne primenjuju (član 256.)
 • Ovlašćenje Vlade (član 257.)
 • Baza podataka carinskog organa u vezi sa zaštitom prava intelektualne svojine na granici (član 258.)

GLAVA III – OSTALE ODREDBE (čl. 259. do čl. 264.)

 • Primena međunarodnih ugovora (član 259.)
 • Slobodne carinske prodavnice (član 260.)
 • Snabdevanje vazduhoplova i broda (član 261.)
 • Prodaja carinske robe, propisivanje uslova i načina prodaje (član 262.)
 • Ustupanje strane robe bez plaćanja protivvrednosti, uništenje strane robe (član 263.)
 • Jedinstvena stopa carine (član 264.)

DEO JEDANAESTI
CARINSKI PREKRŠAJI (čl. 265. do čl. 277.)

 

I Prekršaji i kazne (čl. 265. do čl. 270.)

 • Odgovornost drugog lica (član 270.)

II Zaštitne mere (čl. 271. do čl. 277.)

 • Oduzimanje robe (član 271.)
 • Oduzimanje prevoznog sredstva (član 272.)
 • Plaćanje zatezne kamate (član 273.)
 • Nadležnost organa (član 274.)
 • Hitnost (član 275.)
 • Zastarevanje (član 276.)
 • Primena odredaba zakona kojim se uređuju prekršaji (član 277.)

 

DEO DVANAESTI
PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 278. do čl. 283.)

 

 • Carinske povlastice (član 278.)
 • Carinski postupci (član 279.)
 • Promet robe sa Autonomnom pokrajinom Kosovo i Metohija (član 280.)
 • Propisi koji prestaju da važe (čl. 281. i 282.)
 • Stupanje na snagu (član 283.)