PDV broj 12/04 od 16.11.2004.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Sistem poreza na dodatu vrednost Republike Srbije
 • Specifičnosti oporezivanja u Zakonu o PDV-u
  • Oporezivanje nepokretnosti
  • Promet sa Republikom Crnom Gorom
  • Promet sa AP Kosovo i Metohija
 • Obaveze koje treba izvršiti neposredno pri prelasku na sistem PDV-a

Sistem poreza na dodatu vrednost Republike Srbije

 • Pojam poreza na dodatu vrednost
 • Normativna uređenost
 • Sadržina Zakona i primena pojedinih zakonskih rešenja
 • Predmet oporezivanja
 • Poreski obveznik i poreski dužnik
 • Mesto i vreme prometa dobara i usluga i nastanak poreske obaveze
 • Poreska osnovica i poreska stopa
 • Poreska oslobođenja
 • Prethodni porez
 • Poseban postupak oporezivanja
 • Obaveze poreskih obveznika kod prometa dobara i usluga
 • Povraćaj i refakcija poreza
 • Posebni propisi za uvoz dobara

Specifičnosti oporezivanja u Zakonu o PDV-u

 • Oporezivanje nepokretnosti
 • Promet sa Republikom Crnom Gorom
 • Promet sa AP Kosovo i Metohija

Obaveze koje treba izvršiti neposredno pri prelasku na sistem PDV-a

 • Razgraničenje prometa
 • Poreski tretman zatečenih zaliha

Prilozi

 1. Posebna stopa PDV-a od 8%
 2. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 3. Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 4. Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 5. Stope poreza na dodatu vrednosti (propisana i preračunata) koje se primenjuju od 1.01.2005. godine
 6. Pregled stopa i iznosa akciza u 2004. godini (obuhvaćena sva usklađivanja u 2004. godini)
 7. Uporedni pregled akciza koje se plaćaju u Republici Srbiji i Republici Crnoj Gori
 8. Pregled posebne takse koja se plaća na promet roba sa AP Kosovo i Metohija u 2004. godini (obuhvaćena sva usklađivanja u 2004. godini)
 9. Pregled stopa poreza na promet proizvoda i usluga koje se primenjuju do 1.01.2005. godine (prema Zakonu o porezu na promet koji prestaje da važi 1.01.2005. godine)
 10. Razvrstavanje cigareta po kvalitetnim grupama
 11. Proizvodi na koje se ne plaća porez na promet (važi do 1.01.2005. god, tj. do stupanja na snagu Zakona o PDV-u)
 12. Usluge na koje se ne plaća porez na promet (važi do 1.01.2005. god, tj. do stupanja na snagu Zakona o PDV-u)
 13. Pregled uplatnih računa za uplatu javnih prihoda po osnovu oporezivanja proizvoda i usluga
 14. Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 15. Kamate na date kredite i pozajmice u 2004. godini i stopa rasta cena na malo u Republici Srbiji