Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2011.

Prema Saopštenju RZS broj 282 od 5.10.2011. godine, rast cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u septembru 2011. godine je bio

OPIS

9.2011.
Ø 2010.

9.2011.
8.2011.

9.2011.
9.2010.

9.2011.
12.2010.

1

2

3

4

5

Republika Srbija

115,7

100,4

112,3

109,3

Vojvodina

122,3

101,0

117,0

112,1

  • Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u SEPTEMBRU 2011. godine po delatnostima
 OPIS
9.2011.
Ø 2010.
9.2011.
8.2011.
9.2011.
12.2010.
1
2
3
4
UKUPNO
115,7
100,4
109,3
Po nameni potrošnje
     
Energija
124,3
101,4
117,0
Intermedijarni proizvodi, osim energije
109,0
99,7
103,4
Kapitalni proizvodi
104,4
99,9
100,1
Trajni proizvodi za široku potrošnju
108,6
100,0
100,7
Netrajni proizvodi za široku potrošnju
116,8
100,0
110,1
RUDARSTVO
132,7
104,2
120,3
Eksploatacija uglja
130,9
100,0
130,2
Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa
140,3
108,1
117,8
Ekspolatacija ruda metala
111,0
99,8
104,6
Ostalo rudarstvo
105,8
100,0
102,8
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA
113,2
100,0
106,6
Proizvodnja prehrambenih proizvoda
123,7
99,7
113,3
Proizvodnja pića
115,0
100,4
110,7
Proizvodnja duvanskih proizvoda
108,2
98,7
107,0
Proizvodnja tekstila
117,1
100,0
115,6
Proizvodnja odevnih predmeta
116,8
99,0
103,8
Proizvodnja kože i predmeta od kože
103,7
100,0
103,2
Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja
102,0
99,1
101,4
Proizvodnja papira i proizvoda od papira
107,1
99,8
102,2
Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa
111,9
101,6
97,4
Proizvodnja koksa i derivata nafte
124,4
101,2
113,3
Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda
112,8
99,9
109,5
Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata
107,2
100,5
105,0
Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
101,9
100,1
97,3
Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala
98,5
100,1
97,2
Proizvodnja osnovnih metala
108,2
99,8
100,4
Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina
104,6
99,9
102,2
Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda
105,1
100,0
100,3
Proizvodnja električne opreme
106,6
100,0
99,3
Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme
106,7
100,0
101,4
Proizvodnja motornih vozila i prikolica
104,9
99,6
99,0
Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava
101,3
100,0
99,1
Proizvodnja nameštaja
109,0
100,0
99,8
Ostale prerađivačke delatnosti
100,0
100,0
100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM
119,8
100,0
117,2
Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom
119,8
100,0
117,2
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA
113,0
100,0
105,8
Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode
113,0
100,0
105,8
Izabrane grupe proizvoda
     
Poljoprivredne mašine i oruđa
109,2
100,0
107,1
Hemijska sredstva za poljoprivredu
112,9
100,0
108,9
Elementi i materijal za ugrađ. u građ.
102,4
99,9
99,6
Drumska saobraćajna sredstva
108,4
99,5
101,1
Tečna goriva i maziva
127,5
101,2
116,3
Metalni aparati za domaćinstvo
110,9
100,0
102,6
Električni aparati
102,4
100,0
100,0
Drveni nameštaj
108,2
100,0
100,0
Odeća (tkanine i konfekcija)
113,7
99,0
101,6
Obuća (kožna i gumena)
105,7
100,0
106,6