Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2


Članom 2. Zakona o važenju uredaba koje je Vlada uz supotpis predsednika Republike donela za vreme vanrednog stanja i koje je Narodna skupština potvrdila (“Sl. glasnik RS”, br. 65/20) propisano je da danom ukidanja vanrednog stanja, tj. 6.05.2020. godine PRESTAJE DA VAŽI Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 (“Sl. glasnik RS”, br. 38/20).


 

U “Sl. glasniku RS”, broj 38/2020 objavljena je Uredba o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koja je stupila na snagu 20.03.2020. godine, i koju prenosimo u nastavku:

“Na osnovu člana 200. stav 6. Ustava Republike Srbije,

Vlada, uz supotpis predsednika Republike, donosi

UREDBU
o poreskim merama za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2

Član 1.

Ovom uredbom utvrđuju se poreske mere za vreme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2 u cilju povećanja likvidnosti poreskih obveznika.

Član 2.

Prema poreskim obveznicima – pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima koji imaju odobreno odlaganje plaćanja dugovanog poreza u smislu odredaba čl. 73–74b Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Službeni glasnik RS”, br. 80/02, 84/02 – ispravka, 23/03, 55/04, 61/05, 85/05 – dr. zakon, 61/07, 20/09 – dr. zakon, 53/10, 101/11, 2/12 – ispravka, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 95/18 i 86/19 – u daljem tekstu: Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji), za vreme vanrednog stanja neće se preduzimati mere propisane članom 74. st. 7–9. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji počev od rate koja je dospevala u martu 2020. godine.

Poreska uprava neće za vreme vanrednog stanja po službenoj dužnosti poništiti sporazum, odnosno ukinuti rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza i neće radi naplate istog sprovoditi postupak prinudne naplate, pri čemu se u navedenom periodu ne obračunava kamata u smislu čl. 75. i 76. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Član 3.

Poreskim obveznicima – pravnim licima, preduzetnicima, poljoprivrednicima i fizičkim licima za vreme vanrednog stanja na iznos manje ili više plaćenog poreza i sporednih davanja, osim kamate, obračunava se i plaća kamata po stopi jednakoj godišnjoj referentnoj stopi Narodne banke Srbije.

Član 4.

Ova uredba stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.”


Detaljnije o Uredbi: Nove poreske mere koje se primenjuju za vreme vanrednog stanja

PREPORUKA: obračuni kamate za neplaćene i neblagovremeno plaćene javne prihode i  kamate za vreme odlaganja plaćanja dugovanog poreza na sajtu www.kamata.rs (usklađeni sa Uredbom o poreskim merama za vreme vanrednog stanja…)

 U Ekspert“-u (digitalna baza propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazacamožete naći sve tekstove (osnovne i prečišćene) koji su doneti za vreme vanrednog stanja.


DETALJNIJE O OVOJ TEMI MOŽETE PROČITATI U ČASOPISU “INFORMATOR” BROJ 10/2020 OD 25.03.2020.