Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2015.

Prema Saopštenju RZS broj 266 od 5.10.2015. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u septembru 2015. godine je bio:

OPIS IX/2015
Ø 2014
IX/2015
VIII/2015
IX/2015
XII/2014
1 2 3 4
Republika Srbija 99,5 98,9 100,4
Vojvodina 84,0 91,0 95,5

 

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u SEPTEMBRU 2015. godine po delatnostima

 

OPIS IX/2015
Ø 2014
IX/2015
VIII/2015
IX/2015
XII/2014
1 2 3 4
UKUPNO 99,5 98,9 100,4
  Po nameni potrošnje
  Energija 93,5 96,4 98,3
  Intermedijarni proizvodi, osim energije 101,9 99,9 100,4
  Kapitalni proizvodi 101,1 100,1 101,2
  Trajni proizvodi za široku potrošnju 102,9 100,0 100,6
  Netrajni proizvodi za široku potrošnju 102,5 99,8 102,2
RUDARSTVO 90,0 100,5 88,9
  Eksploatacija uglja 80,1 100,0 80,5
  Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 61,9 100,4 78,3
  Ekspolatacija ruda metala 108,6 101,0 96,5
  Ostalo rudarstvo 100,2 100,0 100,5
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 98,5 98,4 99,9
  Proizvodnja prehrambenih proizvoda 101,9 100,2 101,9
  Proizvodnja pića 108,1 100,0 105,8
  Proizvodnja duvanskih proizvoda 112,7 100,0 115,6
  Proizvodnja tekstila 107,3 101,3 106,9
  Proizvodnja odevnih predmeta 101,5 100,3 98,1
  Proizvodnja kože i predmeta od kože 100,0 100,1 100,1
  Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 101,6 100,0 100,2
  Proizvodnja papira i proizvoda od papira 103,0 100,7 101,6
  Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 91,5 96,3 93,9
  Proizvodnja koksa i derivata nafte 60,6 78,3 78,6
  Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 100,7 97,7 99,9
  Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 92,3 100,0 92,4
  Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 103,7 99,9 103,5
  Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 100,7 99,9 99,2
  Proizvodnja osnovnih metala 99,9 99,9 98,2
  Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 101,1 100,0 101,0
  Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 102,7 100,0 101,6
  Proizvodnja električne opreme 102,1 99,6 100,3
  Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 104,1 100,0 104,0
  Proizvodnja motornih vozila i prikolica 99,9 100,3 100,5
  Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 100,0 100,0 100,0
  Proizvodnja nameštaja 102,4 100,0 100,0
  Ostala prerađivačke delatnosti 100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 105,6 100,0 105,5
  Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 105,6 100,0 105,5
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 107,2 100,0 101,5
  Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 107,2 100,0 101,5
  Izabrane grupe proizvoda
  Poljoprivredne mašine i oruđa 104,5 100,1 105,4
  Hemijska sredstva za poljoprivredu 102,8 116,1 98,2
  Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 99,3 99,4 98,6
  Drumska saobraćajna sredstva 98,7 100,0 100,0
  Tečna goriva i maziva 59,1 69,9 76,3
  Metalni aparati za domaćinstvo 104,5 100,0 102,6
  Električni aparati 100,0 100,0 100,0
  Drveni nameštaj 102,3 100,0 100,0
  Odeća (tkanine i konfekcija) 101,6 100,3 97,9
  Obuća (kožna i gumena) 99,2 100,0 100,0