PDV broj 12/2013 od 4.11.2013.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Obaveze i prava poreskog dužnika – primaoca dobara i usluga iz člana 10. stav 1. tačka 3) Zakona o PDV-u
 • Utvrđivanje ukupnog prometa kao kriterijuma za sticanje statusa pretežnog izvoznika
 • Izmene i dopune pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte

SADRŽAJ:

OBAVEZE I PRAVA PORESKOG DUŽNIKA – PRIMAOCA DOBARA I USLUGA IZ ČLANA 10. STAV 1. TAČKA 3) ZAKONA O PDV-u

 • Primalac dobra i usluga kao poreski dužnik
  • U kojim slučajevima prometa dobara koji vrši strani obveznik koji nema sedište ili stalnu poslovnu jedinicu na teritoriji Republike i nije odredilo poreskog punomoćnika, primalac dobara stiče svojstvo poreskog dužnika?
  • U kojim slučajevima prometa usluga koje vrši strani obveznik koji nema sedište ili stalnu poslovnu jedinicu na teritoriji Republike i nije odredilo poreskog punomoćnika, primalac usluga stiče svojstvo poreskog dužnika?
 • Obaveze koje je poreski dužnik – primalac dobara i usluga dužan da izvršava
  • Obaveze koje je primalac dobara i usluga, koji je istovremeno i obveznik PDV-a, dužan da izvršava u svojstvu poreskog dužnika
  • Obaveze koje je lice koje nije obveznik PDV-a dužno da izvršava u svojstvu poreskog dužnika
 • Pravo na odbitak prethodnog poreza po osnovu obračunatog PDV-a u svojstvu poreskog dužnika

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Utvrđivanje ukupnog prometa kao kriterijuma za sticanje statusa pretežnog izvoznika
 • Refakcija PDV tradicionalnim crkvama i verskim zajednicama

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Izmene i dopune pravilnika o načinu i postupku ostvarivanja prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3), 4), 5) i 6) Zakona o akcizama, koji se koriste kao energetska goriva u proizvodnji  električne i toplotne energije ili u industrijske svrhe
   • Nova Lista gasnih ulja iz člana 9. stav 1. tačka 3) Zakona o akcizama, koja se koriste u industrijske svrhe
  • Način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na biotečnosti koje se koriste za proizvodnju električne i toplotne energije
  • Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima, načinu i postupku za ostvarivanje prava na refakciju plaćene akcize na derivate nafte iz člana 9. stav 1. tač. 3) i 5) Zakona o akcizama, koji se koriste za transportne svrhe, za prevoz tereta u unutrašnjem rečnom saobraćaju i za grejanje
  • Način i postupak ostvarivanja refakcije plaćene akcize na biogoriva i biotečnosti koje se koriste za transportne svrhe za prevoz lica i stvari i grejanje
 • Obaveza dostavljanja podataka o stanju zaliha biogoriva i biotečnosti

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Primena propisa o PDV-u

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2013. godini
 • Posebna stopa PDV-a od 8%
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa