PDV broj 10/09 od 09.10.2009.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Oporezivanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
 • Mesto prometa usluga koje su u vezi sa nepokretnostima
 • Poreski tretman promene vlasništva robe koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja
 • Poreski tretman prometa putničkih automobila koje, kao svoju imovinu, vrši poreski obveznik
 • Primena snižene poreske stope za stambene objekte
 • Refakcija PDV stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Oporezivanje usluga dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
 • Mesto prometa usluga koje su u vezi sa nepokretnostima
 • Poreski tretman promene vlasništva robe koja se nalazi u postupku carinskog skladištenja
 • Poreski tretman prometa putničkih automobila koje, kao svoju imovinu, vrši poreski obveznik
  • Poreski tretman putničkog automobila koji, kao svoju imovinu, prodaje poreski obveznik
  • Poreski tretman putničkog automobila koji, kao svoju imovinu, poreski obveznik daje bez naknade
  • Poreski tretman putničkog automobila nabavljenog pre 1. januara 2005. godine koji, kao svoju imovinu, prodaje ili daje bez naknade poreski obveznik
  • Oporezivanje putničkih automobila u sistemu „staro za novo“
 • Primena snižene poreske stope za stambene objekte
 • Refakcija PDV stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama
 • Ostvarivanje poreskog oslobođenja na direktan način pri nabavci dobara i korišćenju usluga
  • Način i postupak ostvarivanja poreskog oslobođenja na posredan način, preko refakcije plaćenog PDV-a

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. septembra 2009. godine
  •  Pregled stopa i iznosa akcize po periodima primene u 2009. godini
 • Obaveza dostavljanja podataka o akciznim proizvodima
  • Podaci o izdatim, oštećenim i neiskorišćenim akciznim markicama
  • Podaci o količini proizvedenih cigareta i alkoholnih pića
  • Podaci o količini cigareta i alkoholnih pića koje su stavljene u promet
  • Posebna obaveza za obveznike fizička lica – proizvođače alkoholnih pića
  • Podaci o količini proizvedenog i prodatog dizel-goriva i lož ulja
  • Obaveza dostavljanja podataka o uvezenim akciznim proizvodima

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u
 • Primena propisa o fiskalnim kasama

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Pregled Službenih mišljenja Ministarstva finansija datih u vezi sa primenom poreskih stopa iz čl. 23. st. 2. Zakona o PDV-u
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2009. godini
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Spisak preduzeća koja su dobila uverenje o ispunjenosti tehničkih i funkcionalnih karakteristika terminala za daljinsko očitavanje fiskalnih kasa