PDV broj 10/2017 od 04.10.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Uredba o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina
 • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja Registra proizvođača alkoholnih pića
 • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave

SADRŽAJ:

NAJČEŠĆA PITANJA I RAZLIČITA POSTUPANJA U PRIMENI ZAKONA O PDV-U I ZAUZETI STAVOVI MINISTARSTVA FINANSIJA PO TIM PITANJIMA

 • Način i postupak ostvarivanja poreskog i carinskog oslobođenja pri uvozu dobara namenjenih za službene potrebe i lične potrebe stranog osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava i međunarodnih organizacija, uvoza za potrebe slobodnih carinskih prodavnica i prodaje u vazduhoplovima i brodovima koji saobraćaju u međunarodnom saobraćaju
  • Tekst Objašnjenja Uprave carina u vezi sa primenom člana 215. Carinskog zakona i člana 291. Uredbe o carinski dozvoljenom postupanju s robom (broj 148-02-030-01-380/2017 od 11.09.2017. godine)

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama (obrazac REF 5) – rok za podnošenje zahteva je 30.10.2017. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Izmene i dopune podzakonskih akata za primenu Zakona o akcizama
  • Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o količini rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) na koji se ne plaća akciza (u primeni od 1.01.2018. godine)
  • Uredba o izmenama Uredbe o načinu i postupku utvrđivanja iznosa prosečne ponderisane maloprodajne cene cigareta, duvana za pušenje i ostalih duvanskih prerađevina
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu obračunavanja i plaćanja akcize, vrsti, sadržini i načinu vođenja evidencija, dostavljanja podataka i podnošenja poreske prijave (u primeni od 1.01.2018. godine)
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu i postupku obračunavanja i plaćanja akcize na električnu energiju za krajnju potrošnju (u primeni od 1.01.2018. godine)
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o sadržini, vrsti podataka i načinu vođenja Registra proizvođača alkoholnih pića
 • Sastavljanje tromesečnog obračuna akcize za period od 1. januara do 30. septembra 2017. godine – rok za podnošenje je 20. oktobar 2017. godine (Obrazac PP OAK)
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period septembar 2017. godine – rok za podnošenje prijave je 16.10.2017. godine (Obrazac PP OAEL)
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete i alkoholna pića (Obrasci AM-C i AM-A)
 • Refakcija plaćene akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti koja se koriste za grejanje (Obrazac REF-G)

PRIMENA PROPISA O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA

 • Obaveza podnošenja poreske prijave i plaćanja poreza na premije neživotnih osiguranja (Obrazac PP-PPNO)

PRIMENA ZAKONA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja podataka prema Zakonu o duvanu

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I DRUGIH OBRAZACA U OKTOBRU 2017. GODINE

 • Podsetnik na obaveze podnošenja poreskih prijava i drugih obrazaca u oktobru 2017. godine

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Predmet oporezivanja
 • Poreski obveznik i poreski dužnik
 • Poreska stopa
 • Poreska osnovica
 • Poreska oslobođenja bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja pri uvozu dobara
 • Prethodni porez

PRILOG

 • Registar poreskih punomoćnika