Izmene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju

Narodna skupština Republike Srbije usvojila je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 101/10 i primenjuje se od 1. januara 2011. godine, osim pojedinih odredbi na koje posebno ukazujemo u tekstu koji smo objavili u časopisu „Informator“ broj 1/2011 od 5. januara 2011. godine.

U navedenom tekstu detaljno pišemo o:

1. Uslovima za sticanje prava na starosnu penziju

 • Promeni jednog od uslova za sticanje prava na starosnu penziju
 • Promeni kod uslova za sticanje prava na starosnu penziju kod osiguranika kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, i s tim u vezi, snižavanju opšte starosne granice

2. Uslovima za sticanje prava na porodičnu penziju

 • Promeni uslova za sticanje prava na porodičnu penziju za udovu i udovca
 • Novom uslovu za sticanje prava na porodičnu penziju
 • Promeni uslova za sticanje prava na porodičnu penziju kod dece na školovanju

3. Osiguranicima poljoprivrednicima

 • Promeni dosadašnje definicije obavezno osiguranog lica
 • Promeni u statusu osiguranika poljoprivrednika
4. Određenim kategorijama osiguranika i vojnim osiguranicima
5. Usklađivanju penzija i najnižeg iznosa penzija
6. Utvrđivanju visine penzije za osiguranika ženu – dodati staž
7. Novčanoj naknadi za pomoć i negu drugog lica

8. Ostalim odredbama Zakona o izmenama na koje posebno ukazujemo

 • Korišćenju prava na porodičnu penziju
 • Smanjenju najvišeg iznosa penzije
 • Šta se smatra prestankom osiguranja?
 • Određivanju visine penzije
Prečišćen tekst Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju („Sl. glasnik RS“, br. 34/03, 64/04 – US, 84/04 – dr. zakon, 85/05, 101/05 – dr. zakon, 63/06 – US, 5/09, 107/09 i 101/10) poslali smo svim našim pretplatnicima uz broj 1/2011 časopisa „Informator“, a možete ga naći i u „EKSPERT„-u.