Dostavljanje redovnih godišnjih finansijskih izveštaja Agenciji za privredne registre

U skladu sa odredbama člana 30. Zakona o računovodstu i reviziji, redovni godišnji finansijski izveštaji za 2010. godinu dostavljaju se Agenciji za privredne registre (u daljem tekstu: Agencija), najkasnije do kraja februara 2011. godine.

Redovni godišnji finansijski izveštaji se dostavljaju Agenciji na način koji je propisan Pravilnikom o bližim uslovima i postupku prijema, kontrole, registracije, obrade i objavljivanja finansijskih izveštaja, načinu vođenja i sadržini Registra finansijskih izveštaja i podataka o bonitetu pravnih lica i preduzetnika, kao i o davanju podataka iz tih izveštaja (u daljem tekstu: Pravilnik), koji je na osnovu ovlašćenja iz člana 35. Zakona o računovodstvu i reviziji, doneo ministar finansija na predlog Agencije.

Osnovni tekst Pravilnika objavljen je u “Sl. glasniku RS”, broj 2/10, dok su izmene i dopune koje se primenjuju od narednog dana od dana objavljivanja, objavljene u “Sl. glasniku RS”, broj 102/10 od 30. decembra 2010. godine.

Detaljno o ovoj temi pišemo u “Informator”-u broj 3/2011 od 17. januara 2011. godine.
Prečišćen tekst Zakona o računovodstvu i reviziji (“Sl. glasnik RS”, br. 46/06 i 111/09)  i navedenog pravilnika možete naći u “EKSPERT“-u.