PDV broj 1/09 od 12.01.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama
 • Mogućnost evidentiranja za PDV i promene poreskog perioda
 • Mogućnost promene poreskog perioda
 • Izmena Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama

 • Povećanje iznosa i stopa akcize za određene akcizne proizvode
  • Šta treba uraditi ako se predloženo povećanje stopa i dinarskih iznosa akcize usvoji?
 • Proširenje liste oslobođenja od plaćanja akcize i preciziranje odredbe o oslobođenjima od plaćanja akcize
  • Sužavanje obuhvata oslobođenja od plaćanje akcize
 • Izmene kod ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize za derivate nafte koji se otpremaju na APKM
 • Produženje perioda za koji se utvrđuju iznosi najpopularnijh cena cigareta i iznosi minimalnih akciza
 • Preciziranje odredaba o izdavanju akciznih markica
 • Preciziranje odredaba o dobijanju akcizne dozvole za odloženo plaćanje akcize i odobravanja statusa akciznog skladišta
 • Preciziranje odredaba o ostvarivanju prava na refakciju plaćene akcize za lica koja izvoze akcizne proizvode, a nisu proizvođači akciznog proizvoda
 • Preciziranje odredaba o obračunavanju akcize na manjak akciznog proizvoda
 • Uređivanje načina određivanja, menjanja i isticanja maloprodajnih cena cigareta
 • Ostale izmene i preciziranja

Primena propisa o PDV-u

 • Mogućnost evidentiranja za PDV i promene poreskog perioda
 • Mogućnost promene poreskog perioda
 • Izmena Pravilnika o obliku i sadržini prijave za evidentiranje obveznika PDV, postupku evidentiranja i brisanja iz evidencije i o obliku i sadržini poreske prijave PDV

Primena propisa o akcizama

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. decembra 2008. godine
  • Pregled stopa i iznosa akcize po periodima primene u 2008. godini
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima

Primena Zakona o duvanu

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

Službena mišljenja

 • Primena propisa o PDV-u

Prilozi

 1. Stope poreza na dodatu vrednost
 2. Posebna stopa PDV-a od 8%
 3. Pregled Službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz čl. 23. st. 2. Zakona o PDV-u
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 5. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 6. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 7. Pregled iznosa i stopa akciza od 1.01.2009. godine
 8. Posebna taksa koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija
 9. Uporedni pregled takse (u visini akcize) i akciza između Republike Srbije van APKM i AP Kosovo i Metohija
 10. Pregled uplatnih računa
 11. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 12. Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa
REGISTAR OBJAVLJENIH NAPISA U ČASOPISU „PDV“ U 2008. GODINI PO TEMAMA