Dopune Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza

Ministar finansija doneo je Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, broj 4/2011, a stupio je na snagu 29. januara 2011. godine.

Ovim pravilnikom izvršene su dopune koje se odnose na način ostvarivanja poreskog oslobođenja iz člana 24. stav 1. tačka 1) Zakona o PDV-u, koji se odnosi na prevozne i druge usluge povezane sa uvozom dobara.

Detaljno o ovom pravilniku pišemo u broju 2/2011 časopisa „PDV“ od 4. februara 2011. godine.
Prečišćen tekst Zakona o PDV-u („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05 i 61/07) možete naći u knjizi „Propisi o PDV-u“ .
Prečišćen tekst Pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza („Sl. glasnik RS“, br. 124/04, 140/04, 27/05, 54/05, 68/05, 58/06, 112/06, 63/07, 99/10 i 4/11) možete naći u „EKSPERT„-u.