PDV broj 12/2016 od 06.12.2016.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Poreski tretman manjka, rashoda i viška dobara utvrđenih po godišnjem popisu
 • Mogućnost promene poreskog perioda
 • Obaveza ispravke utvrđenog srazmernog odbitka tokom 2016. godine
 • Akciza na manjak i rashod akciznih proizvoda utvrđen po godišnjem popisu

SADRŽAJ:

PORESKI TRETMAN MANJKA, RASHODA I VIŠKA DOBARA UTVRĐENIH PO GODIŠNJEM POPISU

 • Poreski tretman manjka dobara utvrđenog po godišnjem popisu
 • Poreski tretman rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) dobara utvrđenog po godišnjem popisu
  • Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost
 • Poreski tretman rashoda dobara zbog proteka roka trajanja
 • Poreski tretman rashoda osnovnih sredstava i opreme
 • Poreski tretman viška dobara po godišnjem popisu

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Mogućnost promene poreskog perioda
 • Obaveza ispravke utvrđenog srazmernog odbitka tokom 2016. godine
 • Obaveza dostavljanja obaveštenja o prometu sekundarnih sirovina i poljoprivrednih dobara u 2016. godini i o iznosu tog prometa – rok za dostavljanje je 15. januar 2017. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Akciza na manjak i rashod akciznih proizvoda utvrđen po godišnjem popisu
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period novembar 2016. godine – rok za podnošenje poreske prijave je 15. decembar 2016. godine

PRIMENA PROPISA O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA

 • Obaveza podnošenja poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja

SLUŽBENA MIŠLJENJA – PDV

 • Predmet oporezivanja
 • Nastanak poreske obaveze
 • Poreski obveznik i poreski dužnik
 • Poreska stopa
 • Poreska osnovica
 • Poreska oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prethodni porez

PRILOZI

 • Stope poreza na dodatu vrednost
 • Pregled iznosa i stopa akciza u 2016. godini
 • Posebna stopa PDV-a
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Pregled uplatnih računa
 • Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Registar poreskih punomoćnika