Od 14. oktobra 2015. godine dnevnice za službeno putovanje državnih službenika i nameštenika iznose: u zemlji 150 dinara, a u inostranstvu 15 evra

U „Sl. glasniku RS“, broj 84 od 6. oktobra 2015. godine objavljena je Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika (u daljem tekstu: Uredba), koja stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja tj. 14. oktobra 2015. godine. Uredbom su izvršene izmene i dopune Uredbe o naknadi troškova i otpremnini državnih službenika i nameštenika („Sl. glasnik RS“, br. 98/07 – prečišćen tekst i 84/14).

Uredbom je brisan Spisak dnevnica po stranim državama i umesto toga je propisano da se državnom službeniku i namešteniku naknađuju troškovi ishrane i gradskog prevoza u mestu boravka u inostranstvu u iznosu od 15 evra za svaka 24 časa provedena u inostranstvu, nezavisno od države u koju se putuje.

Dnevnica u zemlji je Uredbom utvrđena u iznosu od 150 dinara.

Navedene izmene se pre svega odnose na prava državnih službenika i nameštenika, ali su od uticaja i na neka druga pravna lica, i to:

  • poslodavce koji su opštim aktom ili ugovorom o radu utvrdili pravo zaposlenih na naknadu troškova službenih putovanja u visini i pod uslovima utvrđenim propisom kojim se uređuje naknada troškova službenog puta državnih službenika (što nije redak slučaj u praksi), ukoliko u međuvremenu ne izmene opšti akt i/ili ugovor o radu, u obavezi su da od 14. oktobra 2015. godine isplaćuju dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo 15 evra za svaka 24 časa provedena u inostranstvu, nezavisno od strane države u koju se putuje;
  • organizacije obaveznog socijalnog osiguranja (Republički fond za zdravstveno osiguranje, Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranju, Nacionalna služba za zapošljavanje i Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja) kod kojih je pravo na naknadu ovih troškova uređeno Uredbom o naknadama i drugim primanjima zaposlenih u organizacijama obaveznog socijalnog osiguranja („Sl. glasnik RS“, br. 18/13, 116/14) koja se u delu koji se odnosi na dnevnice za službeni put u inostranstvo poziva na uredbu koja se odnosi na državne službenike i nameštenike.
    Stoga se u organizacijama za socijalno osiguranje od 14. oktobra 2015. godine smanjuje dnevnica za službeno putovanje u inostranstvo na 15 evra.

Smanjenjem dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo državnog službenika i nameštenika na 15 evra, smanjen je neoporezivi iznos koji prilikom obračuna dnevnica primenjuju svi isplatioci, jer je članom 18. stav 1. tač. 2) Zakona o porezu na dohodak građana („Sl. glasnik RS“, br. 24/01, 80/02 – dr. zakon, 80/02, 135/04, 62/06, 65/06 – ispravka, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 – US, 93/12, 114/12 – US, 47/13, 48/13 – ispravka, 108/13, 57/14, 68/14 – dr. zakon) propisano da se ne plaća porez na primanja zaposlenog po osnovu dnevnice za službeno putovanje u inostranstvo do iznosa propisanog od strane nadležnog državnog organa, a preko tog iznosa se obračunava porez po stopi od 10% (ali ne i doprinosi).

Neoporeziv iznos za dnevnice za službeno putovanje u zemlji ostaje nepromenjen (2.168 dinara) do sledećeg usklađivanja dinarskih iznosa iz člana 18. Zakona o porezu na dohodak građana, koji će biti u primeni od 1. februara 2016. godine.

Detaljnije o navedenim izmenama pišemo u broju 23/2015 časopisa „Informator„.