1,870.00  RSD

Javne nabavke: uredbe, pravilnici, odluke, uputstva, obrasci (na republičkom nivou)

POSEBNA POGODNOST: kupovinom ove knjige zajedno sa knjigom Zakon o javnim nabavkama ostvarujete popust od 20%.

SADRŽAJ:

1. UREDBA O ORGANIZACIJI I NAČINU OBAVLJANJA POSLOVA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI NA REPUBLIČKOM NIVOU
(„Sl. glasnik RS“, br. 25/23)

I. OSNOVNA ODREDBA

II. TELO ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

III. NARUČIOCI ČIJE SE POTREBE OBEZBEĐUJU PREKO UPRAVE ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA

IV. PREDMET CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI

V. NAČIN PLANIRANJA I SPROVOĐENJA CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI

VI. USLOVI ZA OBAVLJANJE POMOĆNIH POSLOVA JAVNIH NABAVKI

VII. DRUGA PITANJA ZNAČAJNA ZA RAD TELA ZA CENTRALIZOVANE JAVNE NABAVKE

VIII. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

2. UREDBA O JAVNIM NABAVKAMA U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI
(„Sl. glasnik RS“, br. 93/20)

I. UVODNE ODREDBE

 • Predmet Uredbe
 • Značenje izraza
 • Komunikacija u postupku javne nabavke
 • Zaštita tajnih podataka tokom postupka javne nabavke

II. POSTUPCI JAVNIH NABAVKI

 • Vrste postupaka javnih nabavki i uslovi za sprovođenje
 • Restriktivni postupak
 • Pregovarački postupak sa objavljivanjem javnog poziva
 • Konkurentni dijalog
 • Pregovarački postupak bez objavljivanja javnog poziva
 • Sprovođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva
 • Nabavke usluga iz Priloga 1.B
 • Okvirni sporazum

III. USLOVI I NAČIN SPROVOĐENJA POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 • Određivanje rokova
 • Minimalni rokovi
 • Oglasi o javnoj nabavci u oblasti odbrane i bezbednosti
 • Javni poziv
 • Prethodno informativno obaveštenje
 • Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka
 • Plan javnih nabavki i pokretanje postupka javne nabavke
 • Minimalni broj kandidata
 • Poziv odabranim kandidatima i konkursna dokumentacija
 • Tehničke specifikacije

IV. KRITERIJUMI ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNIH SUBJEKATA

 • Osnovi za isključenje
 • Načini dokazivanja kriterijuma za kvalitativni izbor privrednog subjekta
 • Tehnički i stručni kapacitet
 • Posebni uslovi za izvršenje ugovora
 • Zaštita tajnih podataka tokom izvršenja ugovora
 • Sigurnost snabdevanja
 • Opšti zahtevi u vezi sa podizvođačem
 • Posebni zahtevi u vezi sa podizvođačem
 • Posebni zahtevi u vezi sa zaključenjem ugovora sa podizvođačem
 • Određivanje minimalnog dela ugovora koji će biti poveren podizvođaču
 • Kriterijumi za kvalitativni izbor privrednog subjekta za podizvođače
 • Povezana društva
 • Dodela ugovora podizvođaču
 • Izmena ugovora o javnoj nabavci

V. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 • Započeti postupci javnih nabavki
 • Stupanje na snagu

PRILOG 1. SPISAK USLUGA

 • 1.A – SPISAK USLUGA
 • 1.B. – SPISAK USLUGA

PRILOG 2. SADRŽINA OGLASA O JAVNOJ NABAVCI U OBLASTI ODBRANE I BEZBEDNOSTI

 • 2.A – PRETHODNO INFORMATIVNO OBAVEŠTENJE
  • 2.A.1 – Podaci koje sadrži prethodno informativno obaveštenje
  • 2.A.2 – Podaci koje sadrži obaveštenje na profilu naručioca
 • 2.B – JAVNI POZIV
 • 2.V – OBAVEŠTENJE O DODELI UGOVORA, OBUSTAVI POSTUPKA ILI PONIŠTENJU POSTUPKA

3. PRAVILNIK O SADRŽINI KONKURSNE DOKUMENTACIJE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI
(„Sl. glasnik RS“, br. 21/21)

Predmet uređivanja

1. Sadržina konkursne dokumentacije

 • a) Sadržina konkursne dokumentacije u otvorenom postupku
 • b) Sadržina konkursne dokumentacije u restriktivnom postupku
 • v) Sadržina konkursne dokumentacije u konkurentnom postupku sa pregovaranjem i pregovaračkom postupku sa objavljivanjem javnog poziva
 • g) Sadržina konkursne dokumentacije u konkurentnom dijalogu
 • d) Sadržina konkursne dokumentacije u partnerstvu za inovacije
 • đ) Sadržina konkursne dokumentacije u pregovaračkom postupku bez objavljivanja javnog poziva
 • e) Sadržina konkursne dokumentacije u slučaju zaključenja okvirnog sporazuma, sistema dinamične nabavke i elektronske licitacije

2. Bliže uređenje sadržine konkursne dokumentacije

 • Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu
 • Podaci na osnovu kojih ponuđači pripremaju obrazac ponude
 • Podaci na osnovu kojih kandidati pripremaju obrazac prijave
 • Obrazac strukture ponuđene cene
 • Obrazac troškova pripreme ponude
 • Sredstva obezbeđenja

3. Završne odredbe

 • Prestanak važenja propisa
 • Stupanje na snagu

4. PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU OPŠTEG REČNIKA NABAVKE
(„Sl. glasnik RS“, br. 93/20)

GLAVNI REČNIK

DOPUNSKI REČNIK

5. PRAVILNIK O UTVRĐIVANJU SADRŽINE STANDARDNIH OBRAZACA ZA OBJAVLJIVANJE OGLASA O JAVNOJ NABAVCI PREKO PORTALA JAVNIH NABAVKI
(„Sl. glasnik RS“, br. 93/20)

 • Predmet pravilnika
 • Standardni obrasci oglasa o javnoj nabavci
 • Stupanje na snagu
 • Standardni obrasci:
 • Prethodno informativno obaveštenje
 • Javni poziv
 • Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka
 • Periodično indikativno obaveštenje
 • Javni poziv – sektorska nabavka
 • Obaveštenje o dodeli ugovora, obustavi postupka ili poništenju postupka – sektorska nabavka
 • Obaveštenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije
 • Obaveštenje na profilu naručioca
 • Obaveštenje o konkursu za dizajn
 • Obaveštenje o rezultatima konkursa za dizajn
 • Ispravka – obaveštenje o izmenama ili dodatnim informacijama
 • Obaveštenje za dobrovoljnu prethodnu transparentnost
 • Obaveštenje o izmeni ugovora
 • Obaveštenje za društvene i druge posebne usluge
 • Obaveštenje za društvene i druge posebne usluge – sektorska nabavka
 • Obaveštenje o sprovođenju pregovaračkog postupka bez objavljivanja javnog poziva
 • Obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava

6. PRAVILNIK O SADRŽINI REGISTRA PONUĐAČA I DOKUMENTACIJI KOJA SE PODNOSI UZ PRIJAVU ZA REGISTRACIJU PONUĐAČA
(„Sl. glasnik RS“, br. 17/20, 94/20)

 • Predmet
 • Subjekti registracije
 • Predmet registracije
 • Podaci u registru
 • Sastavni deo Registra
 • Prijava za registraciju upisa ponuđača
 • Prijava za registraciju promene registrovanih podataka o ponuđaču
 • Prijava za registraciju brisanja ponuđača iz Registra
 • Prijava za registraciju ponovnog upisa ponuđača u Registar
 • Prijava za registraciju zabeležbe
 • Prestanak važenja propisa
 • Stupanje na snagu

7. PRAVILNIK O VRSTAMA DOBARA ZA KOJA SU NARUČIOCI U OBAVEZI DA PRIMENJUJU EKOLOŠKE ASPEKTE U POSTUPCIMA JAVNIH NABAVKI
(„Sl. glasnik RS“, br. 115/23)

8. PRAVILNIK O POSTUPKU OTVARANJA PONUDA
(„Sl. glasnik RS“, br. 93/20)

9. PRAVILNIK O NAČINU OBJAVLJIVANJA I VRSTI PODATAKA O UGOVORIMA I IZMENAMA UGOVORA KOJE NARUČIOCI OBJAVLJUJU NA PORTALU JAVNIH NABAVKI
(„Sl. glasnik RS“, br. 115/23)

10. PRAVILNIK O NAČINU VRŠENJA NADZORA NAD IZVRŠENJEM UGOVORA O JAVNIM NABAVKAMA
(„Sl. glasnik RS“, br. 110/23)

11. PRAVILNIK O MONITORINGU NAD PRIMENOM PROPISA O JAVNIM NABAVKAMA
(„Sl. glasnik RS“, br. 93/20)

12. PRAVILNIK O POSTUPKU I USLOVIMA ZA STICANJE SERTIFIKATA ZA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE I VOĐENJU REGISTRA SLUŽBENIKA ZA JAVNE NABAVKE
(„Sl. glasnik RS“, br. 93/20, 21/21, 115/23)

13. ODLUKA O UTVRĐIVANJU SPISKA NARUČILACA IZ ČLANA 3. STAV 1.TAČKA 1) ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA
(„Sl. glasnik RS“, br. 85/20)

SPISAK REPUBLIČKIH ORGANA

14. ODLUKA O ODREĐIVANJU CENTRALIZOVANIH JAVNIH NABAVKI DOBARA I USLUGA KOJE ĆE SPROVODITI UPRAVA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE REPUBLIČKIH ORGANA U 2024. GODINI
(„Sl. glasnik RS“, br. 58/23)

15. UPUTSTVO O NAČINU SLANJA I OBJAVLJIVANJA OGLASA O JAVNOJ NABAVCI
(„Sl. glasnik RS“, br. 93/20)

16. UPUTSTVO ZA KORIŠĆENJE PORTALA JAVNIH NABAVKI
(„Sl. glasnik RS“, br. 93/20, 96/23)

17. UPUTSTVO ZA OBJAVLJIVANJE PODATAKA O JAVNIM NABAVKAMA KOJE SU IZUZETE OD PRIMENE ZAKONA
(Kancelarija za javne nabavke)

18. DINARSKA VREDNOST EVROPSKIH PRAGOVA
(„Sl. glasnik RS“, br. 119/23)

19. STANDARDNI OBRAZAC IZJAVA O ISPUNJENOSTI KRITERIJUMA ZA KVALITATIVNI IZBOR PRIVREDNOG SUBJEKTA (IIK)
(Kancelarija za javne nabavke)