PDV broj 7/2013 od 07.06.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:

NAPOMENA: Uz ovaj broj časopisa „PDV“ svim pretplatnicima šaljemo „Zakon o akcizama – prečišćen tekst“ zaključno sa poslednjim izmenama i dopunama objavljenim u „Sl. glasniku RS“, br. 47/13.


SADRŽAJ:

TEMA BROJA

ISPORUKE DOBARA I USLUGA KOJE NISU PREDMET PDV-a – NEOPOREZIVE ISPORUKE (način utvrđivanja i iskazivanja, sa posebnim osvrtom na neoporezive isporuke iz člana 6. Zakona o PDV-u)

 • Promet dobara i usluga koji prividno ima obeležja isporuke, ali ne ispunjava sve uslove propisane za oporezivu isporuku
 • Promet dobara i usluga koji sadrži sva svojstva oporezive isporuke, ali je izuzet od oporezivanja
 • Neoporezive usluge iz člana 6. Zakona o PDV-u
  • Prenos celokupne ili dela imovine, sa naknadom ili bez naknade, ili kao ulog, ako je sticalac poreski obveznik ili tim prenosom postane poreski obveznik i ako produži da obavlja istu delatnost
  • Šta se smatra zamenom dobara u garantnom roku koja nije predmet oporezivanja sa PDV-om?
  • Šta se smatra besplatnim davanjem poslovnih uzoraka u uobičajenim količinama za tu namenu kupcima ili potencijalnim kupcima, odnosno trećim licima za potrebe analize na osnovu akta nadležnog organa, koji nije predmet oporezivanja sa PDV-om?
  • Šta se smatra davanjem reklamnog materijala i drugih poklona manje vrednosti, koje nije predmet oporezivanja sa PDV-om?

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a stranim državljanima
 • Refakcija plaćenog PDV-a stranom obvezniku i humanitarnim organizacijama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o akcizama
  • Uvođenje akcize na biogoriva i biotečnosti
   • Šta se smatra biogorivima i biotečnostima na koje je uvedeno plaćanje akcize?
   • Obaveze koje se moraju izvršiti zbog uvođenja akcize na biogoriva i biotečnosti
    • Obaveza obračunavanja akcize na biogoriva i biotečnosti
    • Obaveza popisa zatečenih zaliha biogoriva i biotečnosti
  • Uvođenje prava na refakciju plaćene akcize na biogoriva i biotečnosti
  • Preciziranje odredaba Zakona o akcizama

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2013. godini
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa