Edicija Propisi: Zakon o porezima na imovinu (prečišćen tekst)

 NAPOMENA: Postoji novo izdanje knjige – pogledati/naručiti ovde.
ZAKON O POREZIMA NA IMOVINU
(„Sl. glasnik RS“, br. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10)

Deo prvi

OSNOVNE ODREDBE (član 1.)

Deo drugi

POREZ NA IMOVINU (čl. 2. do čl. 13.)

 • Predmet oporezivanja (čl. 2. i čl. 3.)
 • Poreski obveznik (član 4.)
 • Poreska osnovica (čl. 5. do čl. 9.)
 • Nastanak poreske obaveze (član 10.)
 • Poreske stope (član 11.)
 • Poreska oslobođenja (član 12.)
 • Poreski krediti (član 13.)
Deo treći

POREZ NA NASLEĐE I POKLON (čl. 14. do čl. 22.)

 • Predmet oporezivanja (član 14.)
 • Poreski obveznik (član 15.)
 • Poreska osnovica (član 16.)
 • Nastanak poreske obaveze (član 17.)
 • Poreske stope (čl. 18. i čl. 19.)
 • Poreska oslobođenja (čl. 20. i čl. 21.)
 • Poreski kredit (član 22.)
Deo četvrti

POREZ NA PRENOS APSOLUTNIH PRAVA (čl. 23. do čl. 31b)

 • Predmet oporezivanja (čl. 23. do čl. 24a)
 • Poreski obveznik (čl. 25. i čl. 26.)
 • Poreska osnovica (čl. 27. i čl. 28.)
 • Nastanak poreske obaveze (član 29.)
 • Poreske stope (član 30.)
 • Poreska oslobođenja (čl. 31. do čl. 31b)
Deo peti

UTVRĐIVANJE I NAPLATA POREZA NA IMOVINU (čl. 32. do čl. 42.)

 • Utvrđivanje poreza (čl. 33. do čl. 41.)
 • Jemstvo (član 42.)
Deo šesti

KAZNENE ODREDBE (čl. 43. i čl. 44.)

Deo sedmi

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 45. do čl. 50.)

 • Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
  („Sl. glasnik RS“, br. 135/04) koje nisu ušle u prečišćen tekst
 • Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
  („Sl. glasnik RS“, br. 61/07) koje nisu ušle u prečišćen tekst
 • Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
  („Sl. glasnik RS“, br. 5/09) koje nisu ušle u prečišćen tekst
 • Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu
  („Sl. glasnik RS“, br. 101/10) koje nisu ušle u prečišćen tekst