Novi Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa

Ministar finansija je, na osnovu člana 96. Zakona o budžetskom sistemu („Sl. glasnik RS“, br. 54/09, 73/10 i 101/10), doneo Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa  (u daljem tekstu: Pravilnik), koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 104/11 i u primeni je od 1. januara 2012. godine.

Tekst Pravilnika smo odštampali u okviru edicije „Propisi“ i poslali svim pretplatnicima uz broj 3/2012 časopisa „Informator“.

Sastavni deo Pravilnika čine:

  • Plan računa za uplatu javnih prihoda – Prilog 1,
  • Struktura elementa poziv na broj odobrenja – Prilog 2,
  • Spisak opština, gradova, autonomnih pokrajina i Republike sa šiframa trezora i nadležnim unutrašnjim jedinicama Uprave za trezor – Prilog 3,
  • Carinarnice i njihove organizacione jedinice – Prilog 4,
  • Uporedni pregled starih i novih računa za uplatu javnih prihoda koji nisu uplaćeni po propisima koji su prestali da važe – Prilog 5.

U „Informator“-u broj 3/2012 od 13.01.2012. godine osvrnuli smo se na novine u Pravilniku u odnosu na prethodni pravilnik (danom početka primene Pravilnika, tj. od 1.01.2012. godine prestao je da važi Pravilnik o uslovima i načinu vođenja računa za uplatu javnih prihoda i raspored sredstava sa tih računa – „Sl. glasnik RS“, br. 20/07, 25/07 – ispravka, 37/07, 63/07, 25/08, 50/08, 3/09, 26/09, 37/09, 64/09, 110/09, 11/10, 31/10, 40/010, 101/10, 10/11 i 94/11, o kome smo redovno (o svim njegovim izmenama i dopunama) pisali kroz časopis „Informator“ u prethodnim godinama).