90

0.00  RSD

Nema na zalihama

Propisi o PDV-u (Zakon, uredbe, pravilnici)

 

SADRŽAJ:
 • ZAKON O POREZU NA DODATU VREDNOST
  („Sl. glasnik RS“, br. 84/04, 86/04 – ispravka, 61/05 i 61/07)
 • Uredba o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost
  („Sl. glasnik RS“, br. 124/04)
 • Uredba o kriterijumima na osnovu kojih se utvrđuje šta se, u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost, smatra pretežnim prometom dobara u inostranstvo
  („Sl. glasnik RS“, br. 124/04, 27/05)
  • Obrazac IPID PDV
  • Obrazac PID PDV
  • Obrazac PID PDV 1
 • Uredba o izvršavanju Zakona o porezu na dodatu vrednost na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija za vreme važenja Rezolucije Saveta Bezbednosti OUN broj 1244
  („Sl. glasnik RS“, br. 15/05)
  • Obrazac KMPDV
 • Pravilnik o utvrđivanju novoizgrađenih građevinskih objekata i ekonomski deljivih celina u okviru tih objekata čiji je prvi prenos prava raspolaganja predmet oporezivanja PDV
  („Sl. glasnik RS“, br. 105/04)
 • Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara koja su deo poslovne imovine poreskog obveznika, pružanjem usluga i svakim drugim prometom bez naknade i o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka i poklona manje vrednosti
  („Sl. glasnik RS“, br. 114/04)
 • Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, koji se ne smatra prometom dobara i usluga u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
  („Sl. glasnik RS“, br. 67/05)
 • Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku koja se ne smatra prometom dobara u smislu Zakona o porezu na dodatu vrednost
  („Sl. glasnik RS“, br. 67/05)
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja poreske osnovice za obračunavanje PDV u slučaju prevoza putnika autobusima koji vrši strani obveznik
  („Sl. glasnik RS“, br. 105/04)
 • Pravilnik o utvrđivanju dobara i usluga čiji se promet oporezuje po posebnoj stopi PDV
  („Sl. glasnik RS“, br. 108/04, 130/04 – ispravka, 140/04, 65/05, 63/07)
 • Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom i bez prava na odbitak prethodnog poreza
  („Sl. glasnik RS“, br. 124/04, 140/04, 27/05, 54/05, 68/05, 58/06, 112/06, 63/07)
  • Obrazac LNPDV
  • Obrazac PII
  • Obrazac SNPDV
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka
  („Sl. glasnik RS“, br. 67/05)
 • Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i o načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza za opremu i objekte za vršenje delatnosti
  („Sl. glasnik RS“, br. 67/05)
 • Pravilnik o utvrđivanju dobara koja se smatraju umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima
  („Sl. glasnik RS“, br. 105/04)
 • Pravilnik o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV
  („Sl. glasnik RS“, br. 94/04, 108/05, 120/08)
  • Spisak organizacionih jedinica Poreske uprave
  • Obrazac EPPDV
  • Obrazac PEPDV
  • Obrazac ZBPDV
  • Obrazac PBPDV
  • Obrazac PPPDV
 • Pravilnik o određivanju slučajeva u kojima nema obaveze izdavanja računa i o računima kod kojih se mogu izostaviti pojedini podaci
  („Sl. glasnik RS“, br. 105/04, 140/04, 67/05)
 • Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV
  („Sl. glasnik RS“, br. 107/04, 67/05)
 • Pravilnik o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
  („Sl. glasnik RS“, br. 107/04, 65/05, 63/07)
  • Obrazac IKPS-PDV
  • Obrazac REF 1
  • Obrazac REF 2
  • Obrazac REF 3A
  • Obrazac REF 4
  • Obrazac REF 4E
  • Obrazac REF 5
  • Obrazac RFN
 • Pravilnik o načinu ostvarivanja prava na odbitak poreza na promet kao prethodnog poreza kod PDV
  („Sl. glasnik RS“, br. 124/04)
  • Obrazac IIPPPDV
 • Pravilnik o sadržini popisnih listi i načinu utvrđivanja iznosa ostvarenog odbitka prethodnog poreza
  („Sl. glasnik RS“, br. 106/07)
 • Pravilnik o izgledu, sadržini i načinu popunjavanja Obračunskog lista za PDV i Evidencionog lista i načinu i postupku naplate PDV i drugih troškova iz bankarske garancije
  („Sl. glasnik RS“, br. 19/05, 38/05)
  • Obrazac OLPDV
  • Obrazac OLPDV BIS
  • Obrazac EL
  • Obrazac EL BIS
  • Kodeks šifara za popunjavanje Obračunskog lista za PDV i Evidencionog lista
 • Pravilnik o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja registra proizvođača dobara na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija
  („Sl. glasnik RS“, br. 19/05)
  • Obrazac RPD