Izmene poreskih zakona na snazi su od 30. maja 2013. godine

Narodna skupština Republike Srbije na Četvrtoj sednici Prvog redovnog zasedanja, koje je počelo 22. maja 2013. godine a po čijim tačkama dnevnog reda se glasalo 29. maja 2013. godine, usvojila je:

  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji,
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana,
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje,
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica,
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o porezima na imovinu, i
  • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o akcizama.

Zakoni su objavljeni u "Sl. glasniku RS", br. 47/13 od 29. maja 2013. godine i stupaju na snagu narednog dana od dana objavljivanja, tj. 30. maja 2013. godine. Najveći broj odredbi ovih zakona se i primenjuje počev od 30. maja 2013. godine, osim nekih izuzetaka.

Od 30. maja 2013. godine:

  • stopa poreza na zarade je 10%,
  • stopa doprinosa za PIO je 24% za sve obveznike plaćanja doprinosa, a za slučaj kada se doprinosi plaćaju istovremeno iz osnovice i na osnovicu – povećana je stopa doprinosa iz osnovice na 13% (pa su ukupni doprinosi iz osnovice – zarade 19,9%), dok stopa doprinosa na osnovicu (na teret poslodavca) ostaje 11% (ukupno 17,9% na osnovicu),
  • poreska olakšica za zarade iz čl. 13. st. 1. i 3. i čl. 14. do 14b Zakona o porezu na dohodak građana iznosi 11.000 dinara (umesto dosadašnjih 8.776 dinara).

NAPOMENA: detaljno o svim izmenama i dopunama poreskih zakona možete pročitati u "Informator"-u broj 15/2013.