Nove poreske mere koje se primenjuju za vreme vanrednog stanja


Članom 2. Zakona o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila („Sl. glasnik RS“, br. 65/20) propisano je da danom ukidanja vanrednog stanja, tj. 6.05.2020. godine PRESTAJE DA VAŽI Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 („Sl. glasnik RS“, br. 38/20).


NAPOMENA: detaljno o Uredbi koja predstavlja pravni okvir za sprovođenje ekonomskih mera,

pišemo u  „INFORMATORU“ BROJ 11/2020 OD 12.04.2020.


 

Radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 u cilju povećanja likvidnosti poreskih obveznika, Vlada Republike Srbije je utvrdila poreske mere za vreme vanrednog stanja.

Mere su utvrđene Uredbom o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (u daljem tekstu: Uredba), koja je objavljena u “Sl. glasniku RS”, br. 38/20 i koja je stupila na snagu danom objavljivanja, tj. 20. marta 2020. godine.

Uredbom su propisane sledeće poreske mere:

Za vreme vanrednog stanja neće se po službenoj dužnosti poništavati sporazumi, odnosno ukidati rešenja o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i neće se neplaćeni poreski dug naplaćivati

Prema članu 2. stav 1. Uredbe, prema poreskim obveznicima – pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima koji imaju odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza, za vreme vanrednog stanja neće se preduzimati mere propisane članom 74. st. 7–9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (u daljem tekstu: ZPPPA), počev od rate koja je dospevala u martu 2020. godine.

Saglasno stavu 2. člana 2. Uredbe, Poreska uprava neće za vreme vanrednog stanja po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i neće radi naplate istog sprovoditi postupak prinudne naplate, pri čemu se u navedenom periodu ne obračunava kamata u smislu čl. 75. i 76. ZPPPA.

Dakle, za vreme vanrednog stanja poreskom obvezniku kome je odloženo plaćanje dugovanog poreza a koji se, počev od rate koja dospeva u martu 2020. godine, ne pridržava rokova plaćanja istog ili u periodu za koji je odloženo plaćanje dugovanog poreza ne izmiri tekuću obavezu, Poreska uprava neće po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje i dospeli, a neplaćeni poreski dug neće naplaćivati niti iz sredstava obezbeđenja niti u postupku prinudne naplate, pri čemu se na taj poreski dug u navedenom periodu ne obračunava ni kamata

 

Kamatna stopa za neblagovremeno plaćanje javnih prihoda smanjena je za 10 procentnih poena

Saglasno članu 3. Uredbe poreskim obveznicima – pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima za vreme vanrednog stanja na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, koja trenutno iznosi 1,75%.

Prema opštim odredbama o kamati iz člana 75. ZPPPA, na iznose manje ili više plaćenih javnih prihoda obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije, uvećanoj za deset procentnih poena, primenom prostog interesnog računa od sto.

Dakle, za vreme vanrednog stanja na iznose manje ili više plaćenih javnih prihoda obračunava se i plaća kamata, ali  po stopi koja je smanjena za 10 procentnih poena.


PREPORUKA: obračuni kamate za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode i  kamate za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza na sajtu www.kamata.rs (usklađeni sa Uredbom o poreskim merama za vreme vanrednog stanja…)


DETALJNIJE O OVOJ TEMI MOŽETE PROČITATI U ČASOPISU „INFORMATOR“ BROJ 10/2020 OD 25.03.2020.