Indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda – maj 2024.

Prema Saopštenju RZS broj 151 od 05.06.2024. indeks cena proizvođača industrijskih proizvoda za domaće tržište u RS u MAJU 2024. godine je bio: 

OPIS 
V/2024
Ø 2023
V/2024
IV/2024
V/2024
V/2023
Republika Srbija  101.8 99.5 102.2
Vojvodina 99.2 98.2 101.6

Indeksi cena proizvođača industrijskih proizvoda u RS u MAJU 2024. godine po delatnostima 

OPIS
V/2024
Ø 2023
V/2024
IV/2024
V/2024
V/2023
UKUPNO  101.8 99.5 102.2
    Po nameni potrošnje 
    Energija  103.6 98.1 107.1
    Intermedijarni proizvodi, osim energije  98.2 100.4 96.4
    Kapitalni proizvodi  106.0 100.6 106.1
    Trajni proizvodi za široku potrošnju  101.7 98.8 101.3
    Netrajni proizvodi za široku potrošnju  101.0 99.7 100.7
RUDARSTVO  105.8 96.8 109.6
    Eksploatacija uglja  100.0 100.0 100.0
    Eksploatacija sirove nafte i prirodnog gasa  116.1 89.7 132.1
    Ekspolatacija ruda metala  100.4 101.2 100.9
    Ostalo rudarstvo  102.9 99.9 102.4
PRERAÐIVAČKA INDUSTRIJA  100.5 99.4 101.1
    Proizvodnja prehrambenih proizvoda  97.6 99.5 96.7
    Proizvodnja pića  102.8 101.0 102.2
    Proizvodnja duvanskih proizvoda  105.8 101.4 106.8
    Proizvodnja tekstila  100.6 100.5 102.1
    Proizvodnja odevnih predmeta  108.7 100.0 108.1
    Proizvodnja kože i predmeta od kože  96.3 99.9 101.3
    Prerada drveta i proizvodi od drveta, plute, slame i pruća osim nameštaja  93.9 98.6 92.9
    Proizvodnja papira i proizvoda od papira  92.6 100.8 93.6
    Štampanje i umnožavanje audio i video zapisa  100.2 100.0 99.7
    Proizvodnja koksa i derivata nafte  97.5 94.1 111.1
    Proizvodnja hemikalija i hemijskih proizvoda  101.8 99.2 99.8
    Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i preparata 101.8 100.0 101.9
    Proizvodnja proizvoda od gume i plastike  97.5 100.5 96.5
    Proizvodnja proizvoda od ostalih nemetalnih minerala  104.6 100.6 104.9
    Proizvodnja osnovnih metala  101.0 101.1 94.9
    Proizvodnja metalnih proizvoda, osim mašina i uređaja 100.4 100.0 99.5
    Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda  98.4 100.0 98.2
    Proizvodnja električne opreme  100.7 100.0 100.6
    Proizvodnja nepomenutih mašina i nepomenute opreme  107.9 101.6 110.1
    Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica 108.1 100.5 108.0
    Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava  100.8 97.2 100.7
    Proizvodnja nameštaja  115.1 98.8 118.0
    Ostale prerađivačke delatnosti  102.9 100.0 102.3
SNABDEVANJE ELEKTRIČNOM ENERGIJOM, GASOM, PAROM I KLIMATIZACIJA 105.5 100.0 104.8
    Snabdevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija 105.5 100.0 104.8
SNABDEVANJE VODOM, UPRAVLJANJE OTPADNIM VODAMA, KONTROLISANJE PROCESA UKLANJANJA OTPADA I SLIČNE AKTIVNOSTI 108.7 100.0 108.3
    Skupljanje, prečišćavanje i distribucija vode  108.7 100.0 108.3
    Izabrane grupe proizvoda 
    Poljoprivredne mašine i oruđa  99.8 99.1 99.8
    Hemijska sredstva za poljoprivredu  79.0 100.3 74.6
    Elementi i materijal za ugrađ. u građ.  103.2 99.4 104.0
    Drumska saobraćajna sredstva  100.0 100.0 100.0
    Tečna goriva i maziva  96.8 94.2 110.4
    Metalni aparati za domaćinstvo  97.9 98.4 95.3
    Električni aparati  104.2 100.0 103.1
    Drveni nameštaj  102.6 100.0 102.7
    Odeća (tkanine i konfekcija)  107.1 100.0 106.7
    Obuća (kožna i gumena)  93.0 95.3 88.5