PDV broj 12/2018 od 4.12.2018.

Izdvajamo iz ovog broja:
 • Poreski tretman manjka, rashoda i viška dobara utvrđenih po godišnjem popisu
 • Mogućnost promene poreskog perioda
 • Obaveza ispravke utvrđenog srazmernog odbitka tokom 2018. godine
 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. januara 2019. godine

SADRŽAJ:

TEMA BROJA: PORESKI TRETMAN MANJKA, RASHODA I VIŠKA DOBARA UTVRĐENIH PO GODIŠNJEM POPISU

 • Poreski tretman manjka dobara utvrđenog po godišnjem popisu
 • Poreski tretman rashoda (kalo, rastur, kvar i lom) dobara utvrđenog po godišnjem popisu
  • Normativ za utvrđivanje rashoda na koji se ne plaća porez na dodatu vrednost
  • Način utvrđivanja rashoda na koji se ne plaća, odnosno na koji se plaća PDV
 • Poreski tretman rashoda dobara zbog proteka roka trajanja
 • Poreski tretman rashoda osnovnih sredstava i opreme
 • Poreski tretman viška dobara po godišnjem popisu

PRIMENA PROPISA O PDV-u

 • Mogućnost promene poreskog perioda
 • Obaveza ispravke utvrđenog srazmernog odbitka tokom 2018. godine
 • Obaveza dostavljanja obaveštenja o prometu sekundarnih sirovina i poljoprivrednih dobara u 2018. godini i o iznosu tog prometa – rok za dostavljanje je 15. januar 2019. godine
 • Primena pojedinih, ranije usvojenih odredbi Zakona o izmenama i dopunama Zakona o PDV-u počinje od 1.01.2019. godine

PRIMENA PROPISA O AKCIZAMA

 • Novi dinarski iznosi akcize na cigarete od 1. januara 2019. godine
 • Akciza na manjak i rashod akciznih proizvoda utvrđen po godišnjem popisu
 • Obaveza popisa akciznih proizvoda sa stanjem na dan 31.12.2018. godine
 • Refakcija akcize na derivate nafte, biogoriva i biotečnosti – tabelarni prikaz kategorija obveznika, uslova, obrazaca koji se podnose i rokova za podnošenje zahteva i za donošenje rešenja o refakciji

PODSETNIK NA OBAVEZE PODNOŠENJA PORESKIH PRIJAVA I OBRAZACA U DECEMBRU 2018. GODINE

 • Podsetnik na obaveze podnošenja poreskih prijava i obrazaca u decembru 2018. godine

PITANJA I ODGOVORI

 • Pitanja i odgovori u vezi sa primenom PDV-a

SLUŽBENA MIŠLJENJA

 • Porez na dodatu vrednost

PRILOZI

 • Prilog 1: Stope poreza na dodatu vrednost
 • Prilog 2: Pregled iznosa i stopa akciza u 2018. godini
 • Prilog 3: Mesto prometa usluga
 • Prilog 4: Posebna stopa PDV-a
 • Prilog 5: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga sa pravom na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 6: Poreska oslobođenja od PDV-a za promet dobara i usluga bez prava na odbitak prethodnog poreza
 • Prilog 7: Poreska oslobođenja od PDV-a kod uvoza dobara
 • Prilog 8: Pregled uplatnih računa
 • Prilog 9: Spisak preduzeća koja su dobila saglasnost Vlade RS za proizvodnju i prodaju fiskalnih kasa
 • Prilog 10: Registar poreskih punomoćnika