Koje Šifre vrste prihoda mogu biti iskazane na jednom Obrascu PDPO/S?

U okviru Korisničkog uputstva, koje je objavljeno na internet stranici Poreske uprave 2.03.2016. godine, dat je tabelarni pregled Šifara vrste prihoda koje mogu biti iskazane na jednoj poreskoj prijavi na Obrascu PDPO/S, koji u celosti prenosimo u nastavku:

Naziv uplatnog računa Broj uplatnog računa Šifre vrsta prihoda koje mogu biti iskazane u jednoj prijavi
Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava i naplaćuje kao porez po odbitku na dividende koje se isplaćuju nerezidentnim pravnim licima 840-711213843-87

1 0 11 0
1 0 11 1
1 0 11 2

Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na autorske naknade koje koje se isplaćuju nerezidentnim pravnim licima 840-711215843-04

1 0 12 0
1 0 12 1
1 0 12 2

Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na kamate koje se isplaćuju nerezidentnim pravnim licima 840-711214843-94

1 0 13 0
1 0 13 1
1 0 13 2

Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na naknade po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari koje se isplaćuju nerezidentnim pravnim licima 840-711217843-18

1 0 14 0
1 0 14 1
1 0 14 2

Porez po odbitku za prihode po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa 840-711194843-51

1 0 15 0
1 0 15 1
1 0 15 2

Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na naknade po osnovu usluga koje se pružaju ili koriste, odnosno koje će biti pružene ili korišćene na teritoriji Republike Srbije, koje se isplaćuju nerezidentnim pravnim licima 840-711221843-46

1 0 16 0
1 0 16 1
1 0 16 2

Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice ili stalna poslovna jedinica nerezidentnog pravnog lica iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom 840-711219843-32

1 1 11 0
1 1 12 0
1 1 13 0
1 1 14 0
1 1 15 0
1 1 16 0
1 1 23 0
2 1 11 0
2 1 12 0
2 1 13 0
2 1 14 0
2 1 16 0

Porez po odbitku na naknadu isplaćenu po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada 840-711195843-58

0 0 23 0
1 0 23 0
1 0 23 2

 

Kompletan tekst Korisničkog uputstva za primenu Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po odbitku na prihode i naknade koje ostvaruju nerezidentna i rezidentna pravna lica – PDPO/S i Pravilnika o sadržaju poreske prijave za obračun poreza na dobit po rešenju na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice KDZN možete pronaći ovde.

Detaljno o poreskoj prijavi PDPO/S smo pisali u časopisu „Informator“ broj 8/2016.