upravni-postupak

440.00  RSD

Zakon o opštem upravnom postupku (maj, 2017.)

SADRŽAJ:

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU
(„Sl. glasnik RS“, br. 18/16)

DEO PRVI
UVODNE ODREDBE I OSNOVNA NAČELA UPRAVNOG POSTUPKA (čl. 1. do čl. 15.)

I. UVODNE ODREDBE (čl. 1. do čl. 4.)

 • Upravni postupak (član 1.)
 • Upravna stvar (član 2.)
 • Opšti i poseban upravni postupak (član 3.)
 • Upotreba jezika i pisma (član 4.)

II. OSNOVNA NAČELA UPRAVNOG POSTUPKA (čl. 5. do čl. 15.)

 • Načelo zakonitosti i predvidivosti (član 5.)
 • Načelo srazmernosti (član 6.)
 • Načelo zaštite prava stranaka i ostvarivanja javnog interesa (član 7.)
 • Načelo pomoći stranci (član 8.)
 • Načelo delotvornosti i ekonomičnosti postupka (član 9.)
 • Načelo istine i slobodne ocene dokaza (član 10.)
 • Pravo stranke na izjašnjavanje (član 11.)
 • Načelo samostalnosti (član 12.)
 • Pravo na žalbu i prigovor (član 13.)
 • Načelo pravnosnažnosti rešenja (član 14.)
 • Načelo pristupa informacijama i zaštite podataka (član 15.)

DEO DRUGI
UPRAVNO POSTUPANJE (čl. 16. do čl. 32.)

I. UPRAVNI AKT (čl. 16. i čl. 17.)

 • Pojam i vrste (član 16.)
 • Početak pravnih dejstava upravnog akta (član 17.)

II. GARANTNI AKT (čl. 18. do čl. 21.)

 • Pojam (član 18.)
 • Nedonošenje upravnog akta saglasno garantnom aktu (član 19.)
 • Zaštita interesa (član 20.)
 • Primena ovog zakona (član 21.)

III. UPRAVNI UGOVOR (čl. 22. do čl. 26.)

 • Upravni ugovor i njegova dozvoljenost (član 22.)
 • Izmena upravnog ugovora zbog promenjenih okolnosti (član 23.)
 • Pravo organa da raskine ugovor (član 24.)
 • Prigovor stranke zbog neispunjenja ugovornih obaveza (član 25.)
 • Primena ovog zakona i zakona kojim se uređuju obligacioni odnosi (član 26.)

IV. UPRAVNE RADNJE (čl. 27. do čl. 30.)

 • 1. Pojam (član 27.)
 • 2. Prigovor protiv upravne radnje (član 28.)
 • 3. Izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija (član 29.)
 • 4. Izdavanje uverenja o činjenicama o kojima se ne vodi službena evidencija (član 30.)

V. PRUŽANJE JAVNIH USLUGA (čl. 31. i čl. 32.)

 • Pojam (član 31.)
 • Prigovor zbog načina pružanja javnih usluga (član 32.)

DEO TREĆI
OSNOVNA PRAVILA POSTUPKA (čl. 33. do čl. 89.)

I. UČESNICI U UPRAVNOM POSTUPKU (čl. 33. do čl. 55.)

1. Nadležnost organa (čl. 33. do čl. 38.)

 • Stvarna nadležnost (član 33.)
 • Mesna nadležnost (član 34.)
 • Mesna nadležnost više organa (član 35.)
 • Obaveznost pravila o stvarnoj i mesnoj nadležnosti (član 36.)
 • Posebna ograničenja nadležnosti (član 37.)
 • Sukob nadležnosti (član 38.)

2. Ovlašćeno službeno lice (čl. 39. do čl. 41.)

 • Ovlašćeno službeno lice i delegacija ovlašćenja (član 39.)
 • Izuzeće ovlašćenog službenog lica (član 40.)
 • Odlučivanje o izuzeću ovlašćenog službenog lica (član 41.)

3. Saradnja i službena pomoć (čl. 42. i čl. 43.)

 • Jedinstveno upravno mesto (član 42.)
 • Međunarodna pravna pomoć (član 43.)

4. Stranka u upravnom postupku i njeno zastupanje (čl. 44. do čl. 55.)

 • Stranka u upravnom postupku (član 44.)
 • Obustavljanje postupka zbog prestanka postojanja stranke (član 45.)
 • Procesna sposobnost i zastupanje stranke (čl. 46. do čl. 48.)

  • Procesna sposobnost (član 46.)
  • Zakonski zastupnik i ovlašćeni predstavnik stranke (član 47.)
  • Privremeni zastupnik (član 48.)
 • Punomoćnik (čl. 49. do čl. 55.)

  • Pojam i odnos sa strankom (član 49.)
  • Dužnost organa (član 50.)
  • Obim punomoćja (član 51.)
  • Prestanak punomoćja (član 52.)
  • Zajednički predstavnik i zajednički punomoćnik stranaka (član 53.)
  • Stručni pomagač (član 54.)
  • Prevođenje i tumači (član 55.)

II. OPŠTENJE ORGANA I STRANAKA (čl. 56. do čl. 65.)

1. Načini opštenja (čl. 56. i čl. 57.)

 • Osnovne odredbe (član 56.)
 • Posebne odredbe o elektronskom opštenju (član 57.)

2. Podnesci (čl. 58. do čl. 62.)

 • Oblik i sadržina podneska (član 58.)
 • Neuredan podnesak (član 59.)
 • Predaja podnesaka (član 60.)
 • Evidentiranje i potvrda o prijemu podneska (član 61.)
 • Podnošenje podneska nenadležnom organu (član 62.)

3. Zapisnici (član 63.)

 • Sastavljanje i sadržina zapisnika (član 63.)

4. Razgledanje spisa i obaveštavanje o toku postupka (čl. 64. i čl. 65.)

 • Pravo na razgledanje spisa i obaveštavanje (član 64.)
 • Zahtev za razgledanje spisa i obaveštavanje o toku postupka (član 65.)

III. OBAVEŠTAVANJE (čl. 66. do čl. 78.)

1. Osnovne odredbe (čl. 66. do čl. 69.)

 • Pojam i način obaveštavanja (član 66.)
 • Mesta na kojima se vrši obaveštavanje (član 67.)
 • Obaveštavanje u posebnim slučajevima (član 68.)
 • Punomoćnik za prijem obaveštenja (član 69.)

2. Postupci obaveštavanja (čl. 70. do čl. 78.)

 • Obaveštavanje elektronskim putem (član 70.)
 • Obaveštavanje putem pošte (član 71.)
 • Dostavljanje (čl. 72. do čl. 78.)

  • Načini dostavljanja (član 72.)
  • Dostavljanje pravnom licu (član 73.)
  • Vreme dostavljanja (član 74.)
  • Lično dostavljanje (član 75.)
  • Posredno dostavljanje (član 76.)
  • Dostavnica (član 77.)
  • Javno dostavljanje (član 78.)

IV. ROKOVI (čl. 79. do čl. 83.)

 • Određivanje i produženje rokova (član 79.)
 • Računanje rokova (član 80.)
 • Održanje roka (član 81.)
 • Vraćanje u pređašnje stanje (čl. 82. i čl. 83.)
 • Razlozi i predlog (član 82.)
 • Rokovi i nadležnost (član 83.)

V. TROŠKOVI POSTUPKA (čl. 84. do čl. 89.)

 • Pojam (član 84.)
 • Ko snosi troškove postupka (član 85.)
 • Ko prethodno snosi troškove postupka (član 86.)
 • Odlučivanje o troškovima postupka (član 87.)
 • Naknada troškova i nagrade drugim učesnicima postupka (član 88.)
 • Oslobađanje od plaćanja troškova (član 89.)

DEO ČETVRTI
PRVOSTEPENI POSTUPAK (čl. 90. do čl. 135.)

I. POKRETANJE POSTUPKA I ZAHTEVI STRANAKA (čl. 90. do čl. 99.)

1. Način pokretanja postupka (član 90.)

2. Trenutak pokretanja postupka (član 91.)

3. Odbacivanje zahteva stranke (član 92.)

4. Zahtev da se prizna svojstvo stranke (član 93.)

5. Pokretanje postupka javnim saopštenjem i spajanje upravnih stvari u jedan postupak (čl. 94. do čl. 96.)

 • Pokretanje postupka javnim saopštenjem (član 94.)
 • Spajanje više upravnih stvari u jedan postupak (član 95.)
 • Samostalno istupanje stranke (član 96.)

6. Izmena zahteva (član 97.)

7. Odustanak od zahteva i posledice odustanka (član 98.)

8. Poravnanje (član 99.)

II. PREKID I OBUSTAVLJANJE POSTUPKA (čl. 100. i čl. 101.)

1. Prekid postupka (član 100.)

2. Obustavljanje postupka (član 101.)

III. TOK POSTUPKA DO DONOŠENJA REŠENJA (čl. 102. do čl. 135.)

1. Zajedničke odredbe (čl. 102. i čl. 103.)

 • Način utvrđivanja činjenica u postupku (član 102.)
 • Dužnost organa da pribavi podatke po službenoj dužnosti (član 103.)

2. Neposredno odlučivanje (član 104.)

3. Privremene mere (član 105.)

4. Ispitni postupak (član 106.)

5. Prethodno pitanje (čl. 107. i čl. 108.)

 • Pojam (član 107.)
 • Pokretanje postupka u kome se rešava prethodno pitanje (član 108.)

6. Usmena rasprava (čl. 109. do čl. 115.)

 • Obaveznost i ročište (član 109.)
 • Poziv (član 110.)
 • Videokonferencijska usmena rasprava (član 111.)
 • Javnost usmene rasprave. Isključenje javnosti (član 112.)
 • Javna objava usmene rasprave (član 113.)
 • Izostanak stranke sa usmene rasprave (član 114.)
 • Mesto usmene rasprave i održavanje reda (član 115.)

7. Dokazivanje (čl. 116. do čl. 135.)

 • Dokazivanje činjenica (član 116.)
 • Izvođenje dokaza pred zamoljenim organom (član 117.)
 • Isprave (čl. 118. do čl. 123.)

  • Javna isprava (član 118.)
  • Ograničenje trajanja, smanjenje ili gubitak dokazne vrednosti javne isprave (član 119.)
  • Nepravilnost javne isprave i kopije javne isprave (član 120.)
  • Podnošenje isprava (član 121.)
  • Dužnost stranke, trećeg lica i organa da podnesu ispravu (član 122.)
  • Strane isprave i prevođenje (član 123.)
 • Svedoci (čl. 124. do čl. 131.)

  • Ko može biti svedok i dužnost svedočenja (član 124.)
  • Pravo da se uskrati svedočenje (član 125.)
  • Saslušavanje svedoka (član 126.)
  • Novčana kazna svedoku (član 127.)
  • Veštačenje (član 128.)
  • Dužnost veštačenja, uskraćivanje veštačenja i izuzeće veštaka (član 129.)
  • Pravila veštačenja (član 130.)
  • Primena ovog zakona (član 131.)
 • Tumači (čl. 132. do čl. 135.)

  • Primena ovog zakona (član 132.)
  • Uviđaj (član 133.)
  • Izjava stranke (član 134.)
  • Obezbeđenje dokaza (član 135.)

DEO PETI
REŠENJE I ZAKLJUČAK (čl. 136. do čl. 146.)

I. OSNOVNE ODREDBE O REŠENJU (čl. 136. do čl. 139.)

 • Pojam rešenja (član 136.)
 • Rešenje kolegijalnog organa (član 137.)
 • Zajedničko rešenje (član 138.)
 • Delimično, dopunsko i privremeno rešenje (član 139.)

II. OBLIK I DELOVI REŠENJA (čl. 140. do čl. 143.)

 • Oblik rešenja (član 140.)
 • Delovi i sadržina rešenja (član 141.)
 • Rešenje u vidu zabeleške na spisu (član 142.)
 • Usmeno rešenje (član 143.)

III. ISPRAVLJANJE GREŠAKA U REŠENJU (član 144.)

IV. ROK ZA IZDAVANJE REŠENJA (član 145.)

V. ZAKLJUČAK (član 146.)

DEO ŠESTI
PRAVNA SREDSTVA (čl. 147. do čl. 174.)

I. PRIGOVOR (čl. 147. do čl. 150.)

 • Pravo na prigovor i rok za izjavljivanje prigovora (član 147.)
 • Izjavljivanje prigovora i postupanje po prigovoru (član 148.)
 • Odlučivanje o prigovoru (član 149.)
 • Ovlašćenja organa u postupku po žalbi protiv rešenja o prigovoru (član 150.)

II. ŽALBA (čl. 150. do čl. 174.)

1. Osnovne odredbe (čl. 151. do čl. 161.)

 • Pravo na žalbu (član 151.)
 • Obaveštenje o donetom rešenju licu kome nije priznato svojstvo stranke (član 152.)
 • Rok za žalbu (član 153.)
 • Odložno dejstvo žalbe (član 154.)
 • Odstupanja od odložnog dejstva žalbe (član 155.)
 • Odricanje od prava na žalbu (član 156.)
 • Odustanak od žalbe (član 157.)
 • Razlozi zbog kojih rešenje može da se pobija (čl. 158. do čl. 161.)

  • Svi razlozi (član 158.)
  • Sadržina žalbe (član 159.)
  • Predavanje žalbe prvostepenom organu (član 160.)
  • Predavanje žalbe drugostepenom organu (član 161.)

2. Postupanje prvostepenog organa po žalbi (čl. 162. do čl. 166.)

 • Odbacivanje žalbe (član 162.)
 • Poništavanje pobijanog rešenja od strane prvostepenog organa (član 163.)
 • Dostavljanje žalbe na odgovor (član 164.)
 • Udovoljavanje žalbenom zahtevu (član 165.)
 • Prosleđivanje žalbe drugostepenom organu (član 166.)

3. Postupanje drugostepenog organa po žalbi (čl. 167. do čl. 174.)

 • Odlučivanje o žalbi (član 167.)
 • Granice ispitivanja pobijanog rešenja (član 168.)
 • Izmena pobijanog rešenja u korist i na štetu žalioca (član 169.)
 • Odbijanje žalbe (član 170.)
 • Poništavanje pobijanog rešenja i odlučivanje o žalbenom zahtevu ili upravnoj stvari (član 171.)
 • Izmena pobijanog rešenja (član 172.)
 • Žalba kad prvostepeni organ nije izdao rešenje u zakonom određenom roku (član 173.)
 • Rok za odlučivanje o žalbi (član 174.)

DEO SEDMI
POSEBNI SLUČAJEVI UKLANJANJA I MENJANJA REŠENJA (čl. 175. do čl. 189.)

I. MENJANJE I PONIŠTAVANJE REŠENJA U VEZI SA UPRAVNIM SPOROM (član 175.)

II. PONAVLJANJE POSTUPKA (čl. 176. do čl. 182.)

 • Razlozi za ponavljanje postupka (član 176.)
 • Inicijativa za ponavljanje postupka (član 177.)
 • Rokovi za ponavljanje postupka (član 178.)
 • Zahtev za ponavljanje postupka (član 179.)
 • Odlaganje izvršenja rešenja (član 180.)
 • Rešavanje o ponavljanju postupka (član 181.)
 • Ponovljeni postupak (član 182.)

III. PONIŠTAVANJE KONAČNOG REŠENJA (član 183.)

IV. UKIDANJE REŠENJA (član 184.)

V. PONIŠTAVANJE, UKIDANJE ILI MENJANJE PRAVNOSNAŽNOG REŠENJA NA PREPORUKU ZAŠTITNIKA GRAĐANA (član 185.)

VI. ZAJEDNIČKE ODREDBE (čl. 186. do čl. 189.)

 • Rok za izdavanje rešenja (član 186.)
 • Pravne posledice poništavanja i ukidanja rešenja (član 187.)
 • Pravna sredstva (član 188.)
 • Dužnost obaveštavanja (član 189.)

DEO OSMI
IZVRŠENJE (čl. 190. do čl. 206.)

I. OSNOVNE ODREDBE (čl. 190. i čl. 191.)

 • Izvršnost rešenja (član 190.)
 • Upravno i sudsko izvršenje (član 191.)

II. UPRAVNO IZVRŠENJE (čl. 192. do čl. 206.)

1. Osnovne odredbe (čl. 192. do čl. 194.)

 • Izvršenik i tražilac izvršenja (član 192.)
 • Nadležnost za sprovođenje izvršenja (član 193.)
 • Način i vreme izvršenja (član 194.)

2. Postupak izvršenja (čl. 195. do čl. 204.)

 • Potvrda o izvršnosti (član 195.)
 • Rešenje o izvršenju i troškovi izvršenja (član 196.)
 • Izvršenje preko drugih lica (član 197.)
 • Izvršenje posrednom prinudom (putem novčanih kazni) (član 198.)
 • Izvršavanje novčanih kazni (član 199.)
 • Izvršenje neposrednom prinudom (član 200.)
 • Izvršenje usmenog rešenja (član 201.)
 • Žalba i odlaganje izvršenja (član 202.)
 • Obustavljanje izvršenja (član 203.)
 • Protivizvršenje (član 204.)

3. Izvršenje radi obezbeđenja (čl. 205. i čl. 206.)

 • Uslovi za izvršenje radi obezbeđenja (član 205.)
 • Naknada štete (član 206.)

DEO DEVETI
KAZNENE ODREDBE (čl. 207. i čl. 208.)

 • Prekršajna odgovornost (čl. 207. i čl. 208.)

DEO DESETI
SPROVOĐENJE ZAKONA I PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 209. do čl. 217.)

I. SPROVOĐENJE ZAKONA (čl. 209. do čl. 211.)

 • Nadzor (član 209.)
 • Odgovornost ovlašćenog službenog lica (član 210.)
 • Vođenje evidencija (član 211.)

II. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE (čl. 212. do čl. 217.)

 • Donošenje propisa (član 212.)
 • Okončanje započetih postupaka (član 213.)
 • Obaveza usklađivanja posebnih zakona (član 214.)
 • Prestanak važenja odredaba drugih zakona (član 215.)
 • Prestanak važenja prethodnog zakona (član 216.)
 • Stupanje na snagu i početak primene (član 217.)