Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – jun 2024.

Prema Saopštenju RZS broj 182 od 05.07.2024. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u JUNU 2024. godine je bio: 

OPIS 
VI/2024
Ø 2023
VI/2024
V/2024
VI/2024
VI/2023
Republika Srbija  101.7 99.9 102.8
Vojvodina 98.7 99.6 101.7

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u JUNU 2024. godine po delatnostima 

OPIS
VI/2024
Ø 2023
VI/2024
V/2024
VI/2024
VI/2023
UKUPNO  101.7 99.9 102.8
    Po nameni potrošnje 
    Energija  102.6 99.0 105.5
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  98.5 100.3 98.9
    Kapitalni proizvodi  105.2 99.3 105.3
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  101.8 100.0 101.5
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  102.1 101.1 102.5
RUDARSTVO  106.2 100.3 109.6
    Eksploatacija uglja  100.0 100.0 100.0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  117.2 101.0 130.8
    Ekspolatacija ruda metala  100.5 100.1 101.4
    Ostalo rudarstvo  102.9 100.0 102.6
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  100.3 99.9 101.9
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  99.2 101.6 99.7
    Proizvodnja pića  103.3 100.5 102.6
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  106.3 100.5 107.3
    Proizvodnja tekstila  101.2 100.6 105.0
    Proizvodnja odevnih predmeta  112.1 103.1 115.4
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  96.8 100.5 100.4
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim nameštaja  91.6 97.6 91.1
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  93.0 100.4 90.3
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  100.3 100.0 100.3
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  93.9 96.2 104.8
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  100.0 98.3 100.7
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata 101.8 100.0 101.6
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  97.6 100.1 97.5
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  104.6 100.0 105.3
    Proizvodnja osnovnih metala  101.1 100.1 102.3
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja 100.8 100.4 100.9
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  98.8 100.4 98.5
    Proizvodnja električne opreme  101.0 100.3 101.0
    Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme  108.0 100.1 109.6
    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 106.5 98.5 106.4
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100.8 100.0 100.7
    Proizvodnja nameštaja  117.9 102.4 120.8
    Ostale prerađivačke delatnosti  102.9 100.0 102.2
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 105.5 100.0 104.8
    Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 105.5 100.0 104.8
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI 108.7 100.0 108.3
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  108.7 100.0 108.3
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  99.8 100.0 99.1
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  76.8 97.2 67.8
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  102.7 99.5 103.8
    Drumska saobraćajna sredstva  100.0 100.0 100.0
    Tečna goriva i maziva  93.2 96.3 104.4
    Metalni aparati za domaćinstvo  95.7 97.7 96.6
    Električni aparati  104.2 100.0 103.1
    Drveni nameštaj  102.6 100.0 102.7
    Odeća (tkanine i konfekcija)  111.1 103.7 112.4
    Obuća (kožna i gumena)  101.5 109.1 100.7