Odluka o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (2020)

Odluka je objavljena u „Sl. glasniku RS“, br. 56/18 i u primeni je od 1.01.2019. godine, a izmene i dopune Odluke su objavljene u „Sl. glasniku RS“, br. 101/20 i primenjuju se od 25.08.2020. godine.

Prečišćen tekst odluke, sa pripadajućim šifarnicima, je preuzet iz digitalne baze propisa, službenih mišljenja, sudske prakse, modela akata i obrazaca „EKSPERT„.


PREČIŠĆEN TEKST ODLUKE:

„Na osnovu člana 123. tačka 3. Ustava Republike Srbije i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS“, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon), a u vezi sa članom 44. stav 2. Zakona o evidencijama u oblasti rada („Službeni list SRJ“, broj 46/96, „Službeni glasnik RS“, br. 101/05 – dr. zakon i 36/09 – dr. zakon),

Vlada donosi

ODLUKU
O JEDINSTVENOM KODEKSU ŠIFARA ZA UNOŠENJE I ŠIFRIRANJE PODATAKA U EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA

1. Ovom odlukom propisuje se Jedinstveni kodeks šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada (u daljem tekstu: Jedinstveni kodeks šifara).

2. Jedinstveni kodeks šifara sadrži šifre za sledeća obeležja:

1) zanimanje;

2) nivo i vrsta kvalifikacija;

3) država i teritorija;

4) opština;

5) naseljeno mesto.

3. Jedinstveni kodeks šifara sadrži sledeće šifarnike:

1) šifarnik zanimanja;

2) šifarnik nivoa i vrsta kvalifikacija;

3) šifarnik država i teritorija;

4) šifarnik opština u Republici Srbiji;

5) šifarnik naseljenih mesta u Republici Srbiji.

4. Šifre utvrđene u Jedinstvenom kodeksu šifara upisuju se u propisane obrasce prijava i izveštaja za vođenje evidencija u oblasti rada.

5. Šifarnici iz tačke 3. ove odluke (Prilog) odštampani su uz ovu odluku i čine njen sastavni deo.

6. Inicijativu za izmenu i dopunu šifarnika iz tačke 3. podtačka 1) ove odluke podnosi Nacionalna služba za zapošljavanje na osnovu analize tržišta rada, a najviše jedanput godišnje, ministarstvu nadležnom za poslove zapošljavanja.

7. Inicijativu za izmenu i dopunu šifarnika iz tačke 3. podtačka 2) ove odluke podnosi organ državne uprave nadležan za poslove obrazovanja ministarstvu nadležnom za poslove zapošljavanja.

8. Inicijativu za izmenu i dopunu šifarnika iz tačke 3. podtačka 3) ove odluke podnosi organizacija nadležna za poslove statistike, dok inicijativu za izmenu i dopunu šifarnika iz tačke 3. podtač. 4) i 5) ove odluke podnosi organ državne uprave koji obavlja poslove vođenja i održavanja Registra prostornih jedinica i državnog premera i katastra.

Inicijative iz stava 1. ove tačke podnose se ministarstvu nadležnom za poslove zapošljavanja.

10. Danom početka primene ove odluke prestaje da važi Odluka o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada („Službeni list SRJ“, br. 97/98 i 25/00 i „Službeni glasnik RS“, broj 15/10 – dr. pravilnik), osim u delu koji se odnosi na šifarnik zanimanja i stručne spreme i šifarnik škola, koji će se primenjivati do utvrđivanja sistema prema kome se kvalifikacije razvrstavaju i šifriraju u Nacionalnom okviru kvalifikacija Srbije, za vođenje evidencija o zanimanju stečenom školovanjem.

11. Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“, a primenjuje se od 1. januara 2019. godine.“


ODREDBE KOJE NISU UŠLE U PREČIŠĆEN TEKST

Odluka o izmenama i dopunama Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada
(„Sl. glasnik RS“, br. 101/20)

4. Prilog Odluke zamenjuje se novim Prilogom (Šifarnik zanimanja, Šifarnik nivoa i vrsta kvalifikacija, Šifarnik država i teritorija, Šifarnik opština u Republici Srbiji i Šifarnik naseljenih mesta u Republici Srbiji), koji je odštampan uz ovu odluku i čini njen sastavni deo.