PDV broj 1/08 od 09.01.2008.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Mogućnost evidentiranja za PDV i promene poreskog perioda
 • Avansni račun (obaveza izdavanja, iskazivanja u poreskim evidencijama i poreskoj prijavi)
 • Poreski tretman prodaje putničkih automobila koji su nabavljeni pre 1. januara 2005. godine uz oslobođenje od plaćanja poreza na promet proizvoda kao opreme za vršenje delatnosti
 • Obračunavanje i plaćanje PDV-a pri zameni dobara u garantnom roku

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Mogućnost evidentiranja za PDV i promene poreskog perioda
  • Mali obveznik i sticanje svojstva redovnog obveznika PDV-a
  • Poljoprivrednici i sticanje svojstva obveznika PDV
  • Način podnošenja i iskazivanja podataka u Evidencionoj prijavi
   za sticanje statusa obveznika PDV-a
 • Mogućnost promene poreskog perioda
 • Avansni račun (obaveza izdavanja, iskazivanja u poreskim evidencijama i poreskoj prijavi)
 • Poreski tretman prodaje putničkih automobila koji su nabavljeni pre 1. januara 2005. godine uz oslobođenje od plaćanja poreza na promet proizvoda kao opreme za vršenje delatnosti
 • Obračunavanje i plaćanje PDV-a pri zameni dobara u garantnom roku

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. decembra 2007. godine
  • Pregled iznosa i stopa akciza po periodima u 2007. godini
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima
PRIMENA ZAKONA O DUVANU
 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu
 • Novi pravilnik za primenu Zakona o duvanu
  • Novi rokovi i obrasci za dostavljanje izveštaja Upravi za duvan
  • Terminološko usklađivanje sa Zakonom o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOZI

 1. Stope poreza na dodatu vrednost
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 6. Pregled iznosa i stopa akciza od 1.01.2008. godine
 7. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija
 8. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 9. Pregled uplatnih računa
 10. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 11. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa