Novi Zakon o opštem upravnom postupku počinje da se primenjuje od 1. juna 2017.

Novi Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/16) stupio je na snagu 9. marta 2016. godine, a počeće da se primenjuje 1. juna 2017. godine, osim odredbi člana 9. (Načelo delotvornosti i ekonomičnosti postupka), člana 103. (Dužnost organa da pribavi podatke po službenoj dužnosti) i člana 207. (Prekršajna odgovornost) – koje su u primeni od 8. juna 2016. godine.

Uz broj 13/2017 časopisa „Informator“ svim pretplatnicima je dostavljen tekst Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/16), a može se poručiti i ovde.

Danom početka primene novog Zakona (1.06.2017. godine) prestaje da važi Zakon o opštem upravnom postupku („Sl. list SRJ“, br. 33/97 i 31/01 i „Sl. glasnik RS“, br. 30/10).

Tekstovi oba zakona (novog i zakona koji će prestati da važi 1.06.2017. godine) su u elektronskom izdanju dostupni pretplatnicima na „Ekspert„.