PDV broj 1/2013 od 3.01.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Usklađivanje podzakonskih akata za primenu Zakona o porezu na dodatu vrednost sa poslednjim izmenama i dopunama zakona
 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o akcizama
 • Način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na derivate nafte

SADRŽAJ:

USKLAĐIVANJE PODZAKONSKIH AKATA ZA PRIMENU ZAKONA O POREZU NA DODATU VREDNOST SA POSLEDNJIM IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA

 • Pravilnik o utvrđivanju šta se smatra uzimanjem i upotrebom dobara, drugim prometom dobara i pružanjem usluga, bez naknade, o utvrđivanju uobičajenih količina poslovnih uzoraka, reklamnim materijalom i drugim poklonima manje vrednosti
 • Pravilnik o utvrđivanju prenosa celokupne ili dela imovine, sa ili bez naknade, ili kao ulog, kod kojeg se smatra da promet dobara i usluga nije izvršen
 • Pravilnik o postupku zamene dobara u garantnom roku kod koje se smatra da promet dobara nije izvršen
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o utvrđivanju dobara koja se smatraju umetničkim delima, kolekcionarskim dobrima i antikvitetima
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o postupku ostvarivanja prava na povraćaj PDV i o načinu i postupku refakcije i refundacije PDV
 • Pravilnik o utvrđivanju opreme i objekata za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte, načinu sprovođenja ispravke odbitka prethodnog poreza i načinu utvrđivanja dela prethodnog poreza za koji naknadno može da se ostvari pravo na odbitak, za opremu i objekte za vršenje delatnosti i ulaganja u objekte
 • Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV
 • Pravilnik o utvrđivanju pojedinih dobara i usluga iz člana 25. Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Pravilnik o načinu i postupku ostvarivanja poreskih oslobođenja kod PDV sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Pravilnik o načinu utvrđivanja i ispravke srazmernog poreskog odbitka
 • Pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih se određuje kada se predaja dobara na osnovu ugovora o lizingu, odnosno zakupu smatra prometom dobara

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Usvojene su izmene i dopune Zakona o akcizama
 • Način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na derivate nafte
  • Uslovi, način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na gasna ulja
  • Uslovi, način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na tečni naftni gas (TNG)
  • Uslovi, način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na kerozin
  • Uslovi, način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na ostale derivate nafte koji se dobijaju od frakcija nafte koje imaju raspon destilacije do 380oC
  • Ostvarivanja refakcije plaćene akcize na gasna ulja koja se koriste kao motorno gorivo za poljoprivredne svrhe
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 31. decembra 2012. godine
  • Pregled iznosa i stopa akciza koji se primenjuju u 2012. godini
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2013. godini

REGISTAR OBJAVLJENIH NAPISA U ČASOPISU „PDV“ U 2012. GODINI PO TEMAMA

 • Primena propisa o akcizama
 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena Zakona o duvanu
 • Primena propisa o fiskalnim kasama