Objavljene su dopune PKU za državne organe i PKU za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave /koje regulišu naknadu plate za vreme privremenog odsustva sa rada zbog bolesti COVID-19/

U skladu sa Zaključkom Vlade RS 05 broj 53-3008/2020-2, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 50/20 od 3.04.2020. godine (o kome smo detaljno pisali u „Informator“-u broj 11/2020), Vlada i reprezentativni sindikati koji su osnovani za teritoriju Republike, zaključili su:

  • Poseban kolektivni ugovor o dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za državne organe, i
  • Poseban kolektivni ugovor o dopunama Posebnog kolektivnog ugovora za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave,

koji su objavljeni u „Sl. glasniku RS“, br. 55/20, a stupili su na snagu 14. aprila 2020. godine.

Navedenim dopunama:

  • u Posebnom kolektivnom ugovoru za državne organe („Sl. glasnik RS“, br. 38/19)* izvršena je dopuna u članu 2. stav 3. i dodat je član 33a, a
  • u Posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 38/19)* dodat je član 43a,

koje se odnose na regulisanje naknade plate za vreme privremenog odsustva sa rada zbog epidemije zarazne bolesti COVID-19 zbog koje je proglašeno vanredno stanje.

► U članu 2. stav 3. PKU za državne organe izvršena je dopuna, nakon koje ovaj stav glasi (dopune su obeležene jačim crnim slovima – bold):

„(3) Izabrana, imenovana i postavljena lica u državnom organu koji nemaju položaj državnog službenika ili nameštenika ostvaruju pravo na plaćeno odsustvo, neplaćeno odsustvo, solidarnu pomoć, jubilarnu nagradu, novogodišnji poklon, minuli rad i dužinu godišnjeg odmora, kao i pravo na naknadu plate zbog privremenog odsustva sa rada u vezi sa epidemijom zarazne bolesti COVID-19 zbog koje je proglašeno vanredno stanje, shodno odredbama Ugovora.“

Odredbe dodatih čl. 33a, odnosno 43a kolektivnih ugovora su gotovo identične i glase:

„(1) Zaposleni ima pravo na naknadu plate u visini od 100% osnovne plate za mesec u kome je privremeno odsustvovao sa rada zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavljanja poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakata sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizolacije.

(2) Zaposleni ostvaruje pravo iz stava 1. ovog člana tako što se:

1) za prvih 30 dana odsustva sa rada, isplata visine naknade plate vrši iz sredstava budžeta poslodavca (odnosno budžeta Republike Srbije – dopuna u PKU za državne organe);

2) počev od 31. dana odsustva sa rada, isplata visine naknade plate vrši iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja do zakonom propisane visine naknade plate, a iz sredstava poslodavca, odnosno iz sredstava budžeta poslodavca (odnosno budžeta Republike Srbije – dopuna u PKU za državne organe) za preostali iznos razlike do visine od 100% osnovne plate.

(3) Pravo na naknadu plate iz st. 1. i 2. ovog člana, ostvaruje i zaposleni koji je odsustvovao sa rada iz razloga navedenih u stavu 1. ovog člana u periodu za koji do dana stupanja na snagu ovog kolektivnog ugovora nije izvršen konačni obračun i isplata naknade plate po osnovu privremene sprečenosti za rad.

(4) Odsustvo sa rada iz stava 1. ovog člana zaposleni dokazuju rešenjem nadležnog organa (sanitarnog inspektora, organa nadležnog za kontrolu prelaženja državne granice, carinskog organa, izvodom iz evidencije Ministarstva unutrašnjih poslova i dr.) ili izveštajem lekara o privremenoj sprečenosti za rad (doznaka), u skladu sa zakonom.

Navedene dopune su u skladu sa Zaključkom Vlade RS 05 broj 53-3008/2020-2, koji je objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. 50/20 od 3.04.2020. godine, a kojim se preporučuje poslodavcima da izmene svoj opšti akt, odnosno ugovor o radu ili drugi pojedinačni akt, u delu kojim se uređuje naknada zarade, odnosno naknada plate (u daljem tekstu: naknada zarade), tako da zaposlenima koji privremeno odsustvuju sa rada zbog potvrđene zarazne bolesti COVID-19 ili zbog mere izolacije ili samoizolacije naložene u vezi sa tom bolešću, a koja je nastupila kao posledica neposrednog izlaganja riziku po osnovu obavljanja njihovih poslova i radnih zadataka, odnosno službenih dužnosti i kontakta sa licima kojima je potvrđena bolest COVID-19 ili naložena mera izolacije ili samoizolacije, obezbede pravo na naknadu zarade u visini od 100% osnova za naknadu zarade.

U „Informator“-u broj 11/2020 u poglavlju IV detaljno smo pisali o navedenom Zaključku i o izmeni opštih akata (kolektivni ugovor, pravilnik o radu) kod poslodavaca koji žele da sprovedu Zaključak (preporuku).


* O navedenim kolektivnim ugovorima smo pisali detaljno u „Informator“-u broj 13/2019.