Izmene i dopune Zakona o akcizama na snazi su od 30. maja 2013. godine

Narodna skupšina Republike Srbije, na sednici od 29. maja 2013. godine, usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama (u daljem tekstu: Izmena zakona), koji je objavljen u "Sl. glasniku RS" br. 47/13, a stupa na snagu 30. maja 2013. godine

Izmenom zakona izvršene su sledeće izmene i dopune Zakona o akcizama ("Sl. glasnik RS br. 22/01, 73/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – dr. zakon, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12): 

 • uvodi se akciza na biogoriva i biotečnosti; 
 • uvodi se pravo na refakciju plaćene akcize na biogoriva i biotečnosti; 
 • vrši se preciziranje određenih odredba Zakona o akcizama

Uvođenje akcize na biogoriva i biotečnosti 

Izmenom zakona uvedeno je plaćanje akcize na biogoriva i biotečnosti na koje se do sada akciza nije plaćala. 

Prema novododatoj tački 7) člana 9. stav 1. Zakona o akcizama akciza se plaća na biogoriva i biotečnosti (tarifne oznake nomeklanture Carinske tarife: 3826 00 10 00 i 3826 00 90 00), i to: 

 • do 31. decembra 2013. godine – 42,00 din/lit 
 • u periodu od 1. januara do 31. decembra 2014. godine – 46,00 din/lit 
 • od 1. januara 2015. godine – 50,00 din/lit. 

Obaveza popisa zatečenih zaliha biogoriva i biotečnosti 

U skladu sa članom 12. stav 1. Izmene zakona, pravno lice, odnosno preduzetnik koji na dan stupanja na snagu ovog zakona ima zatečene proizvedene, uvezene ili nabavljene količine biogoriva i biotečnosti na zalihama (u kontejnerima, cisternama, rezervoarima, magacinima i skladištima) dužno je da na dan stupanja na snagu Izmene zakona izvrši popis zatečenih zaliha biogoriva i biotečnosti i da najkasnije u roku od deset dana od dana izvršenog popisa popisne liste dostavi nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave. 

Obavezu popisa zatečenih zaliha biogoriva na dan 30. maja 2013. godine imaju: 

 • proizvođači biogoriva i biotečnosti; 
 • uvoznici biogoriva i biotečnosti; 
 • trgovci na veliko biogoriva i biotečnosti; 
 • trgovci na malo biogoriva i biotečnosti, uključujući i benzinske stanice koje vrše prodaju biogoriva i biotečnosti. 

Popisnu listu o izvršenom popisu navedena lica dužna su da dostave organizacionoj jedinica Poreske uprave gde se vode kao obveznici akcize ili drugog poreza najkasnije do 9. juna 2013. godine

Pored toga, uz popisnu listu o izvršenom popisu, ova lica dužna su da dostave organizacionoj jedinici Poreske uprave gde se vode kao obveznici akcize ili drugog poreza i podatak o stanju zaliha biogoriva i biotečnosti po mesecima, i to na poslednji dan u mesecu počev od januara 2013. godine do poslednjeg dana u mesecu koji prethodi mesecu u kojem je ovaj zakon stupio na snagu, tj. do aprila 2013. godine. Nakon toga, ova lica dužna su da od 30. maja 2013. godine nadležnoj organizacionoj jedinici Poreske uprave dostavljaju podatak o stanju popisanih zaliha biogoriva i biotečnosti na posledenji dan u mesecu, i to za svaki mesec, do utroška popisanih zaliha. Ovi podaci dostavljaju se najkasnije u roku od deset dana po isteku kalendarskog meseca. 

Napominjemo da je članom 15. Izmene zakona zaprećena kazna za prekršaj u visini od 100.000 do 1.000.000 dinara ako pravno lice ne izvrši popis zatečenih zaliha i ne dostavi popisne liste i ostale podatke Poreskoj upravi, a za odgovorno lice u visini od 5.000 do 50.000 dinara. Za isti prekršaj zaprećena je kazna i preduzetniku u visini od 10.000 do 500.000 dinara.  

Uvođenje refakcije plaćene akcize na biogoriva i biotečnosti 

Izmenom zakona uporedo sa uvođenjem akcize na biogoriva i biotečnosti uvedeno je i pravo na refakciju plaćene akcize na biogoriva i biotečnosti kada se biogoriva i biotečnosti koriste u određene zakonom propisane svrhe. 

Prema noveliranom članu 9. st. 3, 4. i 5. Zakona o akcizama kupac – krajni korisnik može ostvariti refakciju plaćene akcize za: 

 • biogorivo, ako biogorivo koristi kao motorno gorivo za transportne svrhe za prevoz lica i stvari; 
 • biotečnosti, ako biotečnosti koristi: 

  • za grejanje; 
  • kao energetska goriva u proizvodnji električne i toplotne energije. 

Mehanizam ostvarivanja refakcije plaćene akcize je isti kao i za derivate nafte, tj. kupac – krajnji korisnik biogoriva i biotečnosti plaća pri kupovini pun iznos akcize, s tim što stiče pravo na refakciju plaćene akcize najviše u iznosu koji čini razlika između punog (propisanog ) iznosa akcize za biogorivo i biotečnosti i iznosa umanjene akcize propisane noveliranim članom 9. stav 5. Zakona o akcizama

U skladu sa noveliranim članom 9. st. 4 i 5. Zakona o akcizama, kupac – krajnji korisnik biogoriva i biotečnosti može ostvariti refakciju plaćene akcize u iznosu: 

Rb. 

Naziv 

Pun iznos akcize 

Iznos do kog se vrši umanjenje 

Iznos refakcije 

1. 

Biogorivo ako se koristi kao motorno gorivo za prevoz lica i stvari 

42,00 din/lit 

39,50 din/lit 

2,50 din/lit 

2. 

Biotečnosti ako se koriste: 

 

 

 

 

 

 • za grejanje

42,00 din/lit 

2,50 din/lit 

39,50 din/lit 

 • kao energetsko gorivo za proizvodnju električne i toplotne energije 

42,00 din/lit 

0 din/lit 

42,00 din/lit 

NAPOMENA: Detaljnije o svemu ovome pišemo u broju 7/2013 časopisa "PDV". Uz ovaj broj časopisa "PDV" svim pretplatnicima je dostavljeno štampano izdanje: "Zakon o akcizama – prečišćen tekst" zaključno sa poslednjim izmenama i dopunama objavljenim u "Sl. glasniku RS", br. 47/13.