Informator broj 15/2013 od 01.06.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Obračun zarada i naknada zarada u skladu sa najnovijim izmenama Zakona o porezu na dohodak građana i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje
 • Sve o najnovijim izmenama i dopunama:
  • Zakona o porezu na dobit pravnih lica
  • Zakona o porezima na imovinu
  • Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji
 • Pregledi osnovica, stopa i uplatnih računa za poreze na lična primanja i poreze i doprinose za socijalno osiguranje

NAPOMENA: Uz ovaj broj časopisa „Informator“ pretplatnicima su dostavljeni prečišćeni tekstovi:


SADRŽAJ:

USVOJEN JE SET PORESKIH ZAKONA KOJI JE NA SNAZI OD 30. MAJA 2013. GODINE

PRIMENA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK GRAĐANA I ZAKONA O DOPRINOSIMA ZA OBAVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE NA OBRAČUN NEKIH PRIMANJA

 • Obračun zarada i naknada zarada u skladu sa izmenama zakona
  • Primer obračuna kod poslodavca koji je sa zaposlenima ugovorio bruto zaradu
   • Izmena obračuna zarada zaposlenih lica koja su upućena na rad u inostranstvo
  • Obračun neto na bruto u slučaju kada je zarada ugovorena u neto iznosu
   • Granične neto vrednosti koje opredeljuju obrasce za preračun neto na bruto zarade, počev od 30. maja 2013. godine
   • Primer obračuna zarada koje su utvrđene, odnosno ugovorene u neto iznosu
   • Uticaj izmena na obračun minimalne bruto zarade
   • Uticaj izvršenih izmena na obračun maksimalne zarade u javnom sektoru
   • Uvodi se fiskalno oslobođenje za premiju za dobrovoljno zdravstveno osiguranje
   • Zaradom se smatraju i primanja koja zaposleni u vezi sa radom kod poslodavca ostvari od s poslodavcem povezanog lica
   • Uvedena je lična zarada preduzetnika
   • Mesečna akontacija doprinosa za osnivače, odnosno članove privrednog društva ubuduće se plaća na najnižu mesečnu osnovicu doprinosa, a ne kao do sada na osnovicu za mesečnu akontaciju poreza na dobit
  • Obračunavanje, utvrđivanje i plaćanje doprinosa u slučaju neisplaćivanja zarada
  • Podnošenje poreskih prijava
  • Način isplate zarada i naknada zarada koje su delimično isplaćene pre stupanja na snagu zakona
   • Saopštenje Poreske uprave vezano za isplate izvršene 30. maja 2013. godine po starim propisima
   • Kako postupati u slučaju kada su pre izvršenih izmena uplaćeni doprinosi na najnižu osnovicu doprinosa bez isplate zarada?
  • Iz dohotka za oporezivanje izuzete su novčane pomoći fizičkim licima koje služe za lečenje u zemlji ili inostranstvu
  • Naknade troškova po osnovu službenih putovanja fizičkih lica koja nisu zaposlena kod isplatioca a koja su upućena kod isplatioca po nalogu poslodavca a u vezi sa delatnošću poslodavca, izuzete su iz obaveze plaćanja poreza
  • Prihodi od izdavanja sopstvenih nepokretnosti – nova kategorija prihoda od kapitala
  • Prihodi koje ostvari fizičko lice izdavanjem nepokretnosti u podzakup, predmet su oporezivanja porezom na druge prihode
  • Porez na dobitke od igara na sreću ne plaća se na pojedinačno ostvareni dobitak do iznosa od 11.000 dinara
  • Povećana je stopa po kojoj se plaća doprinos za PIO na ugovorene naknade (autorske naknade, naknade po ugovoru o delu i sl.)
   • Primeri oporezivanja prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine
   • Primeri oporezivanja prihoda po osnovu ugovora o delu
  • Ostalim prihodima fizičkog lica smatra se i uzimanje iz imovine i korišćenje  usluga privrednog društva od strane vlasnika društva za njihove privatne potrebe

USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O POREZU NA DOBIT PRAVNIH LICA

USVOJEN JE ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU

 • Porez na imovinu
 • Porez na nasleđe i poklon
 • Porez na prenos apsolutnih prava
 • Ostale izmene i dopune Zakona

USVOJENE SU IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI

PREGLED OSNOVICA, STOPA I UPLATNIH RAČUNA ZA POREZE NA LIČNA PRIMANJA (NA KOJA SE NE PLAĆAJU DOPRINOSI)

PREGLED OSNOVICA, STOPA I UPLATNIH RAČUNA ZA POREZE  I DOPRINOSE ZA SOCIJALNO OSIGURANJE ZA NEKA PRIMANJA