Odluke jedinica lokalne samouprave za oporezivanje porezom na imovinu

Zakonom o porezima na imovinu („Sl. glasnik RS“, br. 26/01, 45/02 – US, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 – US, 47/13 i 68/14 – dr. zakon) uvedene su obaveze jedinicama lokalne samouprave da donesu, kao i ovlašćenja da mogu doneti određena opšta akta, za potrebe utvrđivanja poreza na imovinu na njihovoj teritoriji. Rok za njihovo donošenje je 30. novembar godine koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na imovinu, tj. 30. novembar 2014. godine – za donošenje akata čijom primenom će se utvrđivati porez na imovinu za 2015. godinu.

Imajući u vidu značaj tih akata i potrebu sprovođenja određenih pripremnih radnji za njihovo donošenje i sprovođenje postupka usvajanja, kao i zakonom propisane posledice nedonošenja tih akata (koje bi se odrazile na visinu poreske obaveze obveznika i na prihode jedinica lokalnih samouprava po osnovu poreza na imovinu), tekstom u „Informator“-u broj 24/2014 ukazujemo jedinicama lokalnih samouprava na obaveze i ovlašćenja koje imaju, rokove do kada treba da ih realizuju i posledice ako te obaveze ne izvrše. U tekstu smo dali i primere/modele sledećih odluka (koje korisnici programa „Ekspert“ imaju u okviru Modela akata):

  • Odluka o visini stope poreza na imovinu
  • Odluka jedinice lokalne samouprave o zonama i o najopremljenijoj zoni na „njenoj“ teritoriji
  • Odluka jedinice lokalne samouprave o utvrđivanju prosečne cene kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti
  • Odluka jedinice lokalne samouprave o koeficijentima za utvrđivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige
  • Odluka jedinice lokalne samouprave o visini stope amortizacije za koju se umanjuje vrednost nepokretnosti (osim zemljišta) koja čini osnovicu poreza na imovinu obveznika koji ne vodi poslovne knjige