Zakon o poreksom postupku 2017

0.00  RSD

Nema na zalihama

Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji (prečišćen tekst, januar 2017.)

Napomen​a: Svim pretplatnicima na časopis „Informator“ uz broj 1/2017, dana 30.12.2016. godine dostavljen je i prečišćen tekst  Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

SADRŽAJ:

ZAKON O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI
(„Sl. gl. RS“, br. 80/02, 84/02, 23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/09, 53/10, 101/11, 2/12, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16)

Deo prvi OSNOVNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 32.)

 • Glava prva: Predmet zakona (čl. 1. do čl. 3.)
 • Glava druga: Načela poreskog postupka (čl. 4. do čl. 9.)
 • Glava treća: Stranke u poreskom postupku (čl. 10. do čl. 17.)
 • Glava četvrta: Poreska obaveza (čl. 18. do čl. 23.)
 • Glava peta: Prava i obaveze poreskih obveznika (čl. 24. i čl. 25.)
 • Glava šesta: Identifikacija i registracija poreskih obveznika (čl. 26. do čl. 30b)
 • Glava sedma: Ostale osnovne odredbe (čl. 31. i čl. 32.)

Deo drugi OPŠTE O PORESKOM POSTUPKU I PRVOSTEPENI POSTUPAK UTVRĐIVANJA I NAPLATE POREZA (čl. 33. do čl. 115.)

 • Glava prva: Opšte o poreskom postupku (čl. 33. do čl. 37a)
 • Glava druga: Poreska prijava (čl. 38. do čl. 42.)
 • Glava treća: Utvrđivanje činjenica (čl. 43. do čl. 53.)
 • Glava četvrta: Utvrđivanje poreza (čl. 54. do čl. 63.)
 • Glava peta: Naplata poreza (čl. 64. do čl. 112.)
 • Glava šesta: Postupak utvrđivanja i naplate poreza po osnovu sekundarne poreske obaveze (član 113.)
 • Glava sedma: Ostali oblici prestanka poreskog duga (čl. 114. – 115.)

Deo treći PORESKA KONTROLA (čl. 116. do čl. 139.)

 • Glava prva: Opšte o poreskoj kontroli (čl. 116. do čl. 118.)
 • Glava druga: Kancelarijska kontrola (čl. 119. do čl. 122.)
 • Glava treća: Terenska kontrola (čl. 123. do čl. 129v)
 • Glava treća A: Ovlašćenja poreskog organa u oblasti menjačkog i deviznog poslovanja (čl. 129g do čl. 129l)
 • Glava treća B: Ovlašćenja Poreske uprave u oblasti igara na sreću (čl. 129lj do čl. 129r)
 • Glava četvrta: Mere za otklanjanje utvrđenih povreda zakona i nepravilnosti u primeni propisa (čl. 130. – 134a)
 • Glava peta: Otkrivanje poreskih krivičnih dela (čl. 135. – 139.)

Deo četvrti POSTUPAK PO PRAVNOM LEKU (čl. 140. do čl. 154.)

Deo peti PRAVNA POMOĆ U PORESKIM STVARIMA (čl. 155. do čl. 159b)

Deo šesti NADLEŽNOST I ORGANIZACIJA PORESKE UPRAVE (čl. 160. do čl. 171.)

Deo sedmi KAZNENE ODREDBE (čl. 173a do čl. 182.)

 • Glava prva: Poreska krivična dela (čl. 173a do čl. 176a)
 • Glava druga: Poreski prekršaji (čl. 176b do čl. 182b)

Deo osmi PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 183. do čl. 193.)

 

Odredbe Zakona o izmenama i dopunama ZPPPA koje nisu ušle u prečišćen tekst:

 • „Sl. glasnik RS“, br. 61/07
 • „Sl. glasnik RS“, br. 20/09
 • „Sl. glasnik RS“, br. 53/10
 • „Sl. glasnik RS“, br. 101/11
 • „Sl. glasnik RS“, br. 93/12
 • „Sl. glasnik RS“, br. 47/13, 108/13
 • „Sl. glasnik RS“, br. 108/13
 • „Sl. glasnik RS“, br. 68/14
 • „Sl. glasnik RS“, br. 112/15
 • „Sl. glasnik RS“, br. 15/16
 • „Sl. glasnik RS“, br. 108/16