Informator broj 8/2016 od 27.02.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:
 

SADRŽAJ:

AKTUELNI STATISTIČKI I DRUGI PODACI I INFORMACIJE

PRAVA I PORESKI TRETMAN PRIMANJA KOJA IMAJU KARAKTER  ZARADE, NAKNADE TROŠKOVA I DRUGA PRIMANJA

  • Primanja koja imaju karakter zarade
  • Prava i poreski tretman za isplate naknada troškova i drugih primanja zaposlenima
  • Visina naknada zarada i utvrđivanje osnova za njihov obračun
  • Druga primanja lica u radnom odnosu kod isplatioca i drugi prihodi licima koja nisu u radnom odnosu kod isplatioca

DAVANJA POVODOM DANA ŽENA – 8. MARTA I PORESKI TRETMAN TIH DAVANJA

ZAKONI KOJE JE NARODNA SKUPŠTINA RS USVOJILA NA ČETVRTOM,  PETOM I ŠESTOM VANREDNOM ZASEDANJU U 2016. GODINI

IZMENE I DOPUNE ZAKONA O PORESKOM POSTUPKU I PORESKOJ ADMINISTRACIJI
(detaljnije)

DONET JE NOVI ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA

PROPISANI SU PRAVILNICI KOJIMA JE OMOGUĆENO DA SE OD 1.03.2016.  PORESKE PRIJAVE DOSTAVLJAJU PORESKOJ UPRAVI ELEKTRONSKI

OBJAVLJENE SU IZMENE PRAVILNIKA O PORESKOJ PRIJAVI ZA POREZ PO ODBITKU I NOVI KATALOG VRSTE PRIHODA

PROPISANA JE PORESKA PRIJAVA O OBRAČUNATOM POREZU SAMOOPOREZIVANJEM I PRIPADAJUĆIM DOPRINOSIMA NA ZARADU, ODNOSNO DRUGU VRSTU PRIHODA OD STRANE FIZIČKOG LICA KAO PORESKOG OBVEZNIKA /novi obrazac PP OPO koji se od 1.03.2016. podnosi u elektronskom obliku ili u pisanom obliku/

PROPISAN JE NOVI OBRAZAC PP OD-O koji se od 1.03.2016. podnosi u elektronskom obliku

IZMENE I DOPUNE PRAVILNIKA O SADRŽAJU PORESKE PRIJAVE ZA OBRAČUN POREZA NA DOBIT PO ODBITKU NA PRIHODE I NAKNADE KOJE OSTVARUJU NEREZIDENTNA I REZIDENTNA PRAVNA LICA (novi obrazac PDPO/S koji se od 1.03.2016. godine podnosi u elektronskom obliku)

PROPISANA JE NOVA PORESKA PRIJAVA ZA OBRAČUN POREZ NA DOBIT  PO REŠENJU NA PRIHODE KOJE OSTVARUJE NEREZIDENTNO PRAVNO LICE /Obrazac PP KDZN koji se od 1.03.2016. podnosi isključivo elektronskim putem/

DONET JE PRAVILNIK O NAČINU I POSTUPKU UTVRĐIVANJA DIVIDENDE KOJU OSTVARUJU ČLANOVI PRIVREDNOG DRUŠTVA U LIKVIDACIJI ODNOSNO STEČAJU I NOVI OBRAZAC DPDL/S

OBRAČUNAVANJE I PLAĆANJE POREZA PO ODBITKU NA PRIHODE PO OSNOVU NAKNADA OD USLUGA KOJA OSTVARUJU NEREZIDENTNA PRAVNA LICA

  • Prilog 1 – Šifarnik zemalja
  • Prilog 2 – Lista jurisdikcija sa preferencijalnim poreskim sistemom