PDV broj 12/2017 od 5.12.2017.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Usvojen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
 • Poreski tretman manjka, rashoda i viška dobara utvrđenih po godišnjem popisu
 • Izmene i dopune Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića

SADRŽAJ:

PORESKI TRETMAN MANJKA, RASHODA I VIŠKA DOBARA UTVRĐENIH PO GODIŠNJEM POPISU

 • Poreski tretman manjka dobara utvrđenog po godišnjem popisu
 • Poreski tretman rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) dobara utvrđenog po godišnjem popisu
 • Poreski tretman rashoda dobara zbog proteka roka trajanja
 • Poreski tretman rashoda osnovnih sredstava i opreme
 • Poreski tretman viška dobara po godišnjem popisu

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Usvojen je Predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost
  • Dopuna odredbe koja uređuje koji promet dobara i usluga ne podleže plaćanju PDV-a
  • Izmene kod poreskih oslobođenja sa pravom na odbitak prethodnog poreza
  • Izmene kod prethodnog poreza
  • Izmene mesta prometa usluga
  • Izmene kod posebnih postupaka oporezivanja
  • Izmene kod refundacije plaćenog PDV-a kupcu prvog stana
  • Pomeren je početak primene odredbe o obavezi sastavljanja Pregleda obračuna PDV-a za svaki poreski period – na 1.07.2018. godine
 • Mogućnost promene poreskog perioda
 • Obaveza ispravke utvrđenog srazmernog odbitka tokom 2017. godine
 • Obaveza dostavljanja obaveštenja o prometu sekundarnih sirovina i poljoprivrednih dobara u 2017. godini i o iznosu tog prometa – rok za dostavljanje je 15. januar 2018. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Izmene i dopune Uredbe o izgledu kontrolne akcizne markice, vrsti podataka na markici i načinu i postupku odobravanja i izdavanja markica, vođenja evidencija o odobrenim i izdatim markicama i obeležavanja cigareta i alkoholnih pića
  • Određivanje vrste pojedinačnog pakovanja kafe i izgled akciznih markica za obeležavanje kafe
  • Novi način odobravanja i izdavanja akciznih markica za obeležavanje cigareta, alkoholnih pića i kafe i novi obrasci za odobravanje i izdavanje akciznih markica
  • Izmene koje se odnose na vraćanje oštećenih, odnosno neiskorišćenih akciznih markica
  • Izmene koje odnose na vođenje evidencije o preuzetim, iskorišćenim, oštećenim i neiskorišćenim markicama
 • Novi iznosi minimalnih akciza za duvanske prerađevine – na snazi su od 25.11.2017. godine
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. januara 2018. godine
 • Akciza na manjak i rashod akciznih proizvoda utvrđen po godišnjem popisu
 • Način sprovođenja popisa akciznih proizvoda za potrebe sastavljanja konačnog obračuna akcize za 2017. godinu
 • Obaveza dostavljanja podataka o mestu prerade, prženja i pakovanja kafe, obaveza upisa u Registar proizvođača kafe i obaveza popisa zaliha kafe na dan 31.12.2017. godine
 • Propisana je mogućnost ostvarivanja povraćaja plaćene akcize pri uvozu dobara u slučaju kada uvoznik, koji je i istovremeno ovlašćeni distributer, prodaje derivate nafte diplomatskim i konzularnim predstavništvima
 • Sastavljanje i podnošenje poreske prijave o obračunu akcize na električnu energiju za poreski obračunski period novembar 2017. godine – rok za podnošenje prijave je 15.12.2017. godine

PRIMENA PROPISA O OBRAČUNAVANJU I PLAĆANJU POREZA NA PREMIJE NEŽIVOTNIH OSIGURANJA

 • Obaveza podnošenja poreske prijave poreza na premije neživotnih osiguranja

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost