Izmene i dopune Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji

Narodna skupština RS je 27.12.2016. godine usvojila Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, broj 108/16 i stupa na snagu 1. januara 2017. godine, s tim što će se pojedine odredbe primenjivati od 1. jula 2017. godine.

Prečišćen tekst Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl. glasnik RS“, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03 – ispravka, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 62/06 – dr. zakon, 61/07, 20/09, 72/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16 i 108/16) smo poslali svim pretplatnicima na časopis „Informator“, a u elektronskom obliku je dostupan u „Ekspert“-u.

U Zakonu o poreskom postupku i poreskoj administraciji izvršene su izmene i dopune koje se mogu svesti na sledeće:

  • brisane su nadležnosti drugostepenog poreskog organa pri Poreskoj upravi i propisane su nadležnosti Ministarstva finansija za rešavanje u drugom stepenu, čime se odredbe ZPPPA usklađuju sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku;
  • pojedine odredbe zakona su precizirane, odnosno izvršeno je pravnotehničko usaglašavanje pojedinih odredaba ZPPPA, kako bi se primena tog zakona realizovala sa što manje tumačenja i na taj način doprinelo bržem sprovođenju poreskog postupka i efikasnijem radu poreske administracije, kao i većoj doslednosti u primeni zakona.

Objašnjenje osnovnih pravnih instituta i pojedinačnih rešenja iz Zakona o izmenama i dopunama dali smo u broju 1/2017 časopisa „Informator“.