Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – septembar 2019.

Prema Saopštenju RZS broj 272 od 4.10.2019. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u SEPTEMBRU 2019. godine je bio: 

OPIS  IX/2019
Ø 2018
IX/2019
VIII/2019
IX/2019
XII/2018 
Republika Srbija  100,7 100,1 100,9
Vojvodina  100,0 100,0 101,2

 

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u SEPTEMBRU 2019. godine po delatnostima 

OPIS
IX/2019
Ø 2018 
IX/2019
VIII/2019
IX/2019
XII/2018
UKUPNO  100,7 100,1 100,9
    Po nameni potrošnje 
    Energija  98,5 100,3 100,2
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  100,1 99,9 99,7
    Kapitalni proizvodi  99,3 99,6 99,0
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  99,4 100,0 100,2
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  103,9 100,3 103,5
RUDARSTVO  103,7 100,6 101,6
    Eksploatacija uglja  106,1 100,0 106,1
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  101,3 103,8 111,4
    Ekspolatacija ruda metala  106,4 100,0 98,5
    Ostalo rudarstvo  100,6 100,0 100,6
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  100,7 100,1 101,1
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  103,8 100,5 103,9
    Proizvodnja pića  101,2 100,0 100,3
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  115,2 100,0 111,0
    Proizvodnja tekstila  100,3 98,7 100,5
    Proizvodnja odevnih predmeta  97,0 100,0 97,3
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  99,6 100,1 100,4
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, osim nameštaja  101,4 100,0 100,6
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  100,6 100,1 100,7
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  102,8 97,2 102,0
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  94,1 101,0 100,2
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  98,4 99,5 99,6
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda  100,3 100,0 100,1
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  101,6 100,2 99,7
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  103,0 100,8 102,0
    Proizvodnja osnovnih metala  95,6 100,3 96,8
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina  100,3 99,2 99,1
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  97,5 100,0 96,6
    Proizvodnja električne opreme  98,6 100,1 99,4
    Proizvodnja nepomenutih mašina i opreme  101,3 100,0 100,8
    Proizvodnja motornih vozila i prikolica  98,8 99,8 99,3
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  108,3 100,0 108,3
    Proizvodnja nameštaja  100,7 100,0 100,7
    Ostale prerađivačke delatnosti  102,5 98,7 99,4
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM I PAROM  100,0 100,0 100,0
    Snabdevanje električnom energijom, gasom i parom  100,0 100,0 100,0
SNABDEVANJE VODOM I UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA  101,5 100,0 100,0
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  101,5 100,0 100,0
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  102,5 100,0 102,4
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  97,6 100,0 100,6
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  100,1 98,9 98,4
    Drumska saobraćajna sredstva  99,6 99,8 99,6
    Tečna goriva i maziva  94,9 102,4 102,7
    Metalni aparati za domaćinstvo  100,0 100,0 100,0
    Električni aparati  97,0 100,0 99,0
    Drveni nameštaj  100,8 100,0 100,7
    Odeća (tkanine i konfekcija)  96,9 100,0 97,3
    Obuća (kožna i gumena)  99,5 100,1 100,5