Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2018.

Prema Saopštenju RZS broj 272 od 5.10.2018. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u septembru 2018. godine je bio: 

OPIS  IX/2018
Ø 2017
IX/2018
VIII/2018 
IX/2018
XII/2017 
Republika Srbija  103,4 100,3 102,5
Vojvodina  105,7 100,7 105,0

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u SEPTEMBRU 2018. godine po delatnostima 

OPIS
IX/2018
Ø 2017 
IX/2018
VIII/2018 
IX/2018
XII/2017
UKUPNO 
103,4
100,3
102,5
    Po nameni potrošnje 
    Energija 
109,2
100,8
107,2
    Intermedijarni proizvodi, osim energije 
102,3
100,2
101,0
    Kapitalni proizvodi 
102,0
100,3
101,0
    Trajni proizvodi za široku potrošnju 
96,3
100,1
96,9
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju 
100,2
100,2
100,4
RUDARSTVO 
112,3
100,6
99,5
    Eksploatacija uglja 
100,1
100,0
100,1
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa 
137,9
106,3
123,3
    Ekspolatacija ruda metala 
113,6
98,6
91,2
    Ostalo rudarstvo 
99,1
99,9
99,5
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA 
103,7
100,4
103,1
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda 
99,4
100,3
100,1
    Proizvodnja pića 
100,2
99,9
100,9
    Proizvodnja duvanskih proizvoda 
114,9
100,0
112,3
    Proizvodnja tekstila 
96,2
97,7
98,0
    Proizvodnja odevnih predmeta 
101,4
100,9
96,2
    Proizvodnja kože i predmeta od kože 
92,7
98,6
97,0
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja 
100,4
100,5
100,7
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira 
104,0
99,9
101,7
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa 
95,2
100,1
91,2
    Proizvodnja koksa i derivata nafte 
128,7
102,0
124,1
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda 
99,5
99,9
102,2
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda 
101,9
100,0
102,1
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike 
105,5
100,5
105,3
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala 
103,0
100,4
103,2
    Proizvodnja osnovnih metala 
99,5
100,4
98,2
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina 
104,0
100,4
103,5
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda 
111,2
100,0
102,6
    Proizvodnja električne opreme 
96,1
100,1
96,7
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme 
99,5
100,0
99,3
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica 
99,3
99,8
99,3
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava 
95,8
100,0
100,0
    Proizvodnja nameštaja 
100,7
100,0
100,1
    Ostala prerađivačke delatnosti 
105,2
105,0
104,4
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM 
101,0
100,0
100,1
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom 
101,0
100,0
100,1
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA 
100,4
100,0
100,0
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode 
100,4
100,0
100,0
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa 
101,1
100,0
100,9
    Hemijska sredstva za poljoprivredu 
87,9
100,0
93,2
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ. 
104,4
99,8
104,4
    Drumska saobraćajna sredstva 
100,0
100,0
100,0
    Tečna goriva i maziva 
128,4
102,4
123,5
    Metalni aparati za domaćinstvo 
105,3
100,0
100,0
    Električni aparati 
90,2
100,2
91,9
    Drveni nameštaj 
100,8
100,0
100,1
    Odeća (tkanine i konfekcija) 
101,4
100,9
96,1
    Obuća (kožna i gumena) 
89,9
98,0
95,7