PDV broj 10/2021 od 13.10.2021.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Fiskalizacija - Novi propisi za primenu sistema fiskalizacije prometa dobara i usluga na malo
 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu - obrasci AM-C, AM-A i AM-K (rok za dostavljanje je 15.10.2021. godine)
 • Refakcija plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja, tečni naftni gas) i biotečnosti koje se koriste za grejanje i podnošenje Obrasca REF-G

SADRŽAJ:

FISKALIZACIJA – Novi propisi za primenu s​istema fiskalizacije prometa dobara i usluga na malo

 • Usvojen je Zakon o izmenama i dopunama Zakona o fiskalizaciji
 • Doneta je Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške obveznicima fiskalizacije za usklađivanje poslovanja sa zakonom kojim se uređuje fiskalizacija i raspisan je Javni poziv za podnošenje Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju
  • Pravo na korišćenje finansijske podrške i obaveze korisnika finansijske podrške za fiskalizaciju
   • Ko nema pravo na korišćenje ove finansijske podrške?
  • Način ostvarivanja prava – Javni poziv za podnošenje Izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju
  • Realizacija Programa
  • Gubitak prava na korišćenje finansijske podrške
  • Javni poziv za podnošenje izjave o zainteresovanosti za finansijsku podršku za fiskalizaciju
 • Pravilnik o vrsti i načinu dostavljanja podataka o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama, kao i o načinu generisanja oznake poslovnog prostora u primeni je od 1. oktobra 2021. godine
 • Izmene Pravilnika o uslovima i proceduri izdavanja i načinu korišćenja bezbednosnog elementa
 • Pitanja i odgovori u vezi sa novim modelom fiskalizacije (preuzeti sa sajta Poreske uprave) /nastavak teme iz broja 9/2021 časopisa “PDV”/

PRIME​NA PROPISA O PDV-u

 • Refakcija PDV-a stranim diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama – rok za podnošenje zahteva na obrascu REF 4 je 30. oktobar 2021. godine

PRIME​NA PROPISA O AKCIZAMA

 • Obaveza dostavljanja podataka o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama za cigarete, alkoholna pića i kafu
 • Sastavljanje i podnošenje prijave o mesečnom obračunu akcize za period od 1. do 30.09.2021. – rok za podnošenje Obrasca PP OA je 15.10.2021.
 • Refakcija plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja, tečni naftni gas) i biotečnosti koje se koriste za grejanje i podnošenje Obrasca REF-G
  • Tabelarni prikaz lica koja imaju pravo na refakciju plaćene akcize na derivate nafte (gasna ulja, tečni nafni gas) i biotečnosti, koja koriste za grejanje i uslova za ostvarivanje refakcije

PRIME​NA PROPISA O DUVANU

 • Obaveza dostavljanja izveštaja od strane proizvođača, obrađivača i prerađivača duvana za treći kvartal 2021. godine, najkasnije do 15.10.2021.
 • Proizvođači i uvoznici duvanskih proizvoda podatke o količinama kupljenih, prodatih i stanju zaliha duvanskih proizvoda, prikazuju i dostavljaju Upravi za duvan u propisanim jedinicama mere, bez obzira na vrstu pakovanja

PODSETNIK NA OBA​VEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U OKTOBRU 2021. GODINE

 • Podsetnik

SLUŽBENA MI​ŠLJENJA

 • I. Porez na dodatu vrednost
 • II. Akcize
 • III. Fiskalne kase

PRIL​OZI

 • Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost
 • Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza
 • Prilog 3: Posebna stopa PDV-a
 • Prilog 4: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Prilog 7: Pregled uplatnih računa