94

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju

 

Pogledajte knjigu iz edicije Priručnik:
ZAKON O PENZIJSKOM I INVALIDSKOM OSIGURANJU
(„Sl. glasnik RS“, br. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 101/05, 63/06, 5/09, 107/09, 101/10)
 • UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 9.)
 • OBAVEZNO PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE (čl. 10. do čl. 15.)
 • DOBROVOLJNO PENZIJSKO I INVALIDSKO OSIGURANJE (član 16.)
 • LICA KOJIMA SE OBEZBEĐUJU PRAVA ZA SLUČAJ INVALIDNOSTI I TELESNOG OŠTEĆENJA PROUZROKOVANIH POVREDOM NA RADU ILI PROFESIONALNOM BOLEŠĆU (član 17.)
 • PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA (član 18.)
 • USLOVI ZA STICANJE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA (čl. 19. do čl. 43.)
  • Starosna penzija (čl. 19. i čl. 20.)
  • Invalidska penzija (čl. 21. do čl. 26.)
  • Porodična penzija (čl. 27. do čl. 36.)
  • Novčana naknada za telesno oštećenje prouzrokovano povredom na radu, odnosno profesionalnom bolešću (čl. 37. do čl. 40.)
  • Pravo na naknadu pogrebnih troškova (član 41.)
  • Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica (član 41a)
  • Određene kategorije osiguranika (čl. 43. i čl. 43.)
 • PENZIJSKI STAŽ (čl. 44. do čl. 60.)
  • Staž osiguranja koji se računa sa efektivnim trajanjem (čl. 47. do čl. 51.)
  • Staž osiguranja koji se računa sa uvećanim trajanjem (čl. 52. do čl. 59.)
  • Poseban staž (član 60.)
 • UTVRĐIVANJE VISINE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA (čl. 61. do čl. 79.)
  • Starosna i invalidska penzija (čl. 61. do čl. 70.)
  • Porodična penzija (čl. 71. do čl. 73.)
  • Novčana naknada za telesno oštećenje (član 74.)
  • Naknada pogrebnih troškova (član 75.)
  • Novčana naknada za pomoć i negu drugog lica (član 75a)
  • Najniži i najviši iznos penzije (čl. 76. do čl. 78.)
  • Starosna i invalidska penzija za određene kategorije osiguranika (član 79.)
 • USKLAĐIVANJE PENZIJE I NOVČANE NAKNADE (čl. 80. i čl. 81.)
 • OSTVARIVANJE I KORIŠĆENJE PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA (čl. 82. do čl. 124a)
  • Ostvarivanje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (čl. 82. do čl. 106.)
  • Korišćenje prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja (čl. 107. do čl. 124a)
 • MATIČNA EVIDENCIJA O OSIGURANICIMA I KORISNICIMA PRAVA IZ PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA (čl. 125. do čl. 149.)
 • ORGANIZACIJA (čl. 150. do čl. 168.)
 • FINANSIRANJE (čl. 169. do čl. 207.)
 • NAKNADA ŠTETE (čl. 208. do čl. 210.)
 • VRŠENJE NADZORA (član 211.)
 • KAZNENE ODREDBE (čl. 212. do čl. 217.)
 • PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 218. do čl. 263.)
 • Odredbe Zakona o izmenama i dopunama Zakona koje nisu ušle u prečišćen tekst:
  • („Sl. glasnik RS“, br. 85/05)
  • („Sl. glasnik RS“, br. 101/10)